‘Samen kunnen we méér doen’

Marieke Ploegh is manager marke­ting en commu­ni­ca­tie bij New Nexus, een onder­ne­ming in IT-dienst­ver­le­ning. Zij laat verha­len over de ervarin­gen van medewer­kers en klanten en social media berich­ten daarover al ruim een half jaar verzor­gen door ForYou Media.

‘Samen kunnen we méér doen’

‘Marieke Ploegh is manager marke­ting en commu­ni­ca­tie bij New Nexus, een onder­ne­ming in IT-dienst­ver­le­ning. Zij laat verha­len over de ervarin­gen van medewer­kers en klanten en social media berich­ten daarover al ruim een half jaar verzor­gen door ForYou Media.

Eerdere samenwerking

Marieke: ‘Ik kende het bedrijf al een beetje door mijn vorige baan in het Martini Zieken­huis in Gronin­gen, waar we ook al eens met ForYou Media hadden samen­ge­werkt.

Toeval­lig kwam een voorma­lige stagi­aire van New Nexus later bij ForYou Media terecht. Zij sugge­reerde dat het bedrijf ons zou kunnen onder­steu­nen bij het maken van content. Vervol­gens zijn Paul en Mariëlle bij ons op bezoek geweest voor een verken­nend gesprek, waarin we hebben bespro­ken wat ForYou Media zou kunnen beteke­nen voor New Nexus. Dat matchte goed, en vandaar­uit zijn we gestart met de samenwerking.’

Sneller en meer

‘New Nexus is met ruim 100 collega’s best een groot bedrijf, dus er gebeurt ook veel. Maar qua marke­ting en commu­ni­ca­tie hebben we beperkte capaci­teit om alles te doen wat we eigen­lijk willen doen. Met de hulp van ForYou Media zouden we sneller en meer verha­len over onze organi­sa­tie kunnen maken. Ook was ik nieuws­gie­rig of ForYou Media een frisse blik zou kunnen werpen op onze socials en onze online huisstijl. Met die opdracht zijn we samen het experi­ment aangegaan.’’

‘Het maken van leuke en leesbare teksten is een vak apart’

- Marieke Ploegh – New Nexus

Branding en ervaringsverhalen

‘De commu­ni­ca­tie van New Nexus is gericht op onze branding. We willen laten zien waarom we een aantrek­ke­lijke werkge­ver zijn voor onder andere IT-profes­si­o­nals én hoe we onze exper­tise kunnen inzet­ten voor poten­ti­ële opdracht­ge­vers. ForYou Media helpt ons nu met het maken van content waarin beide boodschap­pen zitten verwerkt. Dat doen we aan de hand van ervarings­ver­ha­len van collega’s en sinds kort ook van klanten. Daarbij krijgen we ook altijd de SEO-details aange­le­verd om in het CMS voor onze website in te voeren.’

Van elkaar leren

‘We werken nu een half jaar samen en in het begin was het even zoeken naar de juiste ‘tone of voice’. Dat komt doordat onze organi­sa­tie net even anders is dan de meeste andere bedrij­ven. Sociaal onder­ne­mer­schap zit diep in ons DNA, net als het Rijnlandse organi­sa­tie­mo­del. Zo kennen wij geen tradi­ti­o­nele hiërar­chie, maar werken we samen vanuit vrijheid, vertrou­wen en verant­woor­de­lijk­heid.

Als je goed voor je mensen en je omgeving zorgt, ontstaan de mooiste en meest duurzame innova­ties, geloven wij. En dat met een flinke dosis zelfre­la­ti­ve­ring. In de socials kwam dat dan ook in het begin niet goed uit de verf, maar we zijn die berich­ten onlangs gaan koppe­len aan de succes­ver­ha­len. Dat werkt veel beter. Zo leren we ook van elkaar. Je geeft samen de samen­wer­king vorm.’

Meer interactie, meer likes

‘De tijdlijn­be­rich­ten worden vormge­ge­ven door Leoni van ForYou Media. Ook hierin zijn we samen zoekende naar een herken­bare en onder­schei­dende stijl. We willen natuur­lijk opval­len, maar niet op een adver­ten­tie-achtige manier. Wat dat betreft heeft For You Media ons ook getrig­gerd om onze huisstijl scher­per te formu­le­ren.

Daar zijn we vervol­gens weer mee gaan experi­men­te­ren. We merken nu al dat de berich­ten succes­vol zijn, want er is meer inter­ac­tie en de berich­ten krijgen veel likes. Dat is ook niet zo gek, want een persoon­lijk verhaal doet het doorgaans beter dan droge kost. Het aantal bezoe­ken aan onze vacaturepagina’s is ook geste­gen. Het delen van de succes­ver­ha­len heeft daaraan beslist bijgedragen.’

Voorbespreking

‘Voor elk succes­ver­haal met een collega houden redac­teur Angela van ForYou Media en ik eerst een voorbe­spre­king. Dan vertel ik wat er speelt, zodat Angela daar tijdens het inter­view naar kan vragen, en ik geef aan wat er volgens mij zeker in de tekst zou moeten terugkomen.

Dat vind ik een prettige aanpak. Verder hoef ik alleen maar de naam en het telefoon­num­mer door te geven, en dan regelt Angela alles rond het inter­view. Zelf kan ik de controle houden over de artike­len. Het maken van leuke en leesbare teksten terwijl je een duide­lijke boodschap wilt overbren­gen, is een vak apart! Hierin vullen we elkaar mooi aan. Dat loopt goed zo.’

Prettig

‘Bij ForYou Media is alles strak georga­ni­seerd. Zo krijg ik regel­ma­tig een mailtje met een remin­der om feedback te geven op een tekst­voor­stel. Dat vind ik prettig, en het geeft ook aan dat ze er daar bovenop zitten.

Eigen­lijk doet For You Media hetzelfde als wij, maar samen kunnen we méér doen. Ik zie onze samen­wer­king dan ook als een goede aanvul­ling op de werkzaam­he­den van ons eigen marke­ting- en communicatieteam.’

Marieke Ploegh 
New Nexus

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.