‘Je koopt hiermee eigenlijk vrije tijd’

Een volle werkweek maakte dat Xanne besloot een aantal onder­de­len van haar commu­ni­ca­tie uit handen te geven. Toen de deuren door het corona­vi­rus moesten sluiten, hield zij de touwtjes hierbij wel in handen. ‘Ik wil laten zien dat ik extra blij ben dat klanten bestellen.’

Kopen van vrije tijd

‘Ik werkte in de afgelo­pen jaren zes dagen per week en meerdere avonden. Ik heb op een gegeven moment gezegd: ‘Ik ga alleen nog maar doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Al het andere besteed ik uit.’ Ik ben, zeker nu ik ook moeder ben, blij dat ik dat gedaan heb. Je koopt daarmee eigen­lijk vrije tijd. Ik wilde een eigen magazine maken, en schakelde hiervoor verschil­lende partijen in. Daardoor had ik contac­ten met veel verschil­lende bedrij­ven: onder andere een tekst­schrij­ver, een drukke­rij en een vormge­ver. Toen ik in contact raakte met ForYou Media, vond ik het juist fijn dat alles onder één dak zit.’

Duidelijke communicatie

‘De samen­wer­king met ForYou Media heeft ervoor gezorgd dat ik gerich­ter de klanten kan berei­ken. Ik merk dat klanten steeds vaker langs­ko­men met een duide­lijk doel. Ik ben gespe­ci­a­li­seerd in huidver­be­te­ring. Doordat dit duide­lijk naar voren komt in de commu­ni­ca­tie, weten mensen ook dat ze daarvoor bij mij terecht kunnen. Ook wordt de drempel voor ander­soor­tige contac­ten lager. Ik krijg nu bijvoor­beeld wel eens een appje met de vraag hoe iemand een bepaald product het beste kan gebrui­ken. Klanten zien mij daarin als een expert.’

‘De samenwerking met ForYou heeft ervoor gezorgd dat ik gerichter de klanten kan bereiken’

- Xanne Braam / Xanne’s Beautysalon 

Zo bleef ik zichtbaar 

Door de versprei­ding van het corona­vi­rus moest ook Xanne de deuren van haar salon tijde­lijk sluiten. Ze gebruikte de tijd om haar contac­ten met klanten zoveel mogelijk te onder­hou­den en haar waarde­ring voor hen duide­lijk te maken. ‘Het blijft belang­rijk om contact te houden en dat mensen mij weten te vinden. Sommige klanten hadden al afspra­ken staan voor die periode. Ik ben begon­nen met die afspra­ken te verplaat­sen. Hiervoor heb ik ieder­een gebeld of een appje gestuurd. Daarin heb ik ook verteld dat ik altijd voor ze blijf klaar­staan en bereik­baar ben voor advies, en dat het bestel­len van produc­ten via de website mogelijk blijft.’

Mooie reacties

‘Ik wilde klanten ook laten weten dat ik extra blij ben dat ze nog wel blijven bestel­len. Daarom deed ik er ook iets extra’s bij: ik stuurde presen­tjes mee, of produc­ten voor een thuis­be­han­de­ling met instruc­ties. Daarnaast kunnen klanten op de website huidad­vies aanvra­gen. Ze vullen dan een vragen­lijst in en ik neem vervol­gens contact op om advies te geven. Daar krijg ik ook mooie reacties op!’

Xanne Braam
www.xannesbeautysalon.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
 Eigen magazine
 Social media
 Blogar­ti­ke­len

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.