Nieuwsbrieven

Met een sterke nieuws­brief bereik je jouw doelgroep op een laagdrem­pe­lige manier en vergroot je de mogelijk­heid om je websi­te­ver­keer te laten groeien. Een perio­dieke update tilt de betrok­ken­heid van jouw klanten naar een hoger niveau.

Het belang van goede nieuwsbrieven

De top 3 redenen waarom jouw nieuws­brief zo belang­rijk is:

 1. Versterk de band. Creëer een band met de lezer en leg direct en nauw contact met je doelgroep.
 2. Promo­tie. Laat de ontwik­ke­lin­gen in jouw bedrijf of (nieuwe) produc­ten schit­te­ren op een meesle­pende manier.
 3. Zorg voor contact­mo­men­ten. Door regel­ma­tig in de inbox van jouw doelgroep te verschij­nen, herin­ner je hen keer op keer aan jouw bedrijf. Zo blijf je in hun gedach­ten wanneer ze op zoek zijn naar een speci­fieke dienst of service.

Een nieuwsbrief die het verschil maakt

Social media of een website werkt uitste­kend om je bedrijf in beeld te brengen, maar wordt vaak vluch­tig gelezen. Hoe val je dan op? Met een nieuws­brief creëer je een kostbaar moment van aandacht tussen jouw bedrijf en je klanten.

Zo kun je extra aandacht brengen voor je website of inspe­len op actua­li­teit en daarmee je doelgroep berei­ken op een manier waarbij je in hun geheu­gen blijft, met als doel dat ze overgaan tot aankoop of contact opnemen.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Direct contact met klanten

Wat kun jij verwachten?

Door je nieuwsbrief aan ons over te laten, krijg je een nieuwsbrief die:

 • Aanspreekt bij de doelgroep
 • Een band met de klant opbouwt
 • Past bij jouw bedrijf
 • Eruit springt en blijft hangen
Astrid van LaarhovenAstrid van Laarho­ven
07:15 21 Jun 24
Voor het opstar­ten van mijn bedrijf, was ik op zoek naar een webde­sig­ner. Na diverse gesprek­ken gevoerd te hebben met andere webde­sig­ners kwam ik in contact met For You Media… Een schot in de roos!Vanaf het eerste telefo­ni­sche contact voelde ik de klik al. Wat een fijn gesprek! Ik kreeg het gevoel dat For You Media echt het aller­beste voorhad voor mij en mijn bedrijf. De start van het gesprek ging over mij, wie ben ik, wat wil ik uitstra­len, wat is verstan­dig om te doen, geen haast, alles rustig uitleg­gend. Na het gesprek was het ook niet erg om mijn onzeker­he­den te venti­le­ren via de app. Ik kreeg direct de gerust­stel­lende antwoor­den terug, vaak persoon­lijk via de telefoon.En toen kwam het stappen­plan, een volle­dig team die alleen voor mij aan het werk gingen, wederom eerst een persoon­lijk contact om kennis te maken. For You Media gaat aan de slag met jouw website als ze jouw als persoon goed in beeld hebben. Fantastisch!Het resul­taat is prach­tig! Ik ben zo trots op wat zij neerge­zet hebben met z’n allen. Hiermee kan ik de wereld van onder­ne­mer­schap in. Het voelt echt als mijn kindje.Met veel dankbaar­heid en waarde­ring wil ik For You Media bedan­ken voor de inzet en het prach­tige resul­taat! Jullie zijn een top team! Ik beveel jullie daarom ook graag bij nieuwe onder­ne­mers aan.En voor Salve Cara een blijvende samen­wer­king met mooie resultaten.Bedankt Toppers!Astrid van Laarho­ven­Salve Carauit­vaart­zorg en rouwcoaching
Katja TranKatja Tran
14:01 06 Jun 24
Ik heb een prettige ervaring meege­maakt. Ik heb contact gehad met Sharif, die meteen aan de slag ging. Hij creëerde ook een fijne, vrien­de­lijke sfeer, waardoor je je welkom voelt. Hij denkt mee en komt met leuke oplos­sin­gen die goed aanslui­ten bij het budget en de wensen. Het is echt een media­be­drijf dat FouYou is. Zeker een aanra­der zowel voor starters als pro!
Wemeltje EisingWemel­tje Eising
16:16 22 Apr 24
Mijn doelgroep herkent mijn praktijk in het door For You ontwor­pen logo volledig.
Voor onze publis­hing-afdeling plaat­sen wij graag artike­len bij ForYou Media. De commu­ni­ca­tie is fijn en de redac­tie is altijd zeer adequaat en leveren een snelle service. We kijken uit naar meerdere samenwerkingen!
Paul CarabainPaul Carabain
20:36 08 Feb 24
Meer succes en meer gemak. Meeden­kend, creatief, behulp­zaam en altijd goede kwali­teit. Al zeg ik het zelf 😉
Johanette BeereboomJohanette Beere­boom
09:28 08 Feb 24
Fijne samen­wer­king met ieder­een van For You. Er is een goede SEO ontstaan waardoor we ook over de grens worden gevonden.
Iris ElyseIris Elyse
11:02 21 Sep 23
Ik werk nu 8 jaar met plezier samen met ForYou Media.Ik ben erg tevre­den over de diensten van ForYou, ze denken graag met je mee en ze maken er ook geen probleem van om flexi­bel te zijn. ForYou begrijpt welke kant ik op wil, het valt me op dat ze me goede vragen stellen om mijn visie te leren en er ook echt iets mee doen. Ik ben blij met ForYou:))
Na met vele bureaus te hebben samen­ge­werkt, kwamen we in contact met For you! Wat een verschil.We hebben voor het eerst het gevoel dat we echt begre­pen worden. Dat onze stijl direct goed is neerge­zet. De commu­ni­ca­tie is fijn en we mogen altijd van alles vragen.Dit bedrijf heeft dezelfde gastvrij­heid, servi­ce­ge­richt­heid die wij ook graag willen uitstra­len. Dan spreek je dezelfde taal en gaat het als vanzelf. Wij zijn super blij met de samenwerking.
Theo de KruijfTheo de Kruijf
20:39 04 Sep 23
Bij ForYou Media mijn volle­dige visuele identi­teit laten ontwik­ke­len. Erg fijne samen­wer­king en super tevre­den met het resul­taat. Kom hier zeker terug!
Rémon BloembergRémon Bloem­berg
08:39 22 Aug 23
ForYou Media heeft ons gehol­pen om onze blogar­ti­ke­len en social media kanalen naar een hoger niveau te tillen. Ze bieden kwali­ta­tief goede servi­ces voor een nette prijs en leveren kwali­ta­tief goed werk. Een aanra­der als je je eerste stappen in content­mar­ke­ting en social media zet!
Frank WaagmeesterFrank Waagmees­ter
08:30 07 Aug 23
Top bedrijf voor content creatie! Creatief, snel, prima kwali­teit en duide­lijk in de communicatie.
Francis de RuiterFrancis de Ruiter
16:34 21 Jun 23
Al enige tijd versche­nen er artike­len van mijn bedrijf in de foryou magazine. Ik was zo tevre­den dat ik maar wat graag de inrich­ting en onder­houd van mijn website aan het team over wilde laten. En wat ben ik blij met de samen­wer­king en het resul­taat. Ik heb zin in wat er nog gaat komen aan artike­len op mijn eigen website.
Reina LootsReina Loots
13:35 06 Apr 23
Wij werken nog niet zolang samen met ForYou­Me­dia, maar nu al fijn hoe zij meeden­ken, stimu­le­ren en advise­ren. Erg prettig!!
wike de Klerkwike de Klerk
20:17 17 Feb 23
Een fijne samen­wer­king waarbij we soms beurte­lings de artike­len schrij­ven. For You zoekt er passende foto’s bij zodat de lezers een goede indruk krijgen van wat mijn werk inhoudt en welke waarde het heeft voor mijn cliënten.
Marco OudshoornMarco Oudshoorn
06:43 09 Feb 23
Werk nu een tijd Samen met ForYou Media, wat een top bedrijf! super goede commu­ni­ca­tie en komen met leuke ideeën. Kan het ieder­een aanra­den om met hun samen te werken.
Lorette LaumansLorette Laumans
15:25 27 Jan 23
ForYou­Me­dia heeft afgelo­pen jaren goede content gemaakt voor mij toen ik marke­ting manager was bij CDC Complete Tandzorg. Hele fijne samen­wer­king gehad met Mariëlle en haar collega’s.
Annelies NijmanAnnelies Nijman
09:10 22 Dec 22
Door ForYou is de wereld voor mijn praktijk openge­gaan. Het contact met het team van ForYou is erg prettig. Het team luistert naar wie je bent en welke doelen je nastreeft. Het team gaat daarmee zorgvul­dig mee aan de slag en maakt er iets passends van wat bij je doelgroe­pen past. Commu­ni­ca­tie ten voeten uit!Annelies van Ways of Healing
Sigrid LofSigrid Lof
08:39 18 Nov 22
Fijn bedrijf om te werken. Ieder­een heeft passie voor, en vaardig­heid in, hun werkge­bied en voert dit door naar elke opdracht­ge­ver, om keer op keer tot prach­tige resul­ta­ten te komen.
Caro MiddelCaro Middel
01:25 13 Aug 22
Goed advies ontvan­gen! Zeer klantvriendelijk!
Lisette TiggelavenLisette Tigge­la­ven
08:28 23 May 22
Het eerste magazi­ne­ar­ti­kel was een schot in de roos: er zijn 3 of 4 klanten door gekomen die direct een serie behan­de­lin­gen in gingen. Toen ben ik een langere samen­wer­king aange­gaan. Voor ieder artikel kreeg ik minstens 1 cliënt die refereerde aan het blad. Elke publi­ca­tie levert mij klanten op.– Lisette Tigge­la­ven, Reflexo­lo­gie­prak­tijk Lisette
js_loader

Nieuwsbrieven

Met een sterke nieuws­brief bereik je jouw doelgroep op een laagdrem­pe­lige manier en vergroot je de mogelijk­heid om je websi­te­ver­keer te laten groeien. Een perio­dieke update tilt de betrok­ken­heid van jouw klanten naar een hoger niveau.

Het belang van goede nieuwsbrieven 

De top 3 redenen waarom jouw nieuws­brief zo belang­rijk is:

 1. Versterk de band. Creëer een band met de lezer en leg direct en nauw contact met je doelgroep.
 2. Promo­tie. Laat de ontwik­ke­lin­gen in jouw bedrijf of (nieuwe) produc­ten schit­te­ren op een meesle­pende manier.
 3. Zorg voor contact­mo­men­ten. Door regel­ma­tig in de inbox van jouw doelgroep te verschij­nen, herin­ner je hen keer op keer aan jouw bedrijf. Zo blijf je in hun gedach­ten wanneer ze op zoek zijn naar een speci­fieke dienst of service.

Een nieuwsbrief die het verschil maakt

Social media of een website werkt uitste­kend om je bedrijf in beeld te brengen, maar wordt vaak vluch­tig gelezen. Hoe val je dan op? Met een nieuws­brief creëer je een kostbaar moment van aandacht tussen jouw bedrijf en je klanten.

Zo kun je extra aandacht brengen voor je website of inspe­len op actua­li­teit en daarmee je doelgroep berei­ken op een manier waarbij je in hun geheu­gen blijft, met als doel dat ze overgaan tot aankoop of contact opnemen.

Plan nu een afspraak voor een persoon­lijk advies.

Direct contact met klanten 

Wat kun jij verwachten?

Wanneer je kiest om een nieuws­brief te laten maken wordt je volle­dig ontzorgd. Wij schrij­ven perio­diek de teksten en, zodra je akkoord bent, maken de nieuws­brief op in het mailpro­gramma van jouw keuze.

Om de aandacht van je lezers vast te houden, gebrui­ken we korte, krach­tige teksten: 4 teksten van ongeveer 75 woorden. De onder­wer­pen mag jij verzin­nen, jij weet tenslotte als beste wat er in je bedrijf gebeurd, maar je mag dit ook aan ons overla­ten. Wat jou het beste uitkomt! Vervol­gens kunnen we de nieuws­brief klaar­zet­ten om te verzenden.

Door je nieuwsbrief aan ons over te laten krijg je een nieuwsbrief die:

 • Aanspreekt bij de doelgroep
 • Een band met de klant opbouwt
 • Past bij jouw bedrijf
 • Eruit springt en blijft hangen
Astrid van LaarhovenAstrid van Laarho­ven
07:15 21 Jun 24
Voor het opstar­ten van mijn bedrijf, was ik op zoek naar een webde­sig­ner. Na diverse gesprek­ken gevoerd te hebben met andere webde­sig­ners kwam ik in contact met For You Media… Een schot in de roos!Vanaf het eerste telefo­ni­sche contact voelde ik de klik al. Wat een fijn gesprek! Ik kreeg het gevoel dat For You Media echt het aller­beste voorhad voor mij en mijn bedrijf. De start van het gesprek ging over mij, wie ben ik, wat wil ik uitstra­len, wat is verstan­dig om te doen, geen haast, alles rustig uitleg­gend. Na het gesprek was het ook niet erg om mijn onzeker­he­den te venti­le­ren via de app. Ik kreeg direct de gerust­stel­lende antwoor­den terug, vaak persoon­lijk via de telefoon.En toen kwam het stappen­plan, een volle­dig team die alleen voor mij aan het werk gingen, wederom eerst een persoon­lijk contact om kennis te maken. For You Media gaat aan de slag met jouw website als ze jouw als persoon goed in beeld hebben. Fantastisch!Het resul­taat is prach­tig! Ik ben zo trots op wat zij neerge­zet hebben met z’n allen. Hiermee kan ik de wereld van onder­ne­mer­schap in. Het voelt echt als mijn kindje.Met veel dankbaar­heid en waarde­ring wil ik For You Media bedan­ken voor de inzet en het prach­tige resul­taat! Jullie zijn een top team! Ik beveel jullie daarom ook graag bij nieuwe onder­ne­mers aan.En voor Salve Cara een blijvende samen­wer­king met mooie resultaten.Bedankt Toppers!Astrid van Laarho­ven­Salve Carauit­vaart­zorg en rouwcoaching
Katja TranKatja Tran
14:01 06 Jun 24
Ik heb een prettige ervaring meege­maakt. Ik heb contact gehad met Sharif, die meteen aan de slag ging. Hij creëerde ook een fijne, vrien­de­lijke sfeer, waardoor je je welkom voelt. Hij denkt mee en komt met leuke oplos­sin­gen die goed aanslui­ten bij het budget en de wensen. Het is echt een media­be­drijf dat FouYou is. Zeker een aanra­der zowel voor starters als pro!
Wemeltje EisingWemel­tje Eising
16:16 22 Apr 24
Mijn doelgroep herkent mijn praktijk in het door For You ontwor­pen logo volledig.
Voor onze publis­hing-afdeling plaat­sen wij graag artike­len bij ForYou Media. De commu­ni­ca­tie is fijn en de redac­tie is altijd zeer adequaat en leveren een snelle service. We kijken uit naar meerdere samenwerkingen!
Paul CarabainPaul Carabain
20:36 08 Feb 24
Meer succes en meer gemak. Meeden­kend, creatief, behulp­zaam en altijd goede kwali­teit. Al zeg ik het zelf 😉
Johanette BeereboomJohanette Beere­boom
09:28 08 Feb 24
Fijne samen­wer­king met ieder­een van For You. Er is een goede SEO ontstaan waardoor we ook over de grens worden gevonden.
Iris ElyseIris Elyse
11:02 21 Sep 23
Ik werk nu 8 jaar met plezier samen met ForYou Media.Ik ben erg tevre­den over de diensten van ForYou, ze denken graag met je mee en ze maken er ook geen probleem van om flexi­bel te zijn. ForYou begrijpt welke kant ik op wil, het valt me op dat ze me goede vragen stellen om mijn visie te leren en er ook echt iets mee doen. Ik ben blij met ForYou:))
Na met vele bureaus te hebben samen­ge­werkt, kwamen we in contact met For you! Wat een verschil.We hebben voor het eerst het gevoel dat we echt begre­pen worden. Dat onze stijl direct goed is neerge­zet. De commu­ni­ca­tie is fijn en we mogen altijd van alles vragen.Dit bedrijf heeft dezelfde gastvrij­heid, servi­ce­ge­richt­heid die wij ook graag willen uitstra­len. Dan spreek je dezelfde taal en gaat het als vanzelf. Wij zijn super blij met de samenwerking.
Theo de KruijfTheo de Kruijf
20:39 04 Sep 23
Bij ForYou Media mijn volle­dige visuele identi­teit laten ontwik­ke­len. Erg fijne samen­wer­king en super tevre­den met het resul­taat. Kom hier zeker terug!
Rémon BloembergRémon Bloem­berg
08:39 22 Aug 23
ForYou Media heeft ons gehol­pen om onze blogar­ti­ke­len en social media kanalen naar een hoger niveau te tillen. Ze bieden kwali­ta­tief goede servi­ces voor een nette prijs en leveren kwali­ta­tief goed werk. Een aanra­der als je je eerste stappen in content­mar­ke­ting en social media zet!
Frank WaagmeesterFrank Waagmees­ter
08:30 07 Aug 23
Top bedrijf voor content creatie! Creatief, snel, prima kwali­teit en duide­lijk in de communicatie.
Francis de RuiterFrancis de Ruiter
16:34 21 Jun 23
Al enige tijd versche­nen er artike­len van mijn bedrijf in de foryou magazine. Ik was zo tevre­den dat ik maar wat graag de inrich­ting en onder­houd van mijn website aan het team over wilde laten. En wat ben ik blij met de samen­wer­king en het resul­taat. Ik heb zin in wat er nog gaat komen aan artike­len op mijn eigen website.
Reina LootsReina Loots
13:35 06 Apr 23
Wij werken nog niet zolang samen met ForYou­Me­dia, maar nu al fijn hoe zij meeden­ken, stimu­le­ren en advise­ren. Erg prettig!!
wike de Klerkwike de Klerk
20:17 17 Feb 23
Een fijne samen­wer­king waarbij we soms beurte­lings de artike­len schrij­ven. For You zoekt er passende foto’s bij zodat de lezers een goede indruk krijgen van wat mijn werk inhoudt en welke waarde het heeft voor mijn cliënten.
Marco OudshoornMarco Oudshoorn
06:43 09 Feb 23
Werk nu een tijd Samen met ForYou Media, wat een top bedrijf! super goede commu­ni­ca­tie en komen met leuke ideeën. Kan het ieder­een aanra­den om met hun samen te werken.
Lorette LaumansLorette Laumans
15:25 27 Jan 23
ForYou­Me­dia heeft afgelo­pen jaren goede content gemaakt voor mij toen ik marke­ting manager was bij CDC Complete Tandzorg. Hele fijne samen­wer­king gehad met Mariëlle en haar collega’s.
Annelies NijmanAnnelies Nijman
09:10 22 Dec 22
Door ForYou is de wereld voor mijn praktijk openge­gaan. Het contact met het team van ForYou is erg prettig. Het team luistert naar wie je bent en welke doelen je nastreeft. Het team gaat daarmee zorgvul­dig mee aan de slag en maakt er iets passends van wat bij je doelgroe­pen past. Commu­ni­ca­tie ten voeten uit!Annelies van Ways of Healing
Sigrid LofSigrid Lof
08:39 18 Nov 22
Fijn bedrijf om te werken. Ieder­een heeft passie voor, en vaardig­heid in, hun werkge­bied en voert dit door naar elke opdracht­ge­ver, om keer op keer tot prach­tige resul­ta­ten te komen.
Caro MiddelCaro Middel
01:25 13 Aug 22
Goed advies ontvan­gen! Zeer klantvriendelijk!
Lisette TiggelavenLisette Tigge­la­ven
08:28 23 May 22
Het eerste magazi­ne­ar­ti­kel was een schot in de roos: er zijn 3 of 4 klanten door gekomen die direct een serie behan­de­lin­gen in gingen. Toen ben ik een langere samen­wer­king aange­gaan. Voor ieder artikel kreeg ik minstens 1 cliënt die refereerde aan het blad. Elke publi­ca­tie levert mij klanten op.– Lisette Tigge­la­ven, Reflexo­lo­gie­prak­tijk Lisette
js_loader