Privacy & disclaimer 

Disclai­mer, Privacy Policy & Cookie­ver­kla­ring
Door deze website te bezoe­ken en/of de op of via deze website aange­bo­den infor­ma­tie te gebrui­ken, verklaart u zich akkoord met de toepas­se­lijk­heid van deze Disclai­mer en de Privacy Policy. In geval van tegen­strij­dig­heid tussen de voorwaar­den van speci­fieke produc­ten en/of diensten die worden afgeno­men van ForYou B.V., preva­le­ren de voorwaar­den van deze produc­ten en diensten.

Gebruik van de website(s)
De infor­ma­tie op de website(s) van ForYou B.V. is uitslui­tend bedoeld als algemene infor­ma­tie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de infor­ma­tie op deze website. Hoewel ForYou B.V. zorgvul­dig­heid in acht neemt bij het samen­stel­len en onder­hou­den van deze website(s) en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouw­baar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juist­heid, volle­dig­heid en actua­li­teit van de geboden infor­ma­tie. ForYou B.V. garan­deert niet dat de website foutloos of ononder­bro­ken zal functi­o­ne­ren of vrij zal zijn van virus­sen. ForYou B.V. wijst iedere aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van de juist­heid, volle­dig­heid, actua­li­teit van de geboden infor­ma­tie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdruk­ke­lijk van de hand. Ook bij de weerge­ge­ven prijzen en/of tarie­ven streeft ForYou B.V. naar een zo zorgvul­dig mogelijke weergave van de reali­teit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en/of herken­baar zijn als program­meer- dan wel typfou­ten, vormen nimmer aanlei­ding om een contract en/of overeen­komst met ForYou B.V. te mogen claimen en kan nimmer (koste­loze) ontbin­ding tot gevolg hebben.

Infor­ma­tie van derden, produc­ten en diensten
Indien er op de website(s) van ForYou B.V. links staan naar websi­tes van derden, aanvaardt ForYou B.V. geen aanspra­ke­lijk­heid en geen enkele verant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud, het gebruik of de beschik­baar­heid van websi­tes van derden. Het gebruik van derge­lijke links is voor eigen risico. De infor­ma­tie op derge­lijke websi­tes is door ForYou B.V. niet nader beoor­deeld op juist­heid, redelijk­heid, actua­li­teit of volledigheid.

Infor­ma­tie gebrui­ken
Alle intel­lec­tu­ele eigen­doms­rech­ten en andere rechten voor met betrek­king tot alle op of via deze website aange­bo­den infor­ma­tie (waaron­der alle teksten, grafisch materi­aal en logo’s) berus­ten bij ForYou B.V. Het is niet toege­staan infor­ma­tie op deze website te kopië­ren, te downlo­a­den of op eniger­lei wijze openbaar te maken, te versprei­den of te verveel­vou­di­gen zonder vooraf­gaande schrif­te­lijke toestem­ming van ForYou B.V. U mag infor­ma­tie op deze website wel afdruk­ken en/of downlo­a­den voor uw eigen persoon­lijke gebruik.

ForYou B.V. respec­teert de privacy van alle klanten en gebrui­kers. ForYou B.V. draagt er zorg voor dat de persoon­lijke infor­ma­tie die u ons verschaft, vertrou­we­lijk wordt behan­deld. Deze Privacy Policy is uitslui­tend van toepas­sing op de diensten en produc­ten van ForYou B.V. ForYou B.V. draagt geen verant­woor­de­lijk­heid voor het priva­cy­be­leid van andere sites die via een link op de website(s) van ForYou B.V. bereik­baar zijn.

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van ForYou B.V. of produc­ten van ForYou B.V. aanschaft, vraagt ForYou B.V. u om persoons­ge­ge­vens te verstrek­ken. Deze gegevens worden opgesla­gen in ons klanten­sys­teem, dat ForYou B.V. gebruikt om de diensten en/of produc­ten te kunnen reali­se­ren en leveren.

Uw persoons­ge­ge­vens kunnen ook door ForYou B.V. gebruikt worden om u te infor­me­ren over onze produc­ten en/of diensten. U kunt het ontvan­gen van mailin­gen te allen tijde stopzet­ten via de in de betref­fende mailing aange­ge­ven methode.

Uw persoons­ge­ge­vens worden in begin­sel alleen gebruikt door ForYou B.V. ForYou B.V. verstrekt uw persoons­ge­ge­vens niet aan derden zonder uw toestem­ming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechter­lijke uitspraak, of als die noodza­ke­lijk is voor de uitvoe­ring van een overeen­komst tussen u en ForYou B.V.

ForYou B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwer­ke­lij­king van de doelein­den waarvoor zij zijn verza­meld en verwerkt.

Vragen
U heeft te allen tijde de mogelijk­heid om uw persoons­ge­ge­vens in te zien, te veran­de­ren of te verwij­de­ren. In dat geval kunt u contact opnemen met ForYou B.V. via info@foryoumedia.nl of via ons algemene nummer 050–7600800. Indien u meer infor­ma­tie wilt ontvan­gen, of vragen hebt over de Disclai­mer of Privacy Policy van ForYou B.V., kunt u ForYou B.V. benade­ren via info@foryoumedia.nl, of door contact op te nemen via het algemene nummer 050–7600800.

Wijzi­gin­gen
ForYou B.V. heeft het recht de aange­bo­den infor­ma­tie, met inbegrip van deze Disclai­mer en de Privacy Policy, te allen tijde te wijzi­gen zonder hiervan nadere aankon­di­ging te doen. Het is raadzaam om regel­ma­tig te contro­le­ren of de op of via deze website aange­bo­den infor­ma­tie, met inbegrip van deze Disclai­mer en de Privacy Policy, gewij­zigd is.

Toepas­se­lijk recht
Op deze website, de Disclai­mer en de Privacy Policy is het Neder­lands recht van toepas­sing. Alle geschil­len uit hoofde van of in verband met deze Disclai­mer zullen bij uitslui­ting worden voorge­legd aan de bevoegde rechter binnen het arron­dis­se­ment van ForYou B.V.

Wat is een cookie?
ForYou B.V. maakt op diens websi­tes gebruik van cookies. Een cookie is een eenvou­dig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-appli­ca­ties) wordt meege­stuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw compu­ter wordt opgesla­gen. De daarin opgesla­gen infor­ma­tie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van ForYou B.V. terug­ge­stuurd worden.

Gebruik van perma­nente cookies
Met behulp van een perma­nente cookie kan ForYou B.V. u herken­nen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speci­aal op uw voorkeu­ren worden ingesteld. Ook wanneer u toestem­ming heeft gegeven voor het plaat­sen van cookies, kan ForYou B.V. dit door middel van een cookie onthou­den. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeu­ren te herha­len, waardoor u dus tijd bespaart en pretti­ger gebruik kunt maken van de website. Perma­nente cookies kunt u verwij­de­ren via de instel­lin­gen van uw browser.

Gebruik van sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kan ForYou B.V. zien welke onder­de­len van de website u met dit bezoek hebt bekeken. ForYou B.V. kan diens diensten daardoor zoveel mogelijk aanpas­sen aan het surfge­drag van de bezoe­kers. Deze cookies worden automa­tisch verwij­derd zodra uw uw webbrow­ser afsluit.

Tracking-cookies van ForYou B.V.
Met uw toestem­ming plaatst ForYou B.V. een cookie op uw appara­tuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van ForYou B.V. bezoekt. Hierdoor kan ForYou B.V. te weten komen dat u naast onze website ook op de betref­fende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekop­peld aan uw naam, adres, e‑mailadres en derge­lijke, maar dient alleen om adver­ten­ties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking-cookies van onze adver­teer­ders
Met uw toestem­ming plaat­sen adver­teer­ders van ForYou B.V. ‘tracking cookies’ op uw appara­tuur. Deze cookies gebrui­ken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfge­drag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van verge­lijk­bare infor­ma­tie die zij van uw bezoek aan andere websi­tes uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekop­peld aan uw naam, adres, e‑mailadres en derge­lijke zoals bij ForYou B.V. bekend, maar dient alleen om adver­ten­ties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analy­tics
Via de websi­tes van ForYou B.V. wordt een cookie geplaatst van het Ameri­kaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. ForYou B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rappor­ta­ges te krijgen over hoe bezoe­kers de website gebrui­ken. Google kan deze infor­ma­tie aan derden verschaf­fen indien Google hiertoe wette­lijk wordt verplicht, of voor zover derden de infor­ma­tie namens Google verwer­ken. ForYou B.V. heeft hier geen invloed op. ForYou B.V. heeft Google wel toege­staan om de verkre­gen analy­tics infor­ma­tie te gebrui­ken voor andere Google diensten.

De infor­ma­tie die Google verza­melt wordt zo veel mogelijk geano­ni­mi­seerd. Uw IP-adres wordt nadruk­ke­lijk niet meege­ge­ven. De infor­ma­tie wordt overge­bracht naar en door Google opgesla­gen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Princi­ples en is aange­slo­ten bij het Privacy Shield-programma van het Ameri­kaanse Minis­te­rie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend bescher­mings­ni­veau voor de verwer­king van eventu­ele persoonsgegevens.

Social Media
Op de website(s) van ForYou B.V. zijn buttons opgeno­men om webpagina’s te kunnen promo­ten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwer­ken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinte­rest, Google+, Instagram of Whats­App. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betref­fende kanaal zelf afkom­stig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ForYou B.V. heeft daar geen invloed op. Leest u de priva­cy­ver­kla­ring van de diverse kanalen (die regel­ma­tig kunnen wijzi­gen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De infor­ma­tie die diverse social­m­e­dia­ka­na­len verga­ren en verza­me­len, wordt zoveel mogelijk geano­ni­mi­seerd. De infor­ma­tie wordt overge­bracht naar en door deze kanalen opgesla­gen op servers in de Verenigde Staten. Deze kanalen stellen zich te houden aan de Privacy Shield Princi­ples en zijn aange­slo­ten bij het Privacy Shield-programma van het Ameri­kaanse Minis­te­rie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend bescher­mings­ni­veau voor de verwer­king van eventu­ele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correc­tie of verwij­de­ring van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correc­tie of verwij­de­ring van uw gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@foryoumedia.nl of via ons algemene nummer 050–7600800. Om misbruik te voorko­men, kan ForYou u daarbij vragen om u adequaat te identi­fi­ce­ren. Wanneer het gaat om inzage in persoons­ge­ge­vens gekop­peld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instel­lin­gen van uw browser.

In- en uitscha­ke­len van cookies en de verwij­de­ring daarvan­Meer infor­ma­tie omtrent het in- en uitscha­ke­len en het verwij­de­ren van cookies kunt u vinden in de instruc­ties en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwij­de­ren van tracking-cookies geplaatst door derden
Sommige tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website van ForYou B.V. adver­ten­ties aan u verto­nen. Deze cookies kunt u centraal verwij­de­ren via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde terug­ge­plaatst worden.

Meer infor­ma­tie over cookies
ICTRecht: Achter­grond Cookie­wet
Consu­men­ten­bond: Wat zijn cookies?
Consu­men­ten­bond: Cookies verwij­de­ren
Consu­men­ten­bond: Cookies uitscha­ke­len
Your Online Choices: A guide to online behavi­ou­ral adver­ti­sing

Sitemap