‘Van opdrachtgevers helpen word ik echt blij!’

‘Vanaf het begin vond ik het al leuk om opdracht­ge­vers te helpen’, vertelt Marielle Bouma enthou­si­ast. Hoe kun je de opdracht­ge­ver helpen om het maximale uit de marke­ting en commu­ni­ca­tie te halen? Dát vind ik belang­rijk voor de opdrachtgever!’

Sales

Direct na haar oplei­ding Commer­ci­ële Econo­mie, richting Marke­ting en Sales, kon Mariëlle in 2011 vrijwel meteen aan de slag bij ForYou Magazine. ‘Het bedrijf startte net en ik kon begin­nen als account­ma­na­ger: een mooie aanvul­ling op mijn studie. Ik hield me bezig met de marke­ting van andere bedrij­ven én sales. Die combi­na­tie lag me wel. Ik vond het hartstikke leuk, en dat vind ik het trouwens nog steeds.’

Groei

Marielle is trots op het bedrijf en op waar ze nu staat. ‘Ik ben wel redelijk honkvast. Als ik ergens op mijn plek zit, is het gewoon goed. Ik ben er vanaf het begin bij geweest, en heb het bedrijf zien groeien tot wat er nu staat: ForYou Media. ForYou Magazine, waarmee het allemaal begon­nen is, is al lang niet meer ons enige product. Het is nog steeds een goed product, maar zelf had ik al vrij snel door dat we veel meer konden om onze opdracht­ge­vers nóg beter te kunnen helpen. Bijvoor­beeld door het schrij­ven van blogar­ti­ke­len en het leveren van social­m­e­dia­cre­a­tie. Daar is vervol­gens weer content voor social media uit voort­ge­ko­men. Dat zijn we samen allemaal gaan opzet­ten. Vanuit de campag­nes is het natuur­lijk ook belang­rijk dat ze leiden naar een goede website, en daarom was het een logisch gevolg dat we ook websi­tes gingen maken. Om ervoor te zorgen dat deze websi­tes goed vindbaar zijn in de zoekma­chi­nes zijn we onze opdracht­ge­vers ook gaan helpen met SEO en SEA.’

Uitdagen en ontwikkelen

Mariel­les oplei­ding was een goede basis. ‘In de tijd dat ik de oplei­ding volgde, was online marke­ting al wel in opkomst, maar daar werd tijdens mijn studie nog geen aandacht besteed. Daarom heb ik mezelf in de afgelo­pen jaren daarin laten bijscho­len. Ik heb verschil­lende Google-certi­fi­ca­ten behaald op het gebied van online marke­ting, analy­tics en ads search. Ik wil mezelf blijven uitda­gen en ontwik­ke­len, zodat ik kan voldoen aan de wensen en behoef­ten van de opdracht­ge­vers. Juist het contact met de opdracht­ge­vers en het kijken naar kansen maken het werk leuk. Samen met de opdracht­ge­ver kijk ik waar we van toege­voegde waarde kunnen zijn, maar ook hoe we bedrij­ven kunnen laten groeien? Door mezelf dat steeds af te vragen, heb ik me de afgelo­pen jaren verder ontwikkeld.’

‘Mijn focus ligt nu vooral op het helpen van bedrijven op het gebied van marketing en communicatie

- Marielle Bouma

Marketing en communicatie 

‘Mijn focus ligt nu vooral op het helpen van bedrij­ven op het gebied van marke­ting en commu­ni­ca­tie. Het mooie aan ForYou Media is dat je daar de mogelijk­heid krijgt om dingen te ontdek­ken en te onder­zoe­ken. Zelf te groeien. En ik denk dat wij ons vooral onder­schei­den omdat we het vanuit het verhaal aanvlie­gen van de onder­ne­mer. Het begint allemaal met het verhaal dat je wilt verspreiden.’

Waardering

‘Waar ik écht blij van word?’ Marielle hoeft daar niet lang over na te denken: ‘Leuke gesprek­ken met opdracht­ge­vers en dan ook daadwer­ke­lijk iets voor hun kunnen beteke­nen. En als ik dan later die mooie succes­ver­ha­len van hen op onze website terug­lees, waarin hun dankbaar­heid en blijheid tot uitdruk­king komt, en recht­streeks de waarde­ring van opdracht­ge­vers terug hoor, word ik blij. Dat maakt dat ik trots ben op ons mooie bedrijf met super­mooie mensen die er voor de opdracht­ge­ver het maximale uitha­len. En natuur­lijk, soms gaan er dingen niet goed. Maar dan is het zaak dat je dat samen oplost met elkaar, zodat de opdracht­ge­ver uitein­de­lijk toch weer blij is. Want we doen het samen, als team.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.