‘Deze functie en dit bedrijf passen me als een jas’

Gecon­cen­treerd zit Harmen Klaas­sens, manager vormge­ving en redac­tie, achter zijn compu­ter. ‘We zijn een nieuwe dienst­ver­le­ning aan het ontwik­ke­len’, legt Harmen desge­vraagd uit. ‘Ik ben nu bezig om dat uit te werken. Dan overleg­gen we veel met de betrok­ken collega’s en probeer ik het zelf ook uit. Hoe kan dit het beste werken voor onze opdracht­ge­vers en hoe kunnen we dit intern soepel laten verlopen?’

Vormgever

‘Het is dagelijks veel schake­len tussen met name de afdelin­gen marke­ting, redac­tie en vormge­ving. Onze dienst­ver­le­nin­gen en bijbe­ho­rende interne proces­sen probe­ren we vanaf het begin gelijk ook weer te verbe­te­ren. En verder spring ik nog weleens vanuit mijn exper­tise als vormge­ver bij als er een piek in de planning ontstaat. Maar het is niet meer primair mijn hoofd­taak, zoals toen ik bij ForYou Media begon. Het is nu ook veel breder gegaan naar reclame en merkpo­si­ti­o­ne­ring van onze opdracht­ge­vers. Een te gekke ontwikkeling!’

Vlekkeloos

Harmen kan zich zijn begin­pe­ri­ode bij het bedrijf nog precies herin­ne­ren. ‘Ik werd aange­no­men als vormge­ver, maar al vrij snel, ik denk binnen een jaar, kwamen daar manage­ment­ta­ken bij. Ik werd verant­woor­de­lijk voor de afdelin­gen redac­tie en vormge­ving. In het begin werkte ik nog voor een groot deel als vormge­ver. Dat vind ik nog steeds interes­sant als vak. Het is geen gepas­seerd station, maar inmid­dels is die rol als afdelings­ma­na­ger mijn hoofd­taak gewor­den en daar haal ik ook veel meer energie uit. Ik ben nu verant­woor­de­lijk voor het aanstu­ren van alle produc­ties van ForYou Media. Het is mijn taak om elke dag zo vlekke­loos mogelijk te laten verlo­pen. Deze functie en dit bedrijf passen me als een jas.’

One of a kind 

‘ForYou Media is one of a kind’, vervolgt Harmen enthou­si­ast. ‘Bij de bedrij­ven waar ik hiervoor werkte, was ik echt in dienst van iemand anders. Daar werd me verteld wat er moest gebeu­ren en dat voerde ik dan uit. Hier heb ik vanaf de start kunnen meeden­ken over de koers van het bedrijf. Het past bij mijn talen­ten, die hier helemaal tot hun recht komen. Bij ForYou Media krijgt ieder­een de kans om te groeien. Als een kans zich voordoet en je wilt die grijpen, dan kan het heel hard gaan.’

‘Bij ForYou Media krijgt iedereen de kans om te groeien

- Harmen Klaassens

Tevreden opdrachtgevers

‘Het mooie aan zowel mijn functie als aan ons bedrijf is dat we anderen vaak blij maken’, vervolgt Harmen. ‘Ik weet ’s morgens niet altijd wat er die dag op mijn pad komt, maar er zijn altijd zaken waarin ik wat kan beteke­nen. Ik heb ook nog nooit een bedrijf meege­maakt dat zóveel tevre­den opdracht­ge­vers heeft. Dat is natuur­lijk ook mijn streven, en het is één van de belang­rijk­ste redenen waarom ik dit werk met zoveel plezier doe.’

Ziel en zaligheid 

‘Dat geldt trouwens ook voor mijn colle­ga’s. Ieder­een zet zich met zijn hele ziel en zalig­heid in voor onze opdracht­ge­vers. Zo bezocht ik giste­ren een opdracht­ge­ver, die me wel drie of vier keer bedankte voor het gesprek. Veel van mijn collega’s ervaren dat ook dagelijks. Het feit dat die tevre­den­heid en dankbaar­heid zó vaak benoemd worden, is voor mij wel een bewijs dat we met ForYou Media iets heel moois aan het bouwen zijn.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.