‘Elkaar op een fijne & eerlijke manier helpen’

Nienke Blom, eigenaar van libelle levens­a­f­ron­ding & uitvaart­be­ge­lei­ding, vertelt dat ze altijd adver­teerde met kranten­be­rich­ten en vluch­tige reclame. Ze wilde alleen meer inhou­de­lijke verha­len delen. Ze liep hierdoor rond met het idee om een eigen magazine uit te brengen. In samen­wer­king met ForYou Media heeft zij het magazine ‘libelle’ gemaakt. Met succes: ‘Het wordt heel positief ontvangen!’

Echt interesse

‘Ik merkte bij ForYou Media, onder andere in gesprek­ken met Paul en Pascalle, dat er echt interesse was en dat er tijd aan werd besteed,’ vertelt Nienke. ‘Ook toen ik met Bernie in contact kwam voor een plaat­sing in het magazine voor Noord­west Zieken­huis­groep, heb ik met hem hele mooie en inhou­de­lijke gesprek­ken gehad over uitvaar­ten, over de dood en over zorg. Dat past heel erg bij hoe ik zelf mijn werk het liefste aanpak. Ik wil ook altijd persoon­lijk in gesprek gaan met nabestaan­den om zo een mooie en vooral persoon­lijke uitvaart te kunnen begelei­den. Het is een fijne samen­wer­king die leidt tot mooie produc­ten tegen een prijs die uit te leggen is. Alleen jammer dat ieder­een helemaal in Gronin­gen zit!’

Menselijke maat en professionaliteit

‘Ik wil niet dat mijn commu­ni­ca­tie te schreeu­we­rig is. Ik wil laten zien dat ik oprecht betrok­ken ben, dat mensen hun verhaal bij mij kwijt kunnen en we de uitvaart echt persoon­lijk willen maken. De mense­lijke maat en profes­si­o­na­li­teit moeten dus centraal staan. Ook focus ik op infor­me­ren: welke vragen wil je beant­woord hebben? Niet ieder­een weet bijvoor­beeld dat je ook voor je overlij­den al wensen voor je uitvaart kunt aange­ven. Ik zou het mooi vinden als mensen weten dat het een mogelijk­heid is. Daar helpt zo’n magazine natuur­lijk bij. Het wordt ook heel positief ontvan­gen. Mensen hebben er echt wat aan; door het magazine komen zij erach­ter wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast was het ook nog eens heel leuk om eraan te werken! Het tweede deel is dus in de maak.’

‘We kunnen elkaar op een leuke en eerlijke manier helpen. We zijn zo echt samenwerkingspartners

- Nienke Blom / libelle levens­a­f­ron­ding & uitvaartbegeleiding

‘De vormge­ving is uniek en eigen. Aan de ene kant heb je het Libelle magazine zelf: over uitvaar­ten, mogelijk­he­den, persoon­lijke verha­len. Draai je het magazine om, krijg je een ander type magazine: een persoon­lijk stuk over Nienke Blom, haar leven en visie op uitvaar­ten. De twee delen zijn symbo­liek voor dat ze tijdens het organi­se­ren van een uitvaart op de achter­grond aanwe­zig is, maar op de voorgrond kan staan als het nodig is. ‘

Content delen via meerdere kanalen

‘Ik kan de artike­len zelf delen op social media en op de website. Daardoor neemt ook de SEO-waarde van de website weer toe, waardoor mijn positie in Google weer hoger wordt. ForYou heeft op zijn beurt de contac­ten met publi­cis­ten weer kunnen gebrui­ken om hun bereik door middel van het ForYou Magazine te vergro­ten. We kunnen elkaar op een leuke en eerlijke manier helpen. We zijn zo echt samenwerkingspartners.’

Specialist aan het woord

Vormge­ver Leoni: ‘Vorig jaar mochten wij voor libelle levens­a­f­ron­ding en uitvaart­be­ge­lei­ding een eigen magazine gaan ontwik­ke­len. Voordat ik begin met het maken van een eigen magazine, heb ik altijd eerst even telefo­nisch contact met de klant. In dit geval was dat met Nienke. In dit gesprek vroeg ik haar wanneer ze het magazine geprint in haar handen wou hebben, zodat ik op basis hiervan een planning kon opstellen.’

‘Ook vroeg ik haar naar de ideeën die ze al had over hoe het magazine moest worden. Ze bleek vol ideeën te zitten en we hebben tijdens het hele proces ontzet­tend veel leuke gesprek­ken gehad waarin we conti­nue aan het brain­stor­men waren over leuke ideeën voor in het magazine. Het bleek dat dit er veel te veel waren om in 1 magazine te stoppen, en daarom mogen we ook dit jaar weer een prach­tig magazine (met een ander thema) reali­se­ren voor Nienke.’

Nienke Blom
www.libellealkmaar.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
Eigen magazine
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.