‘ForYou is belangrijk geworden om een krachtige uitstraling te hebben’

Marijke besloot haar sociale media te laten verzor­gen en de coron­a­pe­ri­ode te gebrui­ken om een nieuwe website op te zetten. Ze merkte dat mond-tot-mondre­clame goed werkte, maar dat het ook belang­rijk was om met de tijd mee te gaan en in te zetten op social media. Groei staat in haar commu­ni­ca­tie niet op de eerste plek, maar ze heeft wel duide­lijk voor ogen wat ze wil uitstra­len: toegan­ke­lijk­heid en kwali­teit, met een persoon­lijke insteek. ‘Nu heb ik meer tijd om klanten te helpen en werkne­mers te begelei­den en op te leiden.’

Doen waar je goed in bent

‘Ik plaatste eerst zelf foto’s op social media, bijvoor­beeld voor- en na-foto’s. Het straalde alleen nog niet de profes­si­o­na­li­teit van de zaak uit, wat ik wel wilde. Ik vind dat je het beste datgene moet doen waar je goed in bent. Al het andere kost veel meer tijd omdat je daar geen ervaring in hebt. Je komt dan weinig toe aan de kern van je werk. Als er mensen zijn die kwali­tei­ten hebben om hierbij te helpen, is dat altijd beter.’

Vertrouwd en professioneel

‘Toen belde Moniek van ForYou mij op. Het eerste gevoel was direct vertrouwd en profes­si­o­neel. Vertrou­wen is belang­rijk, zeker als je vooral telefo­nisch contact hebt. Sinds­dien hebben we de samen­wer­king uitge­breid: Amarenske schrijft nu de content voor de website en heb ik goed contact met Mariëlle om de SEO-waarde van die website te verbe­te­ren. Daar ben ik heel blij mee.’

‘Nu heb ik meer tijd om klanten te helpen en werknemers te begeleiden en op te leiden.’

- Marijke Min / VRIS Kappers 

Een krachtige uitstraling

‘Ik wil graag toegan­ke­lijk­heid en laagdrem­pe­lig­heid uitstra­len. Ik wil laten zien dat we kwali­teit leveren en in een ontspan­nen sfeer klanten kunnen helpen. ForYou is belang­rijk gewor­den om een krach­tige uitstra­ling te hebben voor de klanten. Je kunt bijvoor­beeld foto’s gebrui­ken van merken en die op social media plaat­sen, maar dat ben ik niet. Ik inves­teer dan liever in een fotograaf die foto’s van ons eigen werk maakt, zodat ik dat kan laten zien. Dat vind ik belangrijk.’

Kleine en ontspannen sfeer behouden

‘Toch is mijn doel van de commu­ni­ca­tie niet direct om te groeien. Mijn ervaring is namelijk dat het bij groei ook drukker wordt op de werkvloer. Dat veran­dert ook de sfeer. Ik wil het ontspan­nen en gezel­lig houden voor de klanten. Neem bijvoor­beeld de corona­tijd: om afstand te kunnen houden, hebben we vier stoelen uit de salon verplaatst naar de studio achterin, zodat we nog wel ieder­een konden ontvan­gen. We merkten dat klanten die achterin zaten het minder gezel­lig vonden. Ze willen toch daar zijn waar ‘het om draait’. Ik wil wel groeien, maar dan moet het pand meegroeien en zouden we de openings­tij­den moeten uitbrei­den, om wel te kunnen sprei­den. Dan kan ik nog gewoon genie­ten van het werk en blijft het overzich­te­lijk, zodat ik ook de kleine en ontspan­nen sfeer kan behouden.’

Marijke Min
www.vriskappers.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
Webshop
 Social media
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.