‘Lezers ervaren mijn magazine als waardevol en inspirerend’

Monique Branse is de oprich­ter van Stich­ting Jouw Laatste Levens­fase, waar ze mensen helpt de laatste fase van hun leven waarde­vol in te vullen. Zij dacht al een tijd over het uitbren­gen van een eigen magazine. Begin dit jaar was het zover: de eerste editie van ‘Tenslotte’ werd uitge­bracht. ‘Met het magazine wil ik op een lichte en benader­bare wijze zaken bespre­ken die te maken hebben met ziek zijn en de confron­ta­tie met een afscheid. Mensen kunnen dan bij leven naden­ken over wat waarde­vol is. Dat kan van alles zijn. Daarvoor is een magazine een laagdrem­pe­lig middel.’

Tijd voor Tenslotte

‘Ik had al een tijd het idee om een magazine te maken. Toen werd ik door een oud-medestu­dent getipt over ForYou Media. Zij was enthou­si­ast over de samen­wer­king. Dat zorgde ervoor dat ik contact heb opgeno­men. Ik heb toen een goed gesprek gehad met Paul, en dacht, ik ga het nu gewoon doen.’

Creatief meedenken

‘Het proces is goed verlo­pen. Er werd creatief met mij meege­dacht. Je moet in het begin natuur­lijk even de taal vinden om met elkaar te commu­ni­ce­ren, maar het liep vervol­gens heel soepel. Het was fijn dat een redac­teur en vormge­ver meeke­ken. Door discus­sie die je kunt hebben, kunnen dingen toch scher­per en mooier neerge­zet worden. Roelant is echt een neerlan­di­cus die met zijn sugges­ties mij soms op een hele andere manier naar de materie liet kijken. Lian, de vormge­ver, kwam ook met mooie sugges­ties. Zij zei soms: je moet het echt zo doen, dan staat het veel beter.’

‘Het magazine is precies geworden zoals ik hoopte’

-Monique Branse / Stich­ting Jouw Laatste Levensfase 

De rauwe kant van het leven

‘Het magazine is precies gewor­den zoals ik hoopte. Ik ben trots op de bijdra­gen van de publi­cis­ten en op de reacties die we hebben gekre­gen. Het raakt de rauwe kant van het leven. Het is ook goed leesbaar. Het magazine vraagt om een speci­fieke stemming waarin je het gaat lezen, maar lezers ervaren het als waarde­vol en inspirerend.’

Tenslotte onder de arm

‘De insteek van het magazine is om bewust­wor­ding te creëren. Dat doet het ook. Het magazine heeft nu ook zijn weg naar veel profes­si­o­nals gevon­den. Het ligt nu ook in zieken­hui­zen en huisart­sen­prak­tij­ken. We hebben door het corona­vi­rus helaas nog weinig op beurzen kunnen staan. Zodra we weer het veld in mogen, neem ik zeker ook Tenslotte mee onder de arm. Het doel is om er een jaarma­ga­zine van te maken. De eerste voorbe­rei­din­gen van de tweede editie van het magazine zijn inmid­dels ook begon­nen, die gaat begin 2022 verschij­nen! De eerste editie is gratis online te bekij­ken en je kunt altijd een fysiek exemplaar bestellen!’

Monique Branse
www.jouwlaatstelevensfase.nl

Verdere samen­wer­king:
 Eigen magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.