Jouw team van specialisten

We stellen ons graag aan je voor, zodat je weet bij wie je terecht kunt met al je vragen en wensen. Wij staan voor jou gereed om je te voorzien van advies en onder­steu­ning.

We zijn altijd beschik­baar voor vragen en sugges­ties, en staan open voor verbe­te­rin­gen en….. jubelin­gen van vreugde!

Jouw team van specialisten

We stellen ons graag aan je voor, zodat je weet bij wie je terecht kunt met al je vragen en wensen. Wij staan voor jou gereed om je te voorzien van advies en onder­steu­ning.

We zijn altijd beschik­baar voor vragen en sugges­ties, en staan open voor verbe­te­rin­gen en….. jubelin­gen van vreugde!

content marketing strategie

Paul Carabain 

Directeur 

Recht voor je raap kan je hem krijgen. Belicha­ming van advies en onder­steu­ning. Niet kort van stof, wel van lange adem. Rijgt kansen aan elkaar als een sjasliek op een zonnige zomer­avond. Business innova­tie expert, dus verbe­te­ring zit in ons DNA!

Mariëlle Bouma 

Marketing manager 

Alles­kun­ner en alles­wil­ler. Wil vooral alles op orde hebben voor onze relaties. Marke­ting­stra­te­gieën op commu­ni­ca­tief vlak zitten een leuk gesprek niet in de weg. Bel eens met haar, krijg je geen spijt van.

Sharif Sharafeddine 

Commercieel manager 

Rasop­por­tu­nist. Kan sfeer­ma­ken als een kwispe­lende hond en mateloos doorgaan als opdracht­ge­vers erom vragen. Sharif super­la­tief. Donder­dag is zijn lieve­lings­dag. Altijd bereik­baar, appen mag altijd.

Harmen Klaassens 

Product- & proces manager 

Optimis­tisch realis­tisch. Staat paraat met raad & daad. ‘Soms gaat er eens iets fout, is er een probleem, maar dat lossen wij dan simpel op’. Jubelin­gen van vreugde is het hoogst haalbare.

Gerben Land 

Algemeen manager 

Onze steun en toever­laat. Altijd correct en compleet. De smeer­olie van de organi­sa­tie, reilt en zeilt een slag in de rondte voor klant, collega en leverancier.

Derk van Beek 

Merkstrateeg 

Maakt werk van jouw merk. Haalt onder­ste stenen boven en gaat aan de slag om de kernwaar­den glashel­der te krijgen.

Leoni Helsdingen 

Coördinator Vormgeving 

Allround creatief design en coördi­na­tie. Voor functi­o­neel en visueel spekta­kel en voor advies en uitvoe­ring ben je bij haar aan het juiste adres. Doordau­wer met verstand van zaken.

Aurora Barelds-Hiemstra 

Coördinator Online marketing 

Perfec­ti­o­nist on site. SEO-speci­a­list met sitemap­fi­nes­ses in de vingers. Doorspekt backends met optimale vindbaar­heid en wijst zoekma­chi­nes en gebrui­kers online de weg.

angela

Angela Mennes 

Redacteur 

Fonkel­verse, spran­ke­lende inspi­ra­tie­bron voor alle online en offline teksten. Taal‑, tekst‑, content­vir­tu­oos. Neder­lands, Engels, alles. Diverse degrees in de taalwe­ten­schap­pen. Je kunt met haar lezen en schrijven.

Moniek Uijtdehaage 

Marketing- en media adviseur 

Naast een gezel­lig gesprek word je ook nog eens voorzien van goed advies. Of je nu een keer kennis­maakt met het thema van de special of voor een langere samen­wer­king als speci­a­list in de regio; aandacht en kwali­teit zijn haar sleutelwoorden.

Sabine Postma 

Online marketeer 

Autodi­dacte campag­ne­knal­ler. Draait aan de knoppen van de social­m­e­dia­cam­pag­nes van zowel onszelf als onze opdracht­ge­vers, voor optimaal resul­taat. Waar logica en plezier elkaar treffen.

Monique Bons 

Redacteur 

Verha­len­ver­tel­ler pur sang. Authen­tiek auteur. Non-fictie verha­len­ver­za­me­laar. Oprechte interesse en bekom­me­ring, zowel binnen als buiten het vak. Wees welkom en ga zitten voor een goed gesprek.

Roelant van de Riet 

Redacteur 

Nestor van de neerlan­dici. Zal niet rusten voor de laatste dubbele spatie of spelfout vakkun­dig wordt gesepo­neerd in elke tekst. Ervaren inter­view­spe­ci­a­list die in keurige volzin­nen het gesprek omschrijft tot een tekst met een aantal woorden naar keuze.

Djura Peterson 

Redacteur 

Juryprijs en publieks­prijs gewon­nen voor aanstor­mend talent ForYou Media seizoen 2020/2021. Begon­nen als stagi­air en niet meer uit onze leerban­ken te krijgen. Typisch creatief.

Lian Pilon 

Vormgever 

Vormge­vingvir­tu­oos. Met veel gevoel voor stijl en typogra­fie legt zij designs neer voor alle online- en print­com­mu­ni­ca­tie. Van site tot social en van identity tot magazine.

sigrid

Sigrid Lof 

Redacteur 

Daadkracht in tekst­ont­wik­ke­ling. Vertaalt creatie­brie­fings in rap tempo naar lekker lopende longreads en succes­ver­ha­len voor en van onze opdracht­ge­vers. Innova­tie in gezonde balans met authenticiteit.

fenna

Fenna Quarré 

Vormgever 

Onze krach­tige alles­kun­ner. Voorna­me­lijk social­m­e­dia­cam­pag­nes komen uit haar creatieve brein, maar ook heeft zij passie voor perfec­tie in drukwerk en websi­tes. Leergie­rig en daadkracht waar je ‘u’ tegen zegt.

lisette

Lisette Venema-Lever 

Operationeel medewerker 

Allround opera­ti­o­neel inzet­baar met een speci­a­li­sa­tie op het debiteu­ren-credi­teu­ren dream­team. Om onze opdracht­ge­vers en collega’s nog meer, beter en sneller te onder­steu­nen. Service & support in optima forma.

jessica

Jessica de Jonge 

Vormgever 

Enthou­si­ast en gefocust met oog voor detail. Ziet een pixel­af­wij­king in een oogop­slag. Multi­ta­lent om multi­me­dia, van social tot anima­tie van drukwerk tot video. Cum laude commu­ni­ca­tie multi­me­dia design. That says it all.

renske

Renske Kok 

Online marketeer 

Meer met marke­ting. Met de juiste trefwoor­den puzze­len voor de juiste optima­li­sa­tie. Zet haar talent in voor marke­ting­com­mu­ni­ca­tie in de breed­ste zin. Gaat een uitda­ging niet uit de weg. Knutselt knap met meta descrip­ti­ons, links en headings zodat tekst en back-end in elkaar vallen als een detec­tive die de klus klaart.

Emy Mulder 

Operationeel medewerker 

Zorgvul­dig en stress­be­sten­dig met aandacht voor detail. Schakelt sneller dan een Tesla accele­reert. Technisch vaardig en commu­ni­ca­tief. Allround probleem­op­los­send, aanpak­kend en onder­steu­nend voor het hele opera­ti­o­nele team.

Jeffrey van Heerde 

Vormgever 

Onder­steu­nend allround speci­a­list op het gebied van vormge­ving en campag­nes met veel gevoel voor merk en stijl. Met skills in Adobe en WordPress werkt hij aan websi­tes, commu­ni­ca­tie­mid­de­len én drukwerk. Doet wat hem gevraagd wordt, en vraagt wat hij nog meer kan doen.

Yasmin Abdulahi 

Marketingmedewerker 

Met haar sociale karak­ter en uitste­kende commu­ni­ca­tieve vaardig­he­den gaat ze met veel begrip en vol creati­vi­teit aan de slag. Een fris perspec­tief in elk project. Bekend om haar kalme houding en flexibiliteit.

Asli Youssouf 

Marketingmedewerker 

Kijk met een frisse, maar kriti­sche blik naar imago en uitstra­ling van jouw bedrijf of merk. Jouw steun en toever­laat op gebied van social media, campagne, marke­ting, commu­ni­ca­tie, content, advies en analyse.

Manon Sikkema 

Operationeel medewerker 

Onder­steu­nend en uitvoe­rend opera­ti­o­neel om de dagelijkse bedrijfs­voe­ring soepel­tjes doorgang te laten vinden. Met haar opgeruimd­heid facili­teert zij naast vrolijk­heid, optimale omstan­dig­he­den rondom debiteu­ren, credi­teu­ren en alle andere admini­stra­tieve bijkomstigheden.

Maaike Norder 

Redacteur 

Gaat creatieve content­uit­da­gin­gen niet uit de weg. Helpt met jouw vindbaar­heid, commu­ni­ca­tie, marke­ting en content­cre­a­tie. Met een grote dosis doorzet­tings­ver­mo­gen gaat zij graag en direct aan de slag met teksten voor sites en socials.

Mark Eting 

Marketingcommunicatiespecialist 

De alles­kun­ner. Waar anderen stoppen, gaat hij nog even door. Veelei­send doeltref­fend. Positief enthou­si­ast met een vlotte babbel. Advies met veel waarde. Helpt onder­ne­mers zoals zij dat willen en zoals alleen hij dat kan. Pak aan, aan de slag.

Paula Feller-Kuiper 

Vormgeving 

Superi­eure sneltoets­be­han­de­ling. Haalt alles uit de Mac wat erin zit. Zet ForYou Magazine in elkaar met souplesse, oog voor detail en aandacht voor de publicist.