Jouw team van specialisten

We stellen ons graag aan je voor, zodat je weet bij wie je terecht kunt met al je vragen en wensen. Wij staan voor jou gereed om je te voorzien van advies en onder­steu­ning.

We zijn altijd beschik­baar voor vragen en sugges­ties, en staan open voor verbe­te­rin­gen en….. jubelin­gen van vreugde!

Jouw team van specialisten

We stellen ons graag aan je voor, zodat je weet bij wie je terecht kunt met al je vragen en wensen. Wij staan voor jou gereed om je te voorzien van advies en onder­steu­ning.

We zijn altijd beschik­baar voor vragen en sugges­ties, en staan open voor verbe­te­rin­gen en….. jubelin­gen van vreugde!

Paul Carabain 

Advies 

Recht voor je raap kan je hem krijgen. Belicha­ming van advies en onder­steu­ning. Niet kort van stof, wel van lange adem. Rijgt kansen aan elkaar als een sjasliek op een zonnige zomer­avond. Business innova­tie expert, dus verbe­te­ring zit in ons DNA!

Meer over Paul: ‘Ik heb veel om trots op te zijn’

Mariëlle Bouma 

Advies 

Alles­kun­ner en alles­wil­ler. Wil vooral alles op orde hebben voor onze relaties. Marke­ting­stra­te­gieën op commu­ni­ca­tief vlak zitten een leuk gesprek niet in de weg. Bel eens met haar, krijg je geen spijt van.

Meer over Marielle: ‘Van opdracht­ge­vers helpen word ik echt blij!’

Sharif Sharafeddine 

Advies 

Rasop­por­tu­nist. Kan sfeer­ma­ken als een kwispe­lende hond en mateloos doorgaan als opdracht­ge­vers erom vragen. Sharif super­la­tief. Donder­dag is zijn lieve­lings­dag. Altijd bereik­baar, appen mag altijd.

Meer over Sharif: ‘Ik blijf tot mijn laatste snik helpen’

Harmen Klaassens 

Management 

Optimis­tisch realis­tisch. Staat paraat met raad & daad. ‘Soms gaat er eens iets fout, is er een probleem, maar dat lossen wij dan simpel op’. Jubelin­gen van vreugde is het hoogst haalbare.

Meer over Harmen: ‘Deze functie past me als een jas’

Gerben Land 

Management 

Onze steun en toever­laat. Altijd correct en compleet. De smeer­olie van de organi­sa­tie, reilt en zeilt een slag in de rondte voor klant, collega en leverancier.

Derk van Beek 

Marketingstrategie 

Maakt werk van jouw merk. Haalt onder­ste stenen boven en gaat aan de slag om de kernwaar­den glashel­der te krijgen.

Leoni Helsdingen 

Coördinatie vormgeving 

Allround creatief design en coördi­na­tie. Voor functi­o­neel en visueel spekta­kel en voor advies en uitvoe­ring ben je bij haar aan het juiste adres. Doordau­wer met verstand van zaken.

Meer over Leoni: ‘Ook als het goed gaat, wil ik onder­zoe­ken of het nóg beter kan’

Sabine Postma 

Coördinatie marketing 

Autodi­dacte campag­ne­knal­ler. Draait aan de knoppen van de social­m­e­dia­cam­pag­nes van zowel onszelf als onze opdracht­ge­vers, voor optimaal resul­taat. Waar logica en plezier elkaar treffen.

Meer over Sabine: ‘Nu ik onze opdacht­ge­vers beter leer kennen, kan ik ze beter adviseren’

Aurora Barelds-Hiemstra 

Coördinatie marketing 

Perfec­ti­o­nist on site. SEO-speci­a­list met sitemap­fi­nes­ses in de vingers. Doorspekt backends met optimale vindbaar­heid en wijst zoekma­chi­nes en gebrui­kers online de weg.

Meer over Aurora: ‘Het lijkt me tof om ooit een grote marke­ting­af­de­ling te hebben’

angela

Angela Mennes 

Coördinatie tekstcreatie 

Fonkel­verse, spran­ke­lende inspi­ra­tie­bron voor alle online en offline teksten. Taal‑, tekst‑, content­vir­tu­oos. Neder­lands, Engels, alles. Diverse degrees in de taalwe­ten­schap­pen. Je kunt met haar lezen en schrijven.

Meer over Angela: ‘Ik mag laten zien wat ik allemaal nog meer kan’

Moniek Uijtdehaage 

Marketing 

Naast een gezel­lig gesprek word je ook nog eens voorzien van goed advies. Of je nu een keer kennis­maakt met het thema van de special of voor een langere samen­wer­king als speci­a­list in de regio; aandacht en kwali­teit zijn haar sleutelwoorden.

Meer over Moniek: ‘Het voelt tof om samen succe­sen te boeken’

Monique Bons 

Tekstcreatie 

Verha­len­ver­tel­ler pur sang. Authen­tiek auteur. Non-fictie verha­len­ver­za­me­laar. Oprechte interesse en bekom­me­ring, zowel binnen als buiten het vak. Wees welkom en ga zitten voor een goed gesprek.

Meer over Monique: ‘Ieder­een is hier gelijk­waar­dig aan elkaar’

Roelant van de Riet 

Marketing 

Nestor van de neerlan­dici. Zal niet rusten voor de laatste dubbele spatie of spelfout vakkun­dig wordt gesepo­neerd in elke tekst. Spit door sites en socials om elke taalver­won­de­ring terug te brengen naar optimaal taalge­bruik om bezoe­ker en zoekma­chine te bedie­nen van volmaakte volzinnen.

Lian Pilon 

Vormgeving 

Vormge­vingvir­tu­oos. Met veel gevoel voor stijl en typogra­fie legt zij designs neer voor alle online- en print­com­mu­ni­ca­tie. Van site tot social en van identity tot magazine.

sigrid

Sigrid Lof 

Tekstcreatie 

Daadkracht in tekst­ont­wik­ke­ling. Vertaalt creatie­brie­fings in rap tempo naar lekker lopende longreads en succes­ver­ha­len voor en van onze opdracht­ge­vers. Innova­tie in gezonde balans met authenticiteit.

fenna

Fenna Quarré 

Vormgeving 

Onze krach­tige alles­kun­ner. Voorna­me­lijk social­m­e­dia­cam­pag­nes komen uit haar creatieve brein, maar ook heeft zij passie voor perfec­tie in drukwerk en websi­tes. Leergie­rig en daadkracht waar je ‘u’ tegen zegt.

lisette

Lisette Venema-Lever 

Bedrijfsbureau 

Allround opera­ti­o­neel inzet­baar met een speci­a­li­sa­tie op het debiteu­ren-credi­teu­ren dream­team. Om onze opdracht­ge­vers en collega’s nog meer, beter en sneller te onder­steu­nen. Service & support in optima forma.

Meer over Lisette: ‘Ik vind het super­leuk om met finan­ciën bezig te zijn’

jessica

Jessica de Jonge 

Vormgeving 

Enthou­si­ast en gefocust met oog voor detail. Ziet een pixel­af­wij­king in een oogop­slag. Multi­ta­lent om multi­me­dia, van social tot anima­tie van drukwerk tot video. Cum laude commu­ni­ca­tie multi­me­dia design. That says it all.

Meer over Jessica: ‘Ik word oprecht blij van het maken van mooie dingen’

renske

Renske Kok 

Marketing 

Meer met marke­ting. Met de juiste trefwoor­den puzze­len voor de juiste optima­li­sa­tie. Zet haar talent in voor marke­ting­com­mu­ni­ca­tie in de breed­ste zin. Gaat een uitda­ging niet uit de weg. Knutselt knap met meta descrip­ti­ons, links en headings zodat tekst en back-end in elkaar vallen als een detec­tive die de klus klaart.

Emy Mulder 

Bedrijfsbureau 

Zorgvul­dig en stress­be­sten­dig met aandacht voor detail. Schakelt sneller dan een Tesla accele­reert. Technisch vaardig en commu­ni­ca­tief. Allround probleem­op­los­send, aanpak­kend en onder­steu­nend voor het hele opera­ti­o­nele team.

Manon Sikkema 

Bedrijfsbureau 

Onder­steu­nend en uitvoe­rend opera­ti­o­neel om de dagelijkse bedrijfs­voe­ring soepel­tjes doorgang te laten vinden. Met haar opgeruimd­heid facili­teert zij naast vrolijk­heid, optimale omstan­dig­he­den rondom debiteu­ren, credi­teu­ren en alle andere admini­stra­tieve bijkomstigheden.

Paula Feller-Kuiper 

Vormgeving 

Superi­eure sneltoets­be­han­de­ling. Haalt alles uit de Mac wat erin zit. Zet magazi­nes in elkaar met souplesse, oog voor detail en aandacht voor de publicist.