‘Samen met andere ondernemers groeien, dat is belangrijk’

Marjan is eigenaar van een succes­vol huidin­sti­tuut en ze is distri­bu­teur van het cosme­ti­ca­merk Rejuvi. Ze wil met deze bedrij­ven verder blijven groeien en zoeken naar nieuwe mogelijk­he­den in commu­ni­ca­tie. Marjan gebruikt de commu­ni­ca­tie om haar kennis te blijven vergro­ten. Hierdoor kan er een een hoge kwali­teit worden geboden aan de klant.

Kennis, kwaliteit en ervaring

Marjan van Gemer­den: ‘Ik gebruik commu­ni­ca­tie om mijn kennis te blijven vergro­ten, ervarin­gen te delen en te groeien. Door de kwali­teit die wij kunnen bieden, wil ik een sterkere positie op de markt krijgen en die positie veran­ke­ren. Hiervoor zetten we ook cursus­sen en trainin­gen in. Door kennis, kwali­teit en ervarin­gen te bunde­len, kunnen we klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en de beste resul­ta­ten bieden.’

Zichtbaarder worden, kennis delen

‘Het is ook belang­rijk om zicht­baar te blijven en die zicht­baar­heid te vergro­ten. Ik was daarvoor op zoek naar een betrouw­bare, goede partner op het gebied van marke­ting en commu­ni­ca­tie. Een bedrijf waar ik mijn vragen zou kunnen neerleg­gen en dat met mij zou kunnen meeden­ken op welke manier ik mijn bedrijf het beste zou kunnen laten flore­ren. Dat heb ik in ForYou Media gevon­den. De samen­wer­king verloopt goed. We plaat­sen regel­ma­tig nieuwe artike­len op de website en hebben een eigen rubriek in het ForYou Magazine, waar we steeds advie­zen en inspi­ra­tie delen. De ene keer levert dit meer respons op dan de andere, maar het gaat erom dat we op deze manier zicht­baar blijven. We kunnen er onze kennis mee delen. Ik hoop dat mensen dat leuk vinden om te lezen en de infor­ma­tie opslaan.’

‘Door kennis, kwaliteit en ervaringen te bundelen, kunnen we klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en de beste resultaten bieden’

- Marjan van Gemeder­den / Vital Huidinstituut 

Samen groeien

‘Ik vind het vooral fijn dat ik door de samen­wer­king meer kan leren over effec­tieve commu­ni­ca­tie. Ook kan ik mijn eigen ideeën uitspre­ken. Daar wordt vervol­gens over nagedacht en we kunnen samen sparren. Zo zijn al mooie samen­wer­kings­ver­ban­den ontstaan. Ik vind dat zelf belang­rijk: samen met onder­ne­mers groeien, altijd weer!’

Marjan van Gemeder­den
www.vitalhuidinstituut.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.