‘Uit het merkpaspoort kwam een heel mooie focus’

‘Wat ik écht een meerwaarde vind van ForYou Media? Dat ze op het gebied van marke­ting en commu­ni­ca­tie alles onder één dak hebben. De lijntjes zijn kort, de kennis is hoog en er is per speci­a­lisme één aanspreek­punt. Dat ontzorgt ons echt enorm’, vertelt Marnie van Meerendonk enthousiast.

Buren op de beurs

De samen­wer­king tussen Van Meerendonk Water­ont­har­ders en ForYou Media ontstond een paar jaar geleden geheel toeval­lig. ‘De aanlei­ding was de beurs Gezond­heid & Co in Marti­ni­p­laza. Onze stands bevon­den zich naast elkaar. En tja, wat gebeurt er dan als het even rustig is op de beurs: dan knoop je een praatje aan met je buren. In ons geval was dat Mariëlle van ForYou Media. We raakten in gesprek over water­ont­har­ders. Haar ouders hadden niet lang daarvoor ook een water­ont­har­der bij ons gekocht.’

ForYou Magazine

Mariëlle vertelde mij op haar beurt over ForYou Magazine. Ik kende het niet, maar toen ik hoorde dat ze ook bij tandart­sen, huisart­sen en kappers – partijen die voor ons interes­sant zijn – in de wacht­ka­mers lagen, was ik wel geïnte­res­seerd in een adver­ten­tie in het blad.

Alles onder één dak

‘En toen kwam corona en kreeg ik een telefoon­tje van Janna’, vervolgt Marnie haar verhaal. ‘ForYou Media was bij haar klanten aan het inven­ta­ri­se­ren waaraan behoefte was. Wij waren op dat moment enorm aan het groeien en wilden eigen­lijk graag één plek waar we alles wat met onze uitin­gen te maken had, konden neerleg­gen. Tot dat moment was dat heel erg versnip­perd. Er zat ook helemaal geen duide­lijke lijn in. Ik was heel verrast toen Janna me vertelde dat ForYou Media ons dat kon aanbie­den. Dat wist ik helemaal niet.’

‘De lijntjes zijn kort, de kennis is hoog en er is per specialisme één aanspreekpunt’

- Marnie van Meerendonk / Van Meerendonk Waterontharders

Merkpaspoort

Wat volgde was een gesprek met Mariëlle, Janna, Paul en Aurora. Marnie: ‘Vooral Paul was heel erg geïnte­res­seerd in waar we naartoe wilden met ons bedrijf. Wat was onze visie en missie? Voor ons was dat duide­lijk: wij wilden een herken­baar imago voor ons merk creëren en dat uitrol­len door heel Neder­land. Maar hoe moesten we dat aanpak­ken? Aan de hand van een soort psycho­lo­gi­sche test is er toen een merkpas­poort voor ons gemaakt. Daar kwam een heel mooie focus uit. Hier ligt onze kernwaarde. Dit is wie we zijn. Dit is wat we willen uitdragen.’

Ontzorgen

‘Er kwam een nieuw logo, een nieuwe website en ons eerste eigen magazine kwam uit’, somt Marnie op. ‘Dat eerste magazine was trouwens een hele beval­ling hoor’, lacht ze. ‘Maar het is wel heel leuk gegaan. Het hele bedrijf kwam daarin aan bod. Bestaande klanten kregen het magazine bij de onder­houds­beurt, en nieuwe klanten kregen een exemplaar met de offerte meege­stuurd. We merkten direct dat dat gewaar­deerd werd. Inmid­dels is het tweede magazine ook een feit en er zijn al plannen voor het derde magazine. ForYou Media ontzorgt ons daarnaast bij onze social­m­e­dia­be­rich­ten, blogs en reviews. De samen­wer­king is prettig, en als er eens iets is, wordt er snel gehan­deld. Er wordt altijd goed meege­dacht met de dingen waaraan wij behoefte hebben.’

Fijne samenwerking

‘Ondanks dat het logo dat ForYou Media voor ons heeft gemaakt nog vrij nieuw is, wordt het al wel door onze klanten herkend. Ik hoor ten minste regel­ma­tig dat ze onze auto’s, met daarop dus dat herken­bare logo, ergens in het land hebben zien rijden. Ik ben blij met onze samen­wer­king. Zó blij dat we zelfs referen­ties voor ForYou Media afgeven. Poten­ti­ële klanten van hen mogen ons bellen om van ons te horen hoe wij de samen­wer­king ervaren! Dat zegt toch wel genoeg.’

Van Meerendonk water­ont­har­ders
www.waterkanbeter.nl

Verdere samen­wer­king:
 Blogar­ti­ke­len
 Eigen magazine
 Social media
 Website & webshop  
 SEO & SEA

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.