‘Die restyle zorgt nét voor dat stukje professionalisering’

In 2021 ontstond de samen­wer­king tussen Stich­ting Klimkoord en ForYou Media. ‘Ik weet eigen­lijk niet eens meer precies hoe dat eerste contact is ontstaan’, probeert direc­teur-bestuur­der Paula Zandstra zich te herin­ne­ren. ‘Ik denk via iemand die al ervaring met ForYou Media had, of misschien gewoon via Google.’

‘Die restyle zorgt nét voor dat
stukje professionalisering’

In 2021 ontstond de samen­wer­king tussen Stich­ting Klimkoord en ForYou Media. ‘Ik weet eigen­lijk niet eens meer precies hoe dat eerste contact is ontstaan’, probeert direc­teur-bestuur­der Paula Zandstra zich te herin­ne­ren. ‘Ik denk via iemand die al ervaring met ForYou Media had, of misschien gewoon via Google.’

Expertise

‘Wij waren in ieder geval op zoek naar bedrij­ven die verstand hebben van hoe je teksten en afbeel­din­gen op een aantrek­ke­lijke manier vormgeeft. Dat is niet iets waar onze exper­tise ligt. Dan is het fijn om samen te werken met een partij die deze exper­tise wel heeft en waarmee je goed kunt overleg­gen. ForYou Media was daarin dan misschien niet per se de goedkoop­ste, maar ik was wel onder de indruk van de kwali­teit die ze lieten zien. Boven­dien waren ze meteen heel duide­lijk in wat ze gingen doen, wat daarbij hoorde en wat daar niet bij hoorde. Dat vind ik prettig. Dan weet je ten minste waar je aan toe bent, en heb je niet te maken met een nacal­cu­la­tie achteraf.’

Interviews

Na het eerste magazine, dat de naam ‘Uniq’ kreeg, wilde de stich­ting twee jaar later vanwege een jubileum een nieuwe editie uitge­ven. ‘Opnieuw was er een fijne samen­wer­king. We kregen een overzicht waarin je in één oogop­slag zag hoe de pagina-indeling was, welke hoofd­stuk­ken er waren en wat voor onder­de­len daar in moesten. Het was ook fijn dat de Worddo­cu­men­ten en pdf’s die wij aanle­ver­den meteen omgezet werden en de vormge­ving werd gerea­li­seerd. Dat ging heel vlot. Er werd altijd snel gerea­geerd. We lever­den de meeste content zelf aan, maar ForYou Media heeft ook een paar inter­views voor ons gedaan. Die waren erg leuk en daar waren we dan ook heel tevre­den over.’

Brede doelgroep

‘De magazi­nes waren bestemd voor zowel onze zzp’ers als onze cliën­ten, maar ze zijn ook naar gemeen­te­con­su­len­ten, ouders en praktijk­hou­ders gegaan. Ze zijn dus onder een heel brede doelgroep verspreid, want er is voor ieder­een wel wat in te lezen en te kijken. Ze liggen ook op leesta­fels. Zelfs vorige week kreeg ik er nog compli­men­ten over. We zijn nu aan het naden­ken of we elk jaar een magazine gaan uitge­ven, of dat we dat alleen bij een jubile­um­jaar willen doen.’

Restyle huisstijl

Onlangs mocht ForYou Media ook de huisstijl van Stich­ting Klimkoord resty­len. Paula: ‘Vanwege onze positieve ervarin­gen met ForYou Media hebben we dat door hen laten doen. Het is immers toch hun corebu­si­ness om bedrij­ven hierin te onder­steu­nen. Bij zo’n restyle hoeft niet alles op de schop, maar is er net even meer samen­hang gecre­ëerd in kleuren en logo’s. Dat zorgt voor nét dat stukje profes­si­o­na­li­se­ring dat je daarin wilt hebben. Slechts een beperkte groep binnen de stich­ting heeft het resul­taat inmid­dels gezien. De reacties zijn allemaal positief. Alles sluit nu mooi op elkaar aan’, klinkt het trots.

‘Ik was onder de indruk van de kwaliteit die ForYou Media liet zien’

- Paula Zandstra — Stich­ting Klimkoord

Roadmap

Naast de restyle staan er nog meer veran­de­rin­gen op stapel. ‘We hebben een soort roadmap gemaakt met zaken die we belang­rijk vinden’, legt Paula uit. ‘Onze nieuwe huisstijl moet nu op onze website worden geïmple­men­teerd. Dat wordt door een ICT-partner gedaan, maar ik acht het niet uitge­slo­ten dat we in de toekomst meer marke­ting­on­der­steu­ning van ForYou Media willen. Het is nu vooral een zoektocht. Wat is belang­rijk? Wat willen we precies?’

Toekomstplannen

‘Misschien gaan we in 2024/2025 meer bezig met leerplat­for­men waar natuur­lijk ook een opzet en lay-out voor nodig is. Mogelijk dat ForYou Media daar nog een rol in gaat spelen. Of in het maken van nieuwe folders. Het is belang­rijk dat we onze identi­teit op een goede manier uitdra­gen, laten zien dat we veel exper­tise in huis hebben rondom AD(H)D en autis­me­zorg en waarom cliën­ten bij ons moeten zijn. Het is goed om voor marke­ting­com­mu­ni­ca­tie dezelfde samen­wer­kings­par­tij te kiezen, want het is belang­rijk dat we eendui­dig zijn en blijven.’

Krachtige en heldere communicatie

‘Zelf zijn we ‘klein’ en hebben we niet de exper­tise in huis op het gebied van eendui­dige marke­ting­com­mu­ni­ca­tie die daarvoor nodig is. Daarom ben ik blij dat er een partij als ForYou Media is. De samen­wer­king met hen verloopt gewoon heel prettig. Hier binnen de stich­ting zeg ik altijd dat er krach­tige en heldere commu­ni­ca­tie moet zijn. En dat is ook precies hoe ForYou Media werkt.’

Paula Zandstra
Stich­ting Klimkoord

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.