‘Ze weten mijn wensen altijd te vertalen in goede posts en teksten’

Zeg je ‘Beauty Award’, dan zeg je Maddy Weide. Al jaren­lang is zij inten­sief betrok­ken bij de organi­sa­tie van deze vakwed­strijd voor schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten én van diverse vakbeur­zen voor de beauty­bran­che. ‘Jaren geleden kwam ik tijdens één van die evene­men­ten Sharif van ForYou Media voor het eerst tegen. Ik weet niet eens meer wanneer dat precies was, maar het klikte vanaf het eerste moment. En sinds­dien zijn hij en zijn team trouwe gasten bij de uitrei­kings­avond van de Beauty Award en onze beurzen.’

‘Ze weten mijn wensen altijd te vertalen
in goede posts en teksten’

Zeg je ‘Beauty Award’, dan zeg je Maddy Weide. Al jaren­lang is zij inten­sief betrok­ken bij de organi­sa­tie van deze vakwed­strijd voor schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten én van diverse vakbeur­zen voor de beauty­bran­che. ‘Jaren geleden kwam ik tijdens één van die evene­men­ten Sharif van ForYou Media voor het eerst tegen. Ik weet niet eens meer wanneer dat precies was, maar het klikte vanaf het eerste moment. En sinds­dien zijn hij en zijn team trouwe gasten bij de uitrei­kings­avond van de Beauty Award en onze beurzen.’

Aparte status

‘Ik kende ForYou Media eigen­lijk voorna­me­lijk van ForYou Magazine. Zelf heb ik ook een achter­grond in de uitge­ve­rij­we­reld. De uitge­ve­rij waarvoor ik werkte, gaf diverse vakbla­den op het gebied van beauty uit. Dan ken je op een gegeven moment je pappen­hei­mers wel. ForYou Magazine had in die wereld een aparte status. Het magazine richtte zich niet alleen op de onder­ne­mers, maar ook op de consu­ment én werd ook nog eens per regio uitgegeven.’

Superinteressant

‘Voor mij werd dat op een gegeven moment eigen­lijk super­in­te­res­sant’, vertelt Maddy enthou­si­ast. ‘Als je namelijk een evene­ment binnen de beauty­bran­che organi­seert, wil je een zo breed mogelijk draag­vlak en bereik creëren. Zelf had ik natuur­lijk mijn netwerk van profes­si­o­nals en leveran­ciers, maar met mijn vakwed­strijd wilde ik ook de consu­ment berei­ken. Het interes­sante van ForYou Media is, dat zij zowel de link met de profes­si­o­nals als met de consu­ment hebben. Toen ik Sharif weer eens tegen­kwam en we het daarover hadden, stelde hij voor om onze relatie als media­part­ners uit te breiden en ook een samen­wer­king aan te gaan.’

Vertrouwensband

‘Omdat ik Sharif al jaren­lang ken, voelde dat ook meteen goed. Er was al een bepaalde vertrou­wens­band opgebouwd. Hij is toen een keer bij mij thuis langs geweest om te brain­stor­men over hoe we de Beauty Award nóg beter op de kaart konden zetten. Dat was een heel tof gesprek. Hij stelde voor om social media hiervoor in te zetten. Zelf ben ik niet zo’n social­m­e­dia­kracht­pat­ser, maar het was heel fijn om te ervaren hoe Sharif daar vanuit zijn perspec­tief tegen­aan keek. Vanuit een andere invals­hoek, maar wel met veel kennis over de beautybranche.’

Ongelofelijke flow

Maddy: ‘De Beauty Award kent eigen­lijk drie ‘hoogte­pun­ten’ per jaar. Op 1 septem­ber start de inschrij­ving, in januari worden de genomi­neer­den bekend­ge­maakt en in april vindt de uitrei­king plaats. Het is dus best wel een lang traject, maar alleen rond die drie perio­des hadden we een ongelo­fe­lijke flow aan berich­ten en volgers op social media. Sharif kwam met het plan om al ver voor het moment van inschrij­ving, dus al in januari/februari, te starten met wekelijkse tijdlijn­be­rich­ten op social media. Dat zijn we vervol­gens gaan doen, en ik merk dat de naams­be­kend­heid daardoor al veel groter is. Daarnaast draaien op de achter­grond ook nog campag­nes mee. Ik ben er heel enthou­si­ast over!’

‘ForYou Media is een autoriteit op dit gebied, en dat geeft mij als klant vertrouwen’

- Maddy Weide — Beauty Award

Drie doelen

‘Het doel van de social­m­e­dia­posts en ‑campag­nes is overi­gens niet alleen om onze naams­be­kend­heid te vergro­ten, maar ook om een groter publiek te berei­ken én om consu­men­ten te pushen om hun schoon­heids­spe­ci­a­list te enthou­si­as­me­ren om zich een keer op te geven voor de Beauty Award.’

Affiniteit met de branche

Met de posts zelf is Maddy ook erg blij: ‘We stemmen ieder kwartaal een campagne met elkaar af. Er wordt goed geluis­terd naar waarop ik me wil richten en waar de accen­ten moeten komen te liggen. Dat weet ForYou Media dan iedere keer goed te verta­len in origi­nele posts en teksten. Het ziet er heel gelikt uit en dat is voor mij wel het bewijs hoeveel affini­teit ze met de branche hebben. Elke drie maanden krijg ik keurig een rappor­tage over hoe de campagne heeft gelopen. Dat geeft inzicht in hoe zo’n post het doet, waardoor je de gelegen­heid krijgt om bij te sturen. Er worden analy­ses gemaakt en Sabine adviseert me altijd over hoe we het beter kunnen doen als bepaalde cijfers wat tegen­val­len. Ik vind het erg prettig dat ForYou Media als opdracht­ne­mer eigen initi­a­tie­ven toont. Zij zijn een autori­teit op dit gebied. Dat geeft mij als klant vertrouwen.’

Pilot

‘Deze pilot zal ruim een jaar draaien. Dus van januari/februari tot april het jaar daarop bij de prijs­uit­rei­king. Die ongelo­fe­lijke flow aan volgers, leveran­ciers, deelne­mers, vrien­den en familie die we voorheen tijdens die drie pieken per jaar zagen, hopen we nu vast te houden. Ik wil dit jaar echt gaan knallen met Beauty Award. Want de Beauty Award is gewoon uniek. Het is niet zo maar een wedstrijd, maar vooral ook leerzaam, uitda­gend en het geeft je als salon ook een helicop­ter­view over je eigen bedrijfs­voe­ring en hoe je in de branche staat. Dat wil ik eigen­lijk alle schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten gunnen. Dat ze allemaal gaan besef­fen dat ze gewoon een keer aan zo’n Beauty Award mee zouden moeten doen!’

Never change a winning team

‘Als ik na deze pilot merk dat de campagne echt zijn vruch­ten heeft afgewor­pen, is dat voor mij beslist een reden om mijn samen­wer­king met ForYou Media te conti­nu­e­ren. In mijn optiek zijn we dan ‘a winning team’. En je weet wat ze daarover zeggen hè: never change a winning team! Ik ben ervan overtuigd dat er binnen het team van ForYou Media genoeg creatieve mensen zijn die ditzelfde concept, maar dan natuur­lijk net met een ander sausje, opnieuw kunnen neerzet­ten. Samen elke keer de lat nét weer een stukje hoger leggen, zodat we geen trend­vol­ger, maar juist een trend­set­ter zijn.’

Maddy Weide
Beauty Award

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.