‘De nieuwe website gaat mij heel veel tijd schelen’

Ingrid Zuure-Yang van Stairs Coaching besloot haar website te vernieu­wen om die profes­si­o­ne­ler en infor­ma­tie­ver te maken. Het moest een platform worden waar ze zowel inspi­re­rende verha­len kon delen als een nieuwe doelgroep mee zou kunnen aanspre­ken. Dat is gelukt: ‘Het sluit goed bij mij aan, zowel qua kleur als stijl.’

Professioneler en duidelijker

‘Ik had al een website. Daar was ik tevre­den mee, maar het kon nog een stuk profes­si­o­ne­ler. Daarnaast kostte het vrij veel tijd. Met de techni­sche aspec­ten, zoals onder­de­len verplaat­sen of wanneer er proble­men waren, kon ik lang bezig zijn. Ook wilde ik voor klanten duide­lij­ker hebben waar je infor­ma­tie zou kunnen vinden. Ik was er bang voor dat bezoe­kers snel weer van de website vertrokken.’

Tijd voor vernieuwing

Het was tijd om de site te vernieu­wen. Ingrid heeft in samen­wer­king met Aurora van ForYou Media de nieuwe website gelan­ceerd. ‘Het maken van de website is heel soepel verlo­pen. De afspra­ken waren duide­lijk en er waren geen verras­sin­gen. Ik had eerder al contact gehad met Aurora voor mijn social­m­e­dia­be­rich­ten. Zij gaf mij toen ook tips over de manier waarop ik de website zou kunnen verbe­te­ren. Aurora bleek ook mijn website te gaan oppak­ken. Daar was ik blij mee! Ze is deskun­dig, ze regelt het snel en denkt met mij mee. Wanneer ik met haar belde over een aanpas­sing, was het soms tijdens het gesprek al geregeld. Dat was heel prettig.’

‘Ik ben blij dat ik dat nu uit handen kan geven’

- Ingrid Zuure-Yang / Stairs Coaching 

‘Het ziet er fantastisch uit’

En toen: tijd voor de livegang! De eerste indruk was direct goed. ‘De website ziet er fantas­tisch uit. Die sluit goed bij mij aan, zowel qua kleur als qua stijl. Dit past bij mij. Ik vind het ook fijn om te weten dat lezers iets aan de website hebben. Dat zij, zelfs al hebben ze geen behoefte aan een afspraak, toch iets lezen of zien wat ze aan het denken zet. Ik heb er direct een service- en onder­houds­con­tract bij. Dat gaat mij heel veel tijd schelen; zeker nu ik onder­steu­ning heb wanneer ik dingen wil veran­de­ren. Ik zocht bijvoor­beeld de mogelijk­heid om mensen zich te laten inschrij­ven voor workshops en deze ook direct te kunnen betalen. Daar ben ik toen dagen mee bezig geweest, laat staan wat de proble­men zijn wanneer de website uit de lucht is! Ik ben blij dat ik dat nu uit handen kan geven.’

Niet alleen maar zakelijk

Ingrid schreef zelf de blogs voor haar oude website en blijft dit nu ook doen. Ze deelt hierin steeds persoon­lijke verha­len over haar leven en coaching. ‘Ik probeer ze altijd aan mijn eigen verhaal te linken, om de website niet alleen maar zakelijk te maken. Het is meer dan een dagboekje online zetten. Om een blog interes­sant te maken en gelezen te laten worden, zijn er toch een aantal punten om op te letten. Ik krijg er positieve reacties op: dat mensen zeggen: ‘Leuk om te lezen. Ik herken dit’.’

Toekomstmuziek…

‘Ik hoop dat ik nog lang in mijn praktijk kan blijven werken. In de toekomst zou ik graag samen willen werken met andere onder­ne­mers. Het is leuk om met collega’s elders in het land bijvoor­beeld onder dezelfde bedrijfs­naam te werken en af en toe samen te komen. Dat zijn echt nog toekomst­plan­nen. Tijdens de lockdown heb ik gewerkt aan het ontwik­ke­len van een nieuwe workshop. Daarbij vind ik het ook interes­sant om na te denken over hoe ik deze training online zou kunnen geven en hoe ik het echt een verrij­king voor iemand kan laten zijn. Dat ze niet daarna het schrif­tje weer wegleg­gen en alles verge­ten. Dat vind ik ook leuk om mee bezig te zijn. Met die workshops ga ik binnen­kort dus starten!’

Ingrid Zuure-Yang
www.stairs-coaching.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
 Social media

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.