‘Mijn communicatie vanuit een bredere hoek aanpakken’

Harmen van Leef Sterk & Gezond kon door het corona­vi­rus zijn trainin­gen niet meer uitvoe­ren zoals gewoon­lijk. Hij gebruikte de tijd juist om zijn commu­ni­ca­tie­stra­te­gie te vernieu­wen, zicht­baar te blijven en zijn klanten zo te motive­ren, ook op afstand.

Veel nadenken, veel tijd

‘Ik ben zelf een man van de praktijk. Ik heb liever contact met mensen zelf dan dat ik de commu­ni­ca­tie ook uitvoer. Het is ook veel naden­ken, waar tijd in gaat zitten. Bij Facebook-campag­nes ben je bijvoor­beeld gebon­den aan veel regel­tjes. Daar ben ik aanvan­ke­lijk zelf mee bezig gegaan, maar het gebeurde geregeld dat een adver­ten­tie niet goedge­keurd werd. Daarom heb ik het uit handen gegeven.’

Goede verhalen delen

‘Ik neem verschil­lende produc­ten af bij ForYou Media. Ik plaats verha­len in het magazine, posts op social media en we plaat­sen blogs op de website. Daar komen mooie dingen uit. Af en toe moet hier wel iets in aange­past worden, maar er gaat dan een mailtje heen en weer en dan is het weer goed. Het zijn goede manie­ren om het opbou­wen van mijn bedrijf mee te onder­steu­nen, met een goed verhaal dat goed overkomt.’

‘Het merkpaspoort zorgt ervoor dat de visie die ik heb voor mijn bedrijf ook steeds beter aansluit op de communicatie’

- Harmen Sterk / Leef Sterk & Gezond 

Meer dan personal training 

‘Ik ben nu ook bezig met het ontwik­ke­len van een merkpas­poort. De naam van mijn bedrijf is namelijk vooral gericht op perso­nal training. Ik bied alleen meer dan dat: ik neem ook voeding en mindset mee in de trainin­gen. Gezond­heid gaat immers niet alleen over beweging, maar ook over actief in het leven staan en het leven actief kunnen doorlo­pen. Ik wilde het daarom vanuit een bredere hoek aanpak­ken. We zijn de missie en visie anders aan het formu­le­ren en duide­lij­ker de doelgroep aan het bepalen. We zijn zelfs aan het naden­ken over een nieuwe naam. Het merkpas­poort zorgt er zo voor dat de visie die ik heb voor mijn bedrijf ook steeds beter aansluit op de commu­ni­ca­tie. Dat zijn we nu dus aan het perfectioneren.’

Harmen Sterk
www.leefsterkengezond.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
 Social media
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine
Merkpaspoort

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.