‘ForYou Media zorgde voor professionalisering van onze socials’

‘Onze motiva­tie om met ForYou Media aan de slag te gaan, is begon­nen bij het ForYou Magazine. Ik vond dat een mooi magazine dat bij de Loots­kli­niek past, en vanuit daar is Sharif bij ons langs­ge­ko­men. Het magazine is er uitein­de­lijk nog niet van gekomen, maar we gingen wél in gesprek om over onze social­m­e­dia-accounts te praten, zodat we konden kijken wat er mogelijk was voor meer naams­be­kend­heid,’ vertelt Noortje van Lootskliniek.

‘ForYou Media zorgde voor professionalisering van onze socials’

‘Onze motiva­tie om met ForYou Media aan de slag te gaan, is begon­nen bij het ForYou Magazine. Ik vond dat een mooi magazine dat bij de Loots­kli­niek past, en vanuit daar is Sharif bij ons langs­ge­ko­men. Het magazine is er uitein­de­lijk nog niet van gekomen, maar we gingen wél in gesprek om over onze social­m­e­dia-accounts te praten, zodat we konden kijken wat er mogelijk was voor meer naams­be­kend­heid,’ vertelt Noortje van Lootskliniek.

In de socials ontzorgd

Loots­kli­niek maakt gebruik van ForYou Media’s Social Media Creatie & Plaat­sing en Promo­tie & Optima­li­sa­tie pakket­ten. Dit betekent dat ForYou Media voor hen de social­m­e­dia­be­rich­ten vormgeeft, inplant, wekelijks de campag­nes analy­seert en optima­li­seert. Aan het einde van de campagne stellen we een presta­tie­rap­port en advies op. ‘Er wordt altijd meege­dacht, maar we kunnen zelf ook sturing geven als we dat graag willen, of zelf met sugges­ties komen. Alles wordt snel opgepakt,’ zegt Noortje. 

Een enorme groei 

De resul­ta­ten vindt Noortje moeilijk te meten. Naast social media heeft Loots­kli­niek zelf namelijk flink de handen uit de mouwen gesto­ken op het gebied van PR, bijvoor­beeld door scholin­gen te geven. ‘Ik denk dat het een combi­na­tie van die activi­tei­ten is geweest. Maar mijn gevoel zegt dat we zeker meer naams­be­kend­heid hebben gecre­ëerd. Sinds het begin van 2023 hebben we een enorme groei doorgemaakt.’

De samen­wer­king bevalt Noortje tot dusver heel goed. ‘ForYou Media denkt altijd mee en ze gaan ook dat stapje verder. Ik stuurde een vacature toe voor een vakan­tie­kracht om te plaat­sen op social media en dat werd ook probleem­loos opgepakt en geplaatst.’

‘Iedereen die je te spreken krijgt, heeft er verstand van of weet naar wie ze je moeten doorverbinden’

- Noortje Krimpen­fort – Lootskliniek

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid 

In de toekomst ziet Noortje groei voor Loots­kli­niek: ‘Daarbij staan de kwali­teit en patiënt­vrien­de­lijk­heid, dat stapje meer, uit het oog te verlie­zen. Dat zijn onze kernwaar­den en daar willen we aan vasthou­den.’ Aan die missie helpen wij natuur­lijk graag mee! ‘In de zomer gaan we weer met Sharif rond de tafel en dan gaan we het ook hebben over het optima­li­se­ren van de website en onze berichtgeving.’

Erg tevreden

‘Ik ben eigen­lijk alleen maar positief over de samen­wer­king. Het contact is laagdrem­pe­lig en je krijgt altijd snel terug­kop­pe­ling, dat vind ik echt een groot voordeel ten opzichte van andere bedrij­ven. De lijnen zijn kort. Ieder­een die je te spreken krijgt, weet waar het over gaat of weet naar wie ze je moeten doorver­bin­den. Ieder­een is vrien­de­lijk en het contact voelt heel persoon­lijk. Maar bovenal heb ik echt het gevoel dat ForYou Media ons ontzorgt en dat onze socials zijn geprofessionaliseerd.’

Noortje Krimpen­fort
Loots­kli­niek

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.