‘Er is bij ForYou Media altijd weer die gunfactor’

‘Eén van de prettig­ste aspec­ten van het werken met ForYou Media is dat er voort­du­rend contact is. In iedere mailtje of telefoon­tje zit die positieve toon hoe ze werken en wat ze aanbie­den. Heel trans­pa­rant, samen naden­ken hoe we een proces aanvlie­gen en altijd weer die gunfac­tor dat, als er nog tijd over is, ze wat extra’s voor me willen doen’, vat Esther Ritman heel kort en enthou­si­ast haar samen­wer­king met ForYou Media samen.

Het belang van optimale zichtbaarheid

Nog relatief kortge­le­den startte ze haar bedrijf ‘Dicht­bij levens­a­f­ron­ding & uitvaart­be­ge­lei­ding’. ‘Via een collega in het vak — Nienke Blom van ‘libelle levens­a­f­ron­ding & uitvaart­be­ge­lei­ding’ – kwam ik bij ForYou Media terecht. De fijne sfeer van samen­wer­king was daarin meteen duide­lijk. In mijn vorige baan heb ik veel met multi­me­dia gewerkt en een online commu­nity opgebouwd, dus ik was me ervan bewust hoe belang­rijk het is om optimale online zicht­baar­heid te genereren.’

Totaalconcept

‘Het mooie aan ForYou Media is het feit dat ze een totaal­con­cept aanbie­den. Ik kon er niet alleen voor mijn nieuwe website terecht, maar ook voor mijn social­m­e­dia­be­rich­ten. Het maken van de website verliep heel spontaan. Ik had zelf een heel duide­lijk beeld voor ogen. Ik ben namelijk heel visueel ingesteld en ik wist precies hoe ik mijn visie wilde uitdra­gen. Binnen het kader van het format van de website waren er genoeg mogelijk­he­den om dat allemaal vorm te geven.’

Dichtbij

‘De uitvaart­bran­che waarin ik werkzaam ben, is natuur­lijk heel speci­fiek. Ik wilde de lezer met mijn website heel direct kunnen aanspre­ken: qua taal zo simpel mogelijk en met veel warmte erin. Niet voor niets heb ik voor de naam ‘Dicht­bij’ gekozen. Eerlijk en trans­pa­rant en laten zien dat ik families kan begelei­den in een afscheid zoals zij dat voor zich zien. Die vertaal­slag ging heel vlot. Ik had bijvoor­beeld afgespro­ken dat ForYou Media de teksten voor de website zou verzor­gen, maar die heb ik uitein­de­lijk in twee dagen groten­deels zelf geschre­ven’, lacht Esther. ‘Omdat ForYou Media daardoor minder tijd in mijn website hoefde te steken, werd meteen voorge­steld om in de branding wat extra’s voor me te doen. Dat is echt de kracht van dit bedrijf!’

Lyrisch

Esther is ontzet­tend blij met haar nieuwe website. ‘Ja, die is echt perfect geslaagd. Ik heb onlangs een uitvaart mogen verzor­gen voor een familie waarmee mijn eigen familie al genera­ties verknocht is. De vader was kunste­naar met een grote liefde voor het leven en de natuur. Hij had altijd veel op het gebied van vormge­ving gedaan. Een paar weken voor zijn onver­wachte overlij­den had hij mijn website bezocht, hoorde ik van mijn zus. Hij was er helemaal lyrisch over: de vormge­ving, het taalge­bruik, de inspi­ra­tie die erop stond. Dit was voor de familie en voor mij een verras­sing en gaf ons het gevoel dat we zijn onzicht­bare regie volgden. Het is een buiten­ge­woon afscheid geworden.’

‘Het is mijn wens om het gesprek over de dood onderdeel van ons leven te maken’

- Esther Ritman – Dichtbij

Meer volgers

‘De social­m­e­dia­be­rich­ten hebben voor meer volgers gezorgd’, vervolgt Esther haar verhaal. ‘Ik merk toch wel dat mijn socials breed worden opgepakt. Niet alleen door mensen uit mijn eigen netwerk, maar er zijn ook veel mensen uit de uitvaart­bran­che die me zijn gaan volgen. Sinds­dien volg ik hen ook; zo ontstaat er toch een netwerk. Mensen van wie ik zelf inspi­ra­tie krijg, gun ik ook een plekje in mijn socials of op de inspi­ra­tie­pa­gina van mijn website.’

Laatste levensfase

‘Naast het verzor­gen van uitvaar­ten begeleid ik ook graag mensen tijdens hun laatste levens­fase. Praten over de dood, over je wensen voor de laatste levens­fase en je afscheid, over wat er in je hart leeft en wat je nog wilt afron­den, kan van onschat­bare waarde zijn. Ik vind het leuk om mensen via mijn website en social media in aanra­king te brengen met een breder scala aan mogelijk­he­den en exper­tise waar ze tijdens de laatste levens­fase en bij het naden­ken over hun afscheid van kunnen profi­te­ren. Hoe meer je daar al tijdig over nadenkt, hoe meer je zelf de regie pakt en houdt waar het maar kan.’

Voor een groot én een klein budget

‘ForYou Media weet de snaar bij de juiste doelgroep te raken. Met mijn socials wil ik ook jongere genera­ties berei­ken. Met name bij hen zie ik een sterk groei­ende behoefte om een uitvaart op hun eigen manier te doen. Bij mijn aanpak kun je kiezen voor een uitvaart op de tradi­ti­o­nele manier, maar ik kan ook aller­lei alter­na­tie­ven aandra­gen. Een uitvaart is in finan­ci­eel opzicht een grote inves­te­ring, maar het hoeft niet altijd groots en meesle­pend. Het kan ook heel persoon­lijk en voor een klein budget worden geregeld. Dat is allemaal mogelijk. Ik begeleid uitvaar­ten voor alle leeftij­den en daarbij wil ik heel graag de persoon zijn die alle wensen en ideeën verbindt en de familie daarmee ontzorgt.’

Wens

Esther: ‘ForYou Media helpt mij in mijn wens om het gesprek over de dood onder­deel van ons leven te maken. En de manier waarop zij dat doen, maakt dat zicht­baar. Als mensen mijn posts gaan delen op social media. Net als een opmer­king die ik laatst hoorde na een uitvaart die ik had verzorgd: ‘Zó moet een uitvaart gedaan worden. Nu ik dit heb meege­maakt, denk ik heel anders over mijn eigen afscheid’. Dit maakt me geluk­kig’, klinkt het dankbaar.

Perspectief

‘Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzet­tend tevre­den ben over onze samen­wer­king’, lacht Esther als besluit. ‘Ik weet zeker dat ForYou Media in de toekomst nog veel voor me kan beteke­nen. Misschien bij het maken van een mooi boekje of meegaan in de nieuw­ste trends op het gebied van online marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Ja, ik zie nog veel perspec­tief in onze samenwerking.’

Esther Ritman
Dicht­bij

Foto: Yvette Vlaar 

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.