‘Ook als het goed gaat, wil ik onderzoeken of het nóg beter kan’ 

‘Hoe ik de sfeer bij ForYou Media zou omschrij­ven?’ Daar hoeft Leoni Helsdin­gen-Ooster­kamp niet lang over na te denken: ‘Het is hard werken, maar wél met fun. Ieder­een is hier omdat hij of zij hier ook wíl zijn. Je vindt hier geen mensen die alleen maar werken om geld te verdie­nen. Eigen­lijk zijn al mijn collega’s enthou­si­ast over hun vak. Ieder­een heeft zin in de dag en vindt het belang­rijk dat onze opdracht­ge­vers tevre­den worden gesteld. Dát is wat ons bindt bij ForYou Media.’

Economische crisis

Het is al weer een aantal jaar geleden dat Leoni het team kwam verster­ken. ‘Ik was net afgestu­deerd en wilde dolgraag aan het werk. Maar we zaten middenin een econo­mi­sche crisis dus het was lastig om een baan te vinden. Daarom solli­ci­teerde ik niet alleen op vacatu­res waarin om een grafisch vormge­ver werd gevraagd, maar op alles wat los en vast zat. Ik heb zelfs nog gesol­li­ci­teerd bij een coffee­shop’, grijnst Leoni. ‘Maar dus ook bij ForYou Media, dat toen nog in Zuidla­ren geves­tigd was. Dat was in decem­ber en toen ik twee maanden later een reactie kreeg van ForYou Media uit Gronin­gen, ging er bij mij dan ook niet meteen een belle­tje rinke­len. Het bedrijf bleek in de tussen­tijd verhuisd te zijn. Vandaar ook die late reactie.’

Het leukste product

Leoni startte als grafisch vormge­ver op de redac­tie van ForYou Magazine. ‘Ik heb altijd al veel affini­teit met magazi­nes gehad. Het is gewoon het leukste product dat je als vormge­ver kunt maken!’, klinkt het enthou­si­ast. ‘Op school was daar trouwens niet veel aandacht aan besteed. Maar in korte tijd leerde ik er bij ForYou Media enorm veel over bij. Van vlakver­de­ling tot klant­con­tac­ten: alles was nieuw en daardoor vlogen de dagen om. Dat heb ik altijd als heel positief ervaren, want ik hou van aanpakken.’

Als je actief meedenkt, krijg je alle gelegenheid om te groeien

- Leoni Helsdingen-Oosterkamp

Nieuwe producten

Haar contract van 16 uur werd na ongeveer een jaar uitge­breid naar 32 uur, toen Leoni er de websi­tes voor opdracht­ge­vers bij ging doen. ‘Ik inven­ta­ri­seerde hoe de website eruit moest gaan zien en nam de coördi­na­tie van alle benodigde materi­a­len, zoals teksten en foto’s, op me. De website zelf werd, en wordt, door een externe partij gebouwd, maar ik leverde de templa­tes van de webpagina’s aan. Maar op een gegeven moment vroegen we ons af waarom ik eigen­lijk steeds nieuwe templa­tes ontwierp. Dat kon toch veel effec­tie­ver? Toen heb ik een template ontwor­pen, dat we voor iedere opdracht­ge­ver, uiter­aard elk met hun eigen content en uitstra­ling, kunnen gebruiken.’

Ontwikkelingen

‘Ik vind het leuk om steeds weer nieuwe dingen te ontdek­ken en te leren en het mooie aan ForYou Media is, dat er altijd wel weer openin­gen zijn waar je in kunt sprin­gen. In de loop der tijd heb ik steeds meer dingen naar me toege­trok­ken, zoals de eigen bedrijfs­ma­ga­zi­nes en social media. Toen dat te veel werk voor mij alleen werd, zijn er collega’s bij aange­no­men die me daarin konden onder­steu­nen. Ik deed de afgelo­pen jaren al een deel van de planning, maar sinds begin 2022 doe ik dat voor de volle­dige afdeling Vormgeving.’

Allround

‘Eigen­lijk ben ik best wel trots op het feit dat ik zo allround ben gewor­den’, reali­seert Leoni zich. ‘Print en drukwerk is en blijft mijn favoriet, maar er is daarnaast nog zoveel meer, zoals social media, merkiden­ti­teit en het hele online gebeu­ren. Ik vind het gewoon leuk om steeds nieuwe dingen bij te leren. Voor mij is het aanstu­ren en coördi­ne­ren van een team op dit moment nog redelijk nieuw, dus ik wil me verdie­pen in hoe ik mensen goed kan oplei­den en coachen, en hen de heel eigen stijl van ForYou Media kan leren. Die stijl vind je bijvoor­beeld terug in onze bedrijfs­ma­ga­zi­nes. Allemaal anders natuur­lijk, maar gemaakt volgens hetzelfde stramien, dat dezelfde handte­ke­ning ademt. En ik vind het interes­sant hoe ik vormge­ving kan inzet­ten om bepaalde marke­ting­stra­te­gieën of ‑doelen te onder­steu­nen. Bij ForYou Media leer je vooral door het gewoon te doen. Door te ervaren hoe het uitpakt als je nieuwe dingen doet. Dingen anders doet. Maar intern leren we ook veel van elkaar. Delen we onze expertise.’

Het kan altijd beter

‘Ik vind het gaaf als ik eraan kan bijdra­gen om proces­sen beter te laten verlo­pen. Ik vind het leuk om daar met elkaar over te sparren. Want ook al gaan proces­sen hier over het algemeen goed, het kan altijd beter. Er is altijd vrijheid en ruimte om je creati­vi­teit daarin zijn gang te laten gaan. Want die eigen inbreng is hier belang­rijk. Je wordt niet bij de hand gepakt, maar kunt gewoon actief meeden­ken en dan krijg je alle gelegen­heid om te groeien. Ik hoop dat we als ForYou Media nóg meer gaan groeien. En hoe gaaf zou het zijn als onze opdracht­ge­vers daarin meegroeien? Dat die poster van Heine­ken in dat bushokje door ForYou Media is gemaakt? Dat geeft toch een enorme kick?’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.