‘ForYou Media was het direct voor ons’

Bijna tien jaar geleden zette Uitvaart­zorg Boerhaave de eerste stappen in de samen­wer­king met ForYou Media, nadat ze waren benaderd voor een artikel in het ForYou Magazine in Assen. Door de jaren heen, met een vaste rubriek in het tijdschrift, breidde deze samen­wer­king zich gelei­de­lijk uit. Rond 2019–2020 werd de samen­wer­king inten­sie­ver, waarbij ForYou Media een grotere rol ging spelen in het creëren van adver­ten­ties en het vormge­ven van de visuele identi­teit van Uitvaart­zorg Boerhaave.

‘ForYou Media was het direct voor ons’

Bijna tien jaar geleden zette Uitvaart­zorg Boerhaave de eerste stappen in de samen­wer­king met ForYou Media, nadat ze waren benaderd voor een artikel in het ForYou Magazine in Assen. Door de jaren heen, met een vaste rubriek in het tijdschrift, breidde deze samen­wer­king zich gelei­de­lijk uit. Rond 2019–2020 werd de samen­wer­king inten­sie­ver, waarbij ForYou Media een grotere rol ging spelen in het creëren van adver­ten­ties en het vormge­ven van de visuele identi­teit van Uitvaart­zorg Boerhaave.

Redenen voor de samenwerking

Uitvaart­ver­zorg­ster Joyce vertelt: ‘We werden oorspron­ke­lijk benaderd voor het magazine. Naar aanlei­ding daarvan is Mariëlle bij ons op bezoek geweest in het uitvaart­cen­trum. Ze kwam met creatieve ideeën voor adver­ten­ties. ‘Kijk maar wat je vindt,’ zei ze. Wat ze voorstelde, sloot perfect aan bij de visie en identi­teit van Boerhaave.’ Een treffend voorbeeld is de adver­ten­tie met een zwart-wit foto van een vrouw met een rode roos, samen met de vraag: ‘Wat nou als je er morgen niet meer bent?’ Joyce: ‘Dat was het direct voor ons.’

Impact en resultaten

De adver­ten­ties van ForYou Media hebben niet alleen de aandacht getrok­ken, maar ook tastbare resul­ta­ten opgele­verd. ‘Flyers en beurs­deel­name hebben geleid tot directe reacties van mensen. Wat begon als een manier om reclame te maken, groeide uit tot een manier om het gesprek over de dood te starten. Dat was schake­len: het besef dat praten over de dood iets normaals moest worden. Maar ik had vanaf het begin het gevoel dat ForYou Media onze behoef­ten begreep en deze kon verta­len naar visuele en tekstu­ele uitin­gen,’ vertelt Joyce.

Sterke punten van de samenwerking

‘De kracht van ForYou Media ligt in het vermo­gen om het verhaal van Uitvaart­zorg Boerhaave te begrij­pen en te verta­len naar visueel aantrek­ke­lijke en resone­rende adver­ten­ties. Ik ben soms enorm chaotisch in hoe ik praat, maar toch slaagt ForYou Media erin om de kernbood­schap helder en treffend over te brengen,’ vertelt Joyce.

‘ForYou Media slaagt erin om de kernboodschap helder en treffend over te brengen’

Joyce Nijholt — Uitvaart­zorg Boerhaave

Verbeterpunten en groei

Verloopt de samen­wer­king dan altijd volle­dig probleem­loos? Nee, geeft Joyce toe. ‘De samen­wer­king is overwe­gend positief, maar er is natuur­lijk altijd ruimte voor verbe­te­ring, bijvoor­beeld op het gebied van taal. Soms wordt er wel eens een taalfoutje gemaakt of loopt een zin niet helemaal lekker. Maar het is en blijft mensen­werk, en mensen maken nou eenmaal fouten. Daarom gaan de teksten ook altijd een paar keer heen en weer en worden ze gecheckt door een redac­teur, zodat er een mooi eindre­sul­taat staat.’

Toekomstvisie

‘Ik ben ervan overtuigd dat je in de huidige tijd niet zonder sociale media kunt, en daar sluit ForYou Media mooi op aan. Als je iets vraagt, wordt het gedaan, en ieder­een heeft gevoel voor zijn werk. Geksche­rend hebben we wel eens gezegd dat we het huismerk van Gronin­gen willen worden op het gebied van uitvaart­zorg – dat we goed bekend zijn in de stad, en dat iemand onze adver­ten­ties direct herkent als Boerhaave. Hierin willen we overdra­gen dat we gevoe­lig en persoon­lijk te werk gaan, en tot nu toe lukt dat goed!’

Uitvaart­zorg Boerhaave

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.