‘ForYou Media voldoet helemaal aan onze verwachtingen’

‘We verzorg­den onze content­cre­a­tie voorheen altijd zelf’, weet Frank Waagmees­ter, CEO van Billink, nog precies. ‘Maar dat was niet ideaal. Projec­ten die beslist poten­tie hadden, bleven liggen. Uitein­de­lijk hebben we bekeken of we een stukje content­cre­a­tie konden uitbe­ste­den. Eerlijk gezegd was ik daar zelf nogal sceptisch over. Je weet immers zelf het beste wat je doet en wilt commu­ni­ce­ren, en het is lastig om dat bij een andere partij neer te leggen. Maar de oprich­ter van Billink had al vaker met ForYou Media samen­ge­werkt. Hij was positief over de samen­wer­king, dus hebben we contact opgenomen.’

‘ForYou Media past bij ons DNA’

‘We verzorg­den onze content­cre­a­tie voorheen altijd zelf’, weet Frank Waagmees­ter, CEO van Billink, nog precies. ‘Maar dat was niet ideaal. Projec­ten die beslist poten­tie hadden, bleven liggen. Uitein­de­lijk hebben we bekeken of we een stukje content­cre­a­tie konden uitbe­ste­den. Eerlijk gezegd was ik daar zelf nogal sceptisch over. Je weet immers zelf het beste wat je doet en wilt commu­ni­ce­ren, en het is lastig om dat bij een andere partij neer te leggen. Maar de oprich­ter van Billink had al vaker met ForYou Media samen­ge­werkt. Hij was positief over de samen­wer­king, dus hebben we contact opgenomen.’

Snel en pragmatisch

‘Ik heb een leuk gesprek gehad met Paul. Hij heeft een vooruit­ziende blik, denkt snel na en is pragma­tisch. Dat waardeer ik. Daarom besloot ik om het gewoon een keer te probe­ren. ForYou Media zou een adver­ten­tie en een artikel aan ons leveren om te ervaren hoe dat werkte. En dat werkte, want het voldeed helemaal aan onze verwach­tin­gen. De samen­wer­king ging lekker gemak­ke­lijk. En toen onze collega die bij ons altijd de content verzorgde een burn-out kreeg, beslo­ten we uitein­de­lijk om onze samen­wer­king met ForYou Media op te schalen.’

Fijne look and feel

‘Voor social media heb ik contact gehad met Fenna. Ze heeft een erg leuke opzet gemaakt die gebaseerd was op onze huisstijl, maar dan net wat frisser. De visuele look and feel was heel fijn. Over de inhoud hebben we nog wat heen en weer gespard om het tekstu­eel te finetu­nen. Ook de blogs die voor ons geschre­ven worden, lezen lekker weg. Daar zijn we heel blij mee. ForYou Media gaat ook nog succes­ver­ha­len voor ons schrij­ven, maar daar moeten wij de contact­ge­ge­vens nog voor aanleveren.’

Stukje trustbuilding

Omdat Billink nog maar pas gestart is met het delen van de social­m­e­dia­be­rich­ten en blogs die ForYou heeft gemaakt, heeft Frank er nog geen reacties op gehad. ‘De B2B-kant van onze marke­ting is sowieso best wel lastig meetbaar. Ik zie dit vooral als een stukje trust­buil­ding. Je laat je als bedrijf van je goede kant zien.’

‘Een belangrijke meerwaarde van een samenwerking als deze zit hem in de productiviteit’

- Frank Waagmees­ter — Billink

Vlotte samenwerkingspartner

‘Afgezien van een paar taal- en spelfou­ten in de eerste blogs zie ik niet meteen wat ForYou Media aan de samen­wer­king zou kunnen verbe­te­ren. De commu­ni­ca­tie is namelijk prima. Afspra­ken worden gehaald, de lijntjes zijn kort en alles wordt adequaat en goed opgepakt. Wij zijn een snelle organi­sa­tie en dan heb je ook behoefte aan een vlotte samen­wer­kings­part­ner. Ja, tot nu toe loopt het eigen­lijk best wel oké’, conclu­deert Frank. ‘Wellicht dat er nog poten­tie zit in een stukje upsel­ling. Een belang­rijke meerwaarde van een samen­wer­king als deze zit hem in de produc­ti­vi­teit. Dat ForYou Media met inzich­ten en ideeën komt die nog niet 100% op ons netvlies liggen. Daar ben ik wel gechar­meerd van.’

De grootste in achteraf betalen

‘Wij willen de populair­ste alter­na­tieve betaal­me­thode van Neder­land worden’, licht de CEO enthou­si­ast de plannen van Billink voor de toekomst toe. ‘We zijn al de groot­ste als het gaat om zakelijk achteraf betalen, maar we willen ook uitbrei­den naar andere landen. Zo wordt er al gewerkt aan de techni­sche kant om dit ook in Duits­land te reali­se­ren, en op de langere termijn zijn er plannen voor Frank­rijk, Spanje en Italië. Ik zie daarin nog wel een rol voor ForYou Media als het gaat om het verta­len van de teksten en het in de markt zetten van ons product in een land met een andere cultuur en andere gewoontes.’

Frank Waagmees­ter
Billink

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.