‘ForYou Media heeft vorm en kleur gegeven aan mijn wens’ 

Doméni­que van Mozaïek­ge­zin coacht samen­ge­stelde gezin­nen door proble­men en strui­kel­blok­ken waar zij tegen­aan lopen. Maar, daarvoor moet ze wel te vinden zijn voor deze gezin­nen. ‘Als startende onder­ne­mer wist ik niet goed waar ik moest begin­nen. Ik dacht aanvan­ke­lijk dat een logo heel belang­rijk was, dus begon ik rond te kijken op inter­net. Toen kwam ik bij ForYou Media terecht. Sharif legde uit wat handig en belang­rijk is voor een startende onder­ne­ming en liep me door de stappen heen. Het voelde meteen goed; ik had het gevoel dat ik iemand gevon­den had waarmee ik kon sparren.’ 

‘ForYou Media heeft vorm en kleur
gegeven aan mijn wens’

Doméni­que van Mozaïek­ge­zin coacht samen­ge­stelde gezin­nen door proble­men en strui­kel­blok­ken waar zij tegen­aan lopen. Maar, daarvoor moet ze wel te vinden zijn voor deze gezin­nen. ‘Als startende onder­ne­mer wist ik niet goed waar ik moest begin­nen. Ik dacht aanvan­ke­lijk dat een logo heel belang­rijk was, dus begon ik rond te kijken op inter­net. Toen kwam ik bij ForYou Media terecht. Sharif legde uit wat handig en belang­rijk is voor een startende onder­ne­ming en liep me door de stappen heen. Het voelde meteen goed; ik had het gevoel dat ik iemand gevon­den had waarmee ik kon sparren.’

Persoonlijk contact

‘De ervaring met het maken van de produc­ten was heel goed. Het persoon­lijke contact met ForYou Media was super­pret­tig. Op een gegeven moment stond iemand bij mij aan de deur met een welkomst­ca­deau­tje, terwijl ik in het zuiden van het land woon. Wanneer ik bel, weten medewer­kers meteen waar het over gaat. Wat ik in mijn hoofd heb, kan ForYou Media reali­se­ren op papier en op beeld. Het persoon­lijke contact, het snelle reage­ren, duide­lijke afspra­ken, het meeden­ken en begrij­pen wat ik bedoel: allemaal aspec­ten die ik super­erg waardeer. Het persoon­lijke contact en de handge­schre­ven kaart­jes die ik ontvang, waardeer ik enorm. Ik heb me nooit een nummer­tje gevoeld, en dat is binnen mijn eigen bedrijf ook heel belang­rijk. Daarom valt het me zo positief op bij hen.’

Resultaten 

‘Aspec­ten van mijn bedrijf die ik belang­rijk vond waren dat stukje vertrou­wen, en dat het mense­lijke erin doorklinkt. Dat mensen denken ‘die vrouw snapt mij’ als ze bij mij komen. Dit mense­lijke contact komt sterk terug in de sfeer die nu gecre­ëerd is, in de kleuren en de letter­ty­pen. Ik wilde een bepaalde beleving overbren­gen die ik moeilijk kon uitleg­gen, maar Lian heeft dit perfect weten te verta­len naar papier. Beleving is iets wat je voelt en moeilijk kunt uitleg­gen, maar zij heeft het voor elkaar gekre­gen om dit letter­lijk vorm en kleur te geven, waardoor alles samen­valt. De visuele identi­teit van mijn bedrijf is nu af; de uitda­ging is nu om deze naar buiten uit te dragen. Ik ben daar nog niet mee gestart.’ 

‘Ik wilde een bepaalde beleving overbrengen die ik moeilijk kon uitleggen’

- Doméni­que — Mozaïekgezin

Toekomstige doelen voor mijn bedrijf

‘In de toekomst wil ik graag op grote schaal samen­ge­stelde gezin­nen coachen en hen helpen met de proble­men waar zij tegen­aan lopen. Het is belang­rijk dat deze vorm van coaching meer gaat leven in de samen­le­ving, omdat een samen­ge­steld gezin andere dynamie­ken en proble­men heeft dan een kernge­zin. De huidige kant-en-klare hulp is vaak gericht op kernge­zin­nen, maar dat past niet bij samen­ge­stelde gezin­nen. Deze verschil­lende syste­men zorgen ervoor dat je niet op dezelfde manier dezelfde vorm van onder­steu­ning kunt bieden. ForYou Media kan mij helpen deze doelen te berei­ken door mij te helpen zicht­baar­der te worden. Dat is nu het eerste punt.’


Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.