‘De sfeer is zó gezellig dat ik af en toe vergeet dat ik aan het werk ben’

‘Mijn baan als marke­teer bij ForYou Media is mijn eerste ‘grote­men­sen­baan’. Ik twijfelde na mijn studie Inter­na­ti­o­nal Business and Langu­a­ges eerst nog of ik verder zou leren of dat ik een baan zou zoeken, maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Eigen­lijk ben ik er best wel trots op dat ik zo snel aan de bedrijfs­cul­tuur gewend ben geraakt en mijn draai hier helemaal gevon­den heb’, straalt Sabine Postma.

Meeloopdag

‘Toen ik bij ForYou Media solli­ci­teerde, had ik trouwens nóg een solli­ci­ta­tie lopen. Maar de sfeer bij dat andere bedrijf was heel zakelijk. Ik wist natuur­lijk nog niet veel van het bedrijfs­le­ven, maar tijdens mijn meeloop­dag hier bij ForYou Media voelde het meteen heel fijn. Het was hartstikke gezel­lig, de mensen waren relaxed en ieder­een vertelde me wat over zijn of haar functie. Het was een heel fijne sfeer. Na die meeloop­dag was het voor mij gelijk duide­lijk voor welk bedrijf ik zou kiezen.’

Groei

Tijdens haar studie had Sabine wel het nodige over marke­ting geleerd. ‘Het was zelfs mijn hoofd­vak op school, maar het online­ge­deelte kwam er niet erg duide­lijk in naar voren. Voor ForYou Media was het ook een helemaal nieuwe functie die nog ingevuld moest worden. Mariëlle heeft me daarbij vanaf het begin ontzet­tend goed begeleid. Zij is echt een top ‘leiding­ge­vende’. Ze heeft me alles uitge­legd, maar ook mezelf laten zijn waardoor ik kon groeien. Dat leidde ertoe dat ik steeds meer dingen naar me toe kon trekken. Het contact met onze opdracht­ge­vers vond ik in het begin nog wel een beetje spannend, maar daar heb ik inmid­dels wel helemaal mijn draai in gevon­den. Ik begin het juist steeds leuker te vinden, nu ik onze opdracht­ge­vers beter leer kennen. Ik kan ze daardoor beter advise­ren als ze met bepaalde vragen komen.’

‘Ik sta ’s morgens altijd blij op, want dan heb ik zin om weer aan het werk te gaan’

- Sabine Postma

Websites

‘Daarnaast onder­steun ik Aurora bij het ontwik­ke­len van websi­tes voor opdracht­ge­vers. Als er een nieuwe aanvraag binnen­komt, overleg­gen we met elkaar wie het oppakt. Ik probeer me altijd goed voor te berei­den. Is deze opdracht­ge­ver al bekend bij ons? Heeft hij al socials? Wat voor bedrijf is het? Vanaf het inven­ta­ri­sa­tie­ge­sprek tot het moment dat de website live gaat, ben ik vervol­gens constant betrok­ken. Ik verzorg de briefing over menus­truc­tuur en ontwerp naar de afdeling Vormge­ving en contro­leer of het resul­taat overeen­komt met wat de opdracht­ge­ver wil. Als deze vervol­gens zijn akkoord geeft, zorg ik dat de opdracht voor het bouwen van de website de deur uit gaat. Dat laten we namelijk door een extern bedrijf doen, en ook dan blijf ik tussen­tijds checken of alles eruit gaat zien zoals de opdracht­ge­ver dat voor ogen had.’

Eigen ideeën zijn welkom

‘Ik sta ’s morgens altijd blij op, want dan heb ik zin om weer aan het werk te gaan. Ik word sowieso blij van mijn team. Er hangt hier een heel fijne sfeer en ik heb leuke collega’s. Bij elke afdeling kun je gewoon binnen lopen, en overal is het even leuk’, klinkt het enthou­si­ast. ‘Je bent dan wel aan het werk, maar de sfeer is zó gezel­lig, dat ik af en toe vergeet dat ik aan het werk bent. Grappig hè?’, schatert Sabine. ‘Ik heb nog niet veel ervaring, en kan het dus niet met andere bedrij­ven verge­lij­ken, maar het valt me op dat hier niet echt een duide­lijke hiërar­chie heerst. Er zijn geen drempels. Eigen ideeën zijn altijd welkom. Daar wordt naar geluis­terd en wat mee gedaan. Dat vind ik heel fijn. Ik hoop hier dan ook sowieso nog een hele poos te blijven.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.