‘Ik heb veel om trots op te zijn’ 

Hij is een onder­ne­mer pur sang. En ook natuur­lijk leider­schap openbaarde zich bij hem al op jonge leeftijd. Eigen­schap­pen die hem als algemeen direc­teur van ForYou Media goed van pas komen. ‘Al op de middel­bare school vervulde ik een leiding­ge­vende functie in mijn bijbaan­tje’, weet Paul Carabain nog precies. ‘Ik denk dat het een talent van mij is gewor­den om alles goed te organi­se­ren. En daar doe ik nog steeds mijn best voor. Als ik signa­leer dat het bij één van onze mensen even niet zo lekker gaat, dan doe ik daar wat mee. Ik vind het belang­rijk dat ieder­een zich hier prettig voelt.’

Van faillissement naar kansen zien

Voordat Paul ForYou Media oprichtte, was hij als commer­ci­eel manager werkzaam bij een uitge­ver. ‘Daar heb ik dr. Theo van Beek ontmoet, een speci­a­list op het gebied van finan­ci­ële bedrijfs­kunde. Een bedrijf van Theo was klant bij het bedrijf waar ik werkte. Op dat moment stond de uitge­ve­rij er slecht voor en volgens Theo, die de cijfers had bekeken, was het technisch gezien al failliet. Hij vroeg of ik er weleens over had gedacht om voor mezelf te begin­nen. De hele uitge­ve­rij wilde ik niet overne­men, maar in één product­groep, een gezond­heids­ma­ga­zine met zorgon­der­ne­mers en ‑speci­a­lis­ten uit de regio, had ik wel interesse. Dit bleek uitein­de­lijk het start­sein voor ForYou Media.’

Een gedegen voorbereiding

‘Theo werd mijn mentor en sparring­part­ner. Hij was en is nog steeds heel belang­rijk voor me. Na een heel inten­sieve week, waarin we zestien uur per dag verga­der­den over de start en visie van het nieuw te starten bedrijf, was voor mij volstrekt helder wat er moest gebeu­ren. Ik had een lijst met 320 to do’s die binnen drie weken geregeld moesten zijn.’

‘Ik ben extreem trots op hoe alles op een organische manier is ontstaan’

- Paul Carabain

Vol vertrouwen in het diepe springen

Op 4 oktober 2013 schreef Paul ForYou B.V. in bij de Kamer van Koophan­del en op 18 novem­ber nam hij acht medewer­kers in dienst. Paul: ‘Allemaal mensen met wie ik in de uitge­ve­rij al samen­werkte. Aan de ene kant vond ik het doodeng om in het diepe te sprin­gen. Ik was drie maanden daarvoor voor het eerst vader gewor­den en nu nam ik een enorme finan­ci­ële verplich­ting op me. Ik had wél vanaf dag één mensen op de payroll staan. Aan de andere kant had ik er ook veel vertrou­wen in. Ik houd van controle, ik kende de mensen met wie ik van start ging en het gezond­heids­ma­ga­zine waarmee we verder gingen, hadden we zelf opgezet en gecre­ëerd. En ik had Theo op wie ik kon terugvallen!’

Organische groei

ForYou Magazine, dat naast de gezond­heids­tak ook artike­len over schoon­heid en liefde & leven bracht, was in de begin­pe­ri­ode het enige product van ForYou Media. ‘We begon­nen met 44 regio’s en hebben zelfs een piek gekend waarin we het in 52 regio’s uitbrach­ten. Destijds, in 2013, had ik met Theo al meer product­groe­pen uitge­dacht, want we voorza­gen toen al dat print niet de groei­markt zou zijn om een bedrijf goed te laten blijven groeien. Offline en online zouden steeds meer in elkaar opgaan. En die groei van ForYou Media is eigen­lijk op een heel organi­sche manier gegaan. Er ontstond vanuit onze opdracht­ge­vers een vraag naar online artike­len. Toen bleek dat hun websi­tes niet altijd toerei­kend waren om die artike­len op te plaat­sen, zijn we ook websi­tes gaan maken. Een logisch vervolg waren de social­m­e­dia­be­rich­ten die we gingen maken en we gingen ons speci­a­li­se­ren in SEO en SEA. We ontwik­kel­den custom publis­hing en carema­ga­zi­nes’, somt Paul op.

Waar ben je het meest trots op?

Over die vraag hoeft Paul niet lang na te denken. ‘Het succes van onze opdracht­ge­vers heeft ons eigen succes bepaald. Ik ben dan ook extreem trots op hoe alles op een organi­sche manier is ontstaan. Hoe we lean and mean voor alle busines­ses en branches hebben kunnen bijdra­gen aan hun succes. Op de ontwik­ke­ling en samen­stel­ling van het team. En mijzelf. Inclu­sief de trans­for­ma­tie en veran­de­rin­gen die nodig waren in de corona­tijd. Ik ben trots op wat ons dat allemaal heeft gebracht: we zijn getrans­for­meerd naar een bedrijf op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie, in het bijzon­der content­cre­a­tie en versprei­ding. En natuur­lijk ben ik ook trots op de open, eerlijke en trans­pa­rante cultuur die er bij ForYou Media heerst. Alles kan en mag. Alles is bespreek­baar. Zo treden we ook nieuwe opdracht­ge­vers tegemoet.’

Balans tussen werk en privé was ver te zoeken

De nodige valkui­len lijken inmid­dels tot het verle­den te behoren. ‘Een bedrijf opzet­ten is geen sinecure. Zeker niet als je met zeven man begint. Daardoor was voor mij in de eerste drie à vier jaar vooral de balans tussen werk en privé ver te zoeken. Zelfs als ik met mijn gezin op pad was, hield ik me in mijn hoofd nog met het werk bezig. Maar daar heb ik uitein­de­lijk wel een goede modus in gevon­den. In het weekend en tijdens vakan­ties staat mijn telefoon uit. Als er écht iets is, weten ze dat ze me via mijn vrouw kunnen berei­ken. Maar dat gebeurt geluk­kig zelden, en daardoor kan ik me in mijn vrije tijd helemaal aan mijn gezin wijden.’

Een bedrijf om op te bouwen

Paul: ‘Het bedrijf dat we hebben neerge­zet, is gefun­deerd om veel groter te worden. Wij kunnen op deze basis verder groeien. Wij willen hét content­bu­reau voor marke­ting­com­mu­ni­ca­tie zijn. Dát zie ik voor me. Een bedrijf met voldoende medewer­kers om onze opdracht­ge­vers kwanti­ta­tief en kwali­ta­tief optimaal te bedie­nen. Maar dan natuur­lijk wel onder dezelfde voorwaar­den als nu, met een goede sfeer op de werkvloer. Dat zou ik nooit willen verliezen.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.