‘Er kwam meteen een immense groei op gang’

‘Marke­ting­com­mu­ni­ca­tie, vooral voor een business-to-business­be­drijf wat Handels­on­der­ne­ming Chiel Meekes is, is super belang­rijk! Als marke­teer weet ik wel dat je eerst moet inves­te­ren om daar later de resul­ta­ten van te zien, maar met zo’n gewel­dige analyse kon ik het al snel bewij­zen. Cijfers liegen niet. De diensten van ForYou Media zijn hun geld dubbel en dwars waard geweest. Er is dan ook absoluut geen discus­sie over of we hiermee doorgaan’, lacht Helga Holtman.

Marketingcommunicatie

Helga startte twee jaar geleden bij Handels­on­der­ne­ming Chiel Meekes. ‘Met marke­ting­com­mu­ni­ca­tie had nog niemand iets gedaan. Het was mijn taak om dat op te zetten. Het eerste jaar heb ik vooral gebruikt om de website beter neer te zetten, zodat de basis solide was. Intus­sen was ik al wel op zoek naar een SEO- en SEA-partner om de organi­sche zoekre­sul­ta­ten van de website te optima­li­se­ren en met betaalde zoekre­sul­ta­ten nog verder te verbe­te­ren’, blikt Helga terug.

Enthousiast en bevlogen

In haar zoektocht naar een SEO- en SEA-partner had Helga contact met verschil­lende partijen. ‘De doorslag dat ik uitein­de­lijk voor ForYou Media heb gekozen, is Paul geweest. Hij is heel enthou­si­ast en ontzet­tend bevlo­gen. Dat spatte gewoon door de telefoon heen. Dat, in combi­na­tie met de prijs, triggerde mij om ForYou Media te kiezen.’

‘Geweldig dat we meteen resultaat zagen!’

- Helga Holtman – Handels­on­der­ne­ming Chiel Meekes

Immense groei

En daar heeft Helga nog geen moment spijt van gehad. ‘Al behoor­lijk snel zagen we veran­de­ring. Handels­on­der­ne­ming Chiel Meekes koopt en verkoopt restpar­tijen van en aan onder­ne­mers. Chiel, de direc­teur van het bedrijf, wilde nog meer inkoop doen. Het was zijn wens dat als bedrij­ven een partij hadden liggen die verkocht moest worden, ze hiervoor meteen bij ons kwamen. Zodra we start­ten met SEO en SEA en ForYou Media ook blogs voor ons ging schrij­ven, zag je het aantal aanvra­gen ineens enorm stijgen. Echt gewel­dig dat we meteen resul­taat zagen!’

Business to business

‘De samen­wer­king met ForYou Media bevalt hartstikke goed. Mariëlle is al eens bij ons geweest, maar ik ben ook al een keer naar Gronin­gen gekomen om te evalu­e­ren. Ik heb toen als feedback gegeven dat ik nog niet helemaal tevre­den was over de blogs. Er zaten nog weleens typefou­ten in en de tekst was nog te consu­ment­ge­richt terwijl wij ons juist op bedrij­ven richten. Dat werd meteen opgepakt door Angela en de blogs zijn sinds­dien kwali­ta­tief enorm verbe­terd. Super! Daar word ik helemaal blij van.’

Super tevreden

‘De commu­ni­ca­tie met ForYou Media is duide­lijk, bij vragen of opmer­kin­gen krijg je een snelle terug­kop­pe­ling en de planning wordt goed aange­hou­den’, somt Helga op. ‘Gewoon ontzet­tend positief allemaal. Natuur­lijk is het zo dat je met SEO en SEA altijd goed de vinger aan de pols moet houden. Je bent immers ook afhan­ke­lijk van wat de concur­ren­tie doet. Aurora zit daar voor ons bovenop. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik super tevre­den ben!’

Helga Holtman
Handels­on­der­ne­ming Chiel Meekes

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.