De marketingcommunicatietrends voor 2023!

De start van het nieuwe jaar is dé tijd om na te denken over de toekomst van je onder­ne­ming en de huidige trends op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Hoe speel je hier slim op in? En hoe kun je deze trends gebrui­ken om te bouwen aan jouw onder­ne­ming? Wat je doelen ook zijn: wij helpen je erbij. 

Online marketing trends

Een online marke­ting trend is een ontwik­ke­ling in een bepaalde richting op het gebied van marketing(communicatie). Als onder­ne­mer is het belang­rijk om op de hoogte te zijn van de nieuw­ste trends en hier vroeg­tij­dig op in te spelen. Doe je dit eerder dan je concur­ren­ten, dan heb je een voordeel te pakken. 

1. Spraaksgewijs zoeken

Eén van de trends van 2023 is spraak­ge­stuurd zoeken. De opkomst van slimme luidspre­kers stelt steeds meer mensen in staat om zoekop­drach­ten in te spreken. Denk bijvoor­beeld aan Siri (Apple) en Bixby (Samsung). Als onder­ne­ming is het belang­rijk om hierop in te spelen en je te concen­tre­ren op long-tail zoekwoor­den. Dit zijn zoekwoor­den die zijn samen­ge­steld uit drie of meer woorden. Wanneer mensen spraaks­ge­wijs zoeken hebben ze de namelijk de neiging om in volle­dige zinnen te spreken, in plaats van steekwoorden. 

2. UX (user experience)

Daarnaast is het belang­rijk om ervoor te zorgen dat de gebrui­ker­s­er­va­ring van je website is geopti­ma­li­seerd. Wanneer jouw klanten het bezoek aan jouw website als positief ervaren, zullen ze sneller klant bij jou worden en eerder loyaal bijven aan jouw merk, waardoor ze nogmaals terug­ko­men. Dit geldt niet alleen voor de desktop­ver­sie van je website, maar ook (en misschien nog wel meer) voor de mobiele versie van je site. Een aantal richt­lij­nen voor een gebruiks­vrien­de­lijke website zijn:

  • heldere commu­ni­ca­tie door middel van taal en icoontjes
  • herken­ning 
  • effici­ën­tie en flexibiliteit 
  • controle en zekerheid

Vroegtijdig inspelen op de nieuwste trends in marketingcommunicatie

3. TikTok

Je kunt er tegen­woor­dig niet meer omheen: TikTok. Waar het social­m­e­dia­plat­form eerst voorna­me­lijk bekend stond om dansjes en katten­vi­deo’s, is TikTok het afgelo­pen jaar uitge­groeid tot één van de meest populaire apps ooit. Hoewel adver­teer­ders het platform nog niet echt gevon­den hebben, zal hier in 2023 veran­de­ring in komen. De mate waarin er nu al wordt gezocht op termen als ’tiktok marke­ting’ en ’tiktok ads’ zegt al genoeg over de mogelijk­he­den van dit platform.

4. Google Analytics 4 

Last but not least: in juli 2023 zal Google overstap­pen van Univer­sal Analy­tics naar Google Analy­tics 4. Om je data te behou­den en verge­lij­kin­gen te kunnen trekken, is het essen­ti­eel om dit jaar nog deze omgeving in te richten. Is jouw website bij ons in beheer? Dan hoef je je niet druk te maken: wij ontzor­gen je hier volle­dig in. 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.