Waarom ieder bedrijf een ForYou Media-website verdient

Wil jij jouw website laten bouwen of vernieu­wen? Recent zijn we bij ForYou Media overge­stapt naar een nieuwe basis waar de websi­tes mee opgebouwd worden: de Guten­berg-techno­lo­gie van WordPress. Hoe het precies werkt zullen we je bespa­ren, maar we delen wel graag wat je hier zelf aan hebt. Wat maakt een ForYou Media-website een goede keuze voor jouw bedrijf? Content­spe­ci­a­list online Aurora vertelt!

Oude website, in een nieuw jasje

De online wereld veran­dert snel. Daarom is het belang­rijk om ook regel­ma­tig te kijken of ons eigen aanbod hier nog wel op aansluit. Recent zijn wij overge­stapt naar Guten­berg-techno­lo­gie om de websi­tes mee te maken. Dit heeft tot een nieuwe demoweb­site geleid en nóg meer mogelijk­he­den voor bedrij­ven om zich op de juiste manier te presen­te­ren. In dit blog vertel ik je dan ook graag hoe dit ook voor jouw bedrijf een mooie kans is.

1. Visueel aantrekkelijk

Wat is het aller­be­lang­rijk­ste aan een website? Hoe het eruit­ziet. Je kunt alles technisch perfect hebben, vol plug-ins, mogelijk­he­den en teksten die bijna litera­tuur te noemen zijn, maar zodra het eruit­ziet als een zooitje zal niemand er een aankoop op doen. De ForYou Media demoweb­site is ontwik­keld om eenvou­dig maar doeltref­fend te zijn. Een goede uitstra­ling zorgt voor een betrouw­bare indruk. Een overzich­te­lijk uiter­lijk leidt mensen snel naar de juiste plek. En een logische websitestructuur.

2. Snel, sneller, snelst!

Wist je dat maar liefst 40% van de gebrui­kers een website wegklikt die langer dan 3 secon­den nodig heeft om te laden? En dat 79% van de gebrui­kers een langzame website niet nog een keer zullen bezoe­ken? Laadsnel­heid is essen­ti­eel. De Guten­berg-websi­tes van ForYou Media zijn speci­fiek gericht op het snel laden en laten zien van de pagina’s, zodat gebrui­kers hier geen last van ervaren.

Wist je dat maar liefst 40% van de gebruikers een website wegklikt die langer dan 3 seconden nodig heeft om te laden?

3. Veel mogelijkheden voor personalisering

De Guten­berg-basis van ForYou Media-sites maakt het mogelijk om snel aanpas­sin­gen te doen op de demosite. Je kunt hier dus vrij veel in (laten) aanpas­sen. Fotogra­fie, tekst­ge­deel­tes en andere elemen­ten zijn zo toe te voegen.

4. Gemakkelijk aan te passen

Wanneer je een website afneemt bij ForYou Media, hoef je eigen­lijk niets aan te passen. Je kunt altijd een tekst­wij­zi­ging sturen of een fotowij­zi­ging vragen, dan regel ik dit zo voor je. Mocht je het zelf willen doen, kan dit ook. Het fijne is dat een aanpas­sing maken in een Guten­berg-website heel makke­lijk is: je kunt precies zien hoe je teksten en foto’s uitein­de­lijk op de website voelt.

5. De conclusie… meer conversie

Wat gebeurt er wanneer je een aantrek­ke­lijke website, snelle website en website vol mogelijk­he­den met elkaar combi­neert? Dan bereik je het doel waar de website in de eerste plaats voor gemaakt is: meer conver­sie. ForYou Media zorgt ervoor dat bezoe­kers zo snel mogelijk naar de juiste plaats op de website geleid worden om contact op te kunnen nemen of een aankoop te kunnen doen.

Laat jouw website vernieuwen!

Wil jij een nieuwe website laten ontwik­ke­len of je huidige website een nieuw likje verf geven? Wij helpen je hier graag bij. Ook wanneer je zelf niet precies weet hoe je deze website vorm wilt gaan geven. Ik help je een logische struc­tuur te vinden en de website zo in te vullen dat deze door bezoe­kers gemak­ke­lijk te gebrui­ken is, aan de hand van een inven­ta­ri­sa­tie­ge­sprek. Vervol­gens gaat onze vormge­ver aan de slag om een uiter­lijk te creëren dat direct aanslaat bij de juiste doelgroep. En nadat de website helemaal vormge­ge­ven, gebouwd en live gezet is, helpen we je met regel­ma­tig onder­houd en service om de website bruik­baar en vindbaar te houden.

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.