Alle manieren hoe je jouw websiteteksten kan verbeteren

Misschien heb je wat regels op je website staan, of de pagina’s staan juist zodanig tot de nok toe gevuld met woorden dat je bijna spier­pijn krijgt van het scrol­len. Een website zonder goede teksten is als een taart zonder slagroom. Ja, het is wel eetbaar, maar echt gewel­dig is het niet. Je wilt juist die romige, zoete sensa­tie bij iedere hap ervaren. Het laatste waar je op zit te wachten is droge kost. Twijfel je of jouw websi­te­tek­sten sterker kunnen? Dan geven we jou in dit blog advies!

De puzzel die het schrijven van websiteteksten heet

Het lijkt zo gemak­ke­lijk: een inter­net­pa­gina waar beschre­ven staat wat je doet en voor wie je het doet. Wanneer je achter het toetsen­bord gaat zitten, blijkt het alleen nog een hele puzzel te zijn. Websi­te­tek­sten zijn teksten die precies tussen alle extre­men in balanceren:

  • Je moet alle infor­ma­tie geven zonder lang van stof te zijn
  • Je wilt inhou­de­lijk ingaan op je stof, maar je moet niet te veel aflei­den van de hoofdzaken
  • Je probeert klanten te enthou­si­as­me­ren, maar niet af te schrikken
  • Je wilt vindbaar zijn, maar de teksten moeten nog steeds wel prettig lezen

Het is puzze­len, een websi­te­tekst, maar met deze advie­zen hopen we de randjes van die puzzel alvast klaar te leggen. Ieder­een weet: begin met de randjes, dan is de rest gemakkelijk.

Niet ‘inside-out’, maar ‘outside-in’

Wat we vaak zien, zijn websi­te­tek­sten die ‘inside-out’ geschre­ven zijn. Dit betekent dat de infor­ma­tie gericht is op het bedrijf zelf. ‘Wij hebben al 15 jaar ervaring in interi­eur­de­sign’, of ‘Wij leveren altijd maatwerk’. Je koopt alleen geen product omdat iemand veel ervaring heeft. Je koopt het product omdat het jouw probleem oplost. Schrijf je teksten met de klant centraal: ‘outside-in’. ‘Laat je ontzor­gen bij het ontwer­pen van jouw droom­in­te­ri­eur’ is dan een betere zin. Het laat zien dat je op het juiste adres bent om je probleem te laten oplos­sen. Dat het bedrijf jaren­lange ervaring heeft is daarin mooi meegenomen.

Voorkom afleiding: blijf aan het oppervlak!

Websi­te­tek­sten zijn gericht op het wekken van interesse; op het aange­ven van welk probleem jij oplost en waarom de klant hiervoor speci­fiek bij jou moet zijn. Hóé je dit probleem oplost, komt op een vierde plek te staan. Misschien nog wel lager. Laten we dit met een voorbeeldje toelichten.

Schrijf je teksten met de klant centraal

Waarom moet je inhoud vermijden?

Stel, je hebt een huidsa­lon. Jouw behan­de­ling zorgt ervoor dat acne als sneeuw voor de zon van de huid verdwijnt. Dit lukt door een bijzon­der product. In je enthou­si­asme beschrijf je tot in detail het gehele chemi­sche proces van dit product. Je laat geen steen omgekeerd en hebt voor je het weet honder­den woorden op papier.

Er kunnen dan twee dingen gebeu­ren. Of je klant haakt direct af (de waarschijn­lijke optie) bij het zien van al die tekst. De andere optie is dat je klant razend geïnte­res­seerd raakt in het product. En verder gaat Googe­len. Op websi­tes die niet de jouwe zijn. Welke optie de klant ook kiest: je bent de klant kwijt.

Wat moet ik dan wel vermelden?

Ja, ik hoor je denken: ‘dus ik mag nergens op ingaan op mijn website? Hoe moet ik dan een tekst schrij­ven?’ Probeer te focus­sen op wensen, proble­men en oplos­sin­gen. Het gaat niet om hoe jouw product werkt, maar om hoe het je klant helpt. Het gaat niet om waarom jij goed bent, maar om waarom jij goed bent voor de klant. Je kunt een pagina daarom het beste opbou­wen door eerst het probleem te benoe­men, dan de oplos­sing en dan waarom jij degene bent bij wie de poten­ti­ële klant de oplos­sing moet afnemen.

Houd geen kaarten achter

Een goed verhaal verbergt de ontkno­ping tot het verre einde. Websi­te­tek­sten niet. Hier doe je het tegen­over­ge­stelde: verklap in het begin alles. De eerste alinea is vaak een samen­vat­ting van de rest van de tekst: de eerder genoemde opbouw met eerst het probleem, dan de oplos­sing en vervol­gens waarom de poten­ti­ële klant bij jou die oplos­sing moet kopen.

Zijn er nog vragen? Nee? Dan kun je hier bestel­len. Nog wel wat meer info nodig? Dan krijg je hier nog wat alinea’s.

Het gaat niet om hoe jouw product werkt, maar om hoe het je klant helpt

Houd het kort

Nog zo’n lastig punt aan het schrij­ven van websi­te­tek­sten: eigen­lijk leest bijna niemand websi­te­tek­sten. Zelfs al zijn je klanten je belang­rijk­ste lezers, uitein­de­lijk moet de vormge­ving van je website het meeste werk doen. Toch wil je mensen die infor­ma­tie zoeken wel de juiste infor­ma­tie kunnen bieden. Zorg er daarom voor dat alles wat je wilt delen te vinden is op je website.

In alle geval­len geldt: hou het kort. Korte teksten. Korte alinea’s. Korte zinnen. Ga ervan uit dat iemand die op jouw pagina komt in een minuut weer verdwe­nen is. Wat moet diegene in ieder geval gelezen hebben? Dat zet je er neer.

Je op één na belangrijkste lezer: de zoekmachine

Wie zeker weten je websi­te­tek­sten lezen, zijn zoekma­chi­nes. En die doen dit vrij uitge­breid. Op basis van de websi­te­tek­sten die je opstelt, vellen zij een oordeel over wat er op de pagina staat. Daarbij gebrui­ken ze gebrui­kers­ge­ge­vens en de gebruikte woorden om in te schat­ten hoe nuttig jouw pagina is. Kom je met een oplos­sing voor een probleem? Dan zullen mensen die deze oplos­sing zoeken, jou via Google vinden. Kom je met lange infor­ma­tie over een zijtak? Mensen die speci­fiek die zijtak zoeken, zullen in de zevende hemel zijn door je pagina. Maar je poten­ti­ële klanten zullen hier niet terecht­ko­men, helaas.

Laat je ontzorgen bij het schrijven van teksten

Ben je niet zo’n puzze­laar? Of ontbreekt je toch de tijd om aan je websi­te­tek­sten te gaan zitten werken? Dan nemen we dit graag voor je uit handen. ForYou Media biedt een websi­te­tek­sten­pak­ket aan waarbij je ontzorgd wordt in het schrij­ven van de teksten voor jouw website. Het pakket omvat meerdere productpagina’s en extra pagina’s zoals een blogar­ti­kel en een ‘over ons’-pagina. Kortom: alles wat je nodig hebt om je site mee in te vullen. De slagroom op jouw taart! Neem contact met ons op om de samen­wer­king te starten.

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.