Succesvolle vacatureteksten laten schrijven

Is jouw onder­ne­ming zodanig succes­vol dat je meer perso­neel moet aantrek­ken? Of heeft iemand uit je team zijn of haar baan opgezegd en zoek je een vervan­ger? Dan is er dus sprake van een vacature, of meerdere vacatu­res. Hoe zorg je ervoor dat je geschikt perso­neel erbij krijgt? Je kunt door ons succes­volle vacatu­re­tek­sten laten schrijven.

Bedrijfsinformatie

Er komt veel kijken bij het schrij­ven van een vacatu­re­tekst. Zo moet je ervoor zorgen dat je onder­ne­ming een goede uitstra­ling heeft. Het begint dus met een korte tekst waarin je in een paar zinnen uitlegt waar je bedrijf voor staat en op wie je bedrijf zich richt. Dat is belang­rijk voor de lezer, zodat die een beeld krijgt van het kader of het bedrijfs­on­der­deel waar die mogelijk terechtkomt.

Volgorde van belangrijkheid

Wanneer het gaat om de eisen die je stelt aan een nieuwe medewer­ker, let erop dat de belang­rijk­ste eisen rond oplei­ding en vaardig­he­den het eerst genoemd worden in de opsom­ming. Vrijwel niemand heeft werke­lijk alle capaci­tei­ten die je als bedrijf zoekt, dus laat er geen misver­stand over bestaan wat écht belang­rijk is. Dit geldt ook voor de functie-inhoud: datgene waar de toekom­stige medewer­ker de meeste tijd aan gaat beste­den, moet het eerst genoemd worden.

Duidelijkheid

Let er ook op dat de functie­ti­tel, die het eerst in het oog springt bij de lezer, correct is. Wanneer de functie­ti­tel ondui­de­lijk is of ruimte laat voor verschil­lende inter­pre­ta­ties, loop je de kans dat je veel meer reacties krijgt dan je zou willen. Namelijk van degenen die niet duide­lijk voor ogen hebben wat ze in die functie gaan doen. Wil je goede vacatu­re­tek­sten maken, dan moet je hier dus rekening mee houden.

Meer informatie

Als je bezig bent met vacatu­re­tek­sten schrij­ven, geef ook altijd een telefoon­num­mer dat geïnte­res­seer­den kunnen bellen voor meer infor­ma­tie over het bedrijf en/of de functie. Hou voor ogen dat iemand die écht geïnte­res­seerd is in de functie altijd wel een vraag heeft, en als bedrijf moet je blij zijn dat iemand de moeite neemt om meer te weten te komen.

Let op ook op dat de functie­ti­tel correct is

Geen taalfouten

Ook moeten de teksten geen taalfou­ten bevat­ten, want anders komt jouw onder­ne­ming niet erg profes­si­o­neel over. Misschien denk je: ‘Lezers snappen wel wat ik bedoel.’ Maar wanneer iemand met taalge­voel de tekst leest en allemaal taalfou­ten ziet, vraagt die zich af of het bedrijf wel profes­si­o­neel bezig is. En dat is ook niet gek, want als een bedrijf preten­deert profes­si­o­neel bezig te zijn, waarom is de vacatu­re­tekst dan gepubli­ceerd met fouten, terwijl dat niet had gehoeven?

SEO teksten laten schrijven 

Heb je geen tijd of zin om zelf goed vindbare teksten te schrij­ven, of ontbreekt het je aan de benodigde kennis om SEO teksten te maken? Dan kunnen wij uitkomst bieden: je kunt door ons je SEO teksten laten schrij­ven! Wij zijn (onder andere) gespe­ci­a­li­seerd in het schrij­ven van SEO-teksten voor onder­ne­mers in aller­lei branches. Wij nemen je dit werk uit handen en zorgen ervoor dat datgene wat je biedt optimaal gepre­sen­teerd wordt.

Vacatureteksten laten schrijven 

Wil je goede vacatu­re­tek­sten maken, dan komt er dus heel wat bij kijken. Twijfel je of je dit goed aanpakt of heb je geen tijd of zin om je hiermee bezig te houden? Dan kun je ook door ons je vacatu­re­tek­sten laten schrij­ven! Onze redac­teu­ren zijn, wat tekst­vor­men betreft, van alle markten thuis en kunnen dus ook prima vacatu­re­tek­sten schrij­ven. Hiermee vergroot je de kans op een succes­volle selectieprocedure. 

Tekstbureau

Marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau ForYou Media is voor een deel een tekst­bu­reau. Onze tekst­schrij­vers helpen je met alle soorten teksten die je maar wenst, waaron­der dus vacatu­re­tek­sten. Maar we zijn er ook voor alles van tijdlijn­be­rich­ten voor social media tot aan adver­ten­tie­tek­sten. Ook maken we websi­te­tek­sten en teksten voor magazi­nes. Hierbij staat samen­wer­king voorop: je vertelt je wensen, wij denken met je mee en leveren maatwerk af.

Meer dan teksten

Maar ForYou Media kan méér voor je beteke­nen dan alleen het maken van teksten. Omdat wij als marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau alles onder één dak hebben, kunnen wij je bijvoor­beeld ook helpen met passende afbeel­din­gen, SEO/SEA, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. En is je website verou­derd? Dan kunnen we ook een website voor je maken die helemaal voldoet aan de huidige eisen.

 

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.