Wat mag een website laten maken kosten?

Wat voor onder­ne­ming je ook hebt: een goede marke­ting begint met een goede website. Een site die infor­ma­tief en duide­lijk is, en die de bezoe­ker uitno­digt om produc­ten of diensten af te nemen. Maar om te komen tot zo’n site, moet je er wél in inves­te­ren. Wat mag een goede website laten maken kosten?

Visitekaartje

Je website is het visite­kaartje van je bedrijf. En dat visite­kaartje kun je eruit laten zien zoals je zelf wilt. Ook al brengt een website laten maken kosten met zich mee, die moet je wel afzet­ten tegen datgene wat het je kan opleve­ren. Het is daarbij belang­rijk om met een aantal aspec­ten rekening te houden als je onlangs een onder­ne­ming bent gestart en voor het eerst een website wilt laten bouwen. Of als je al langer een bedrijf hebt en je de indruk hebt dat je huidige site niet meer voldoet. 

Responsiviteit

Eén zo’n aspect is respon­si­vi­teit, oftewel: ziet de site er ook goed uit op een mobiele telefoon of tablet? Veel oudere sites zijn niet ‘respon­sive’, en zijn dus niet prettig te bekij­ken op een telefoon. En dat terwijl steeds meer mensen hun telefoon gebrui­ken om websi­tes te bezoe­ken. Ziet je site er dus niet aantrek­ke­lijk uit op een telefoon of zijn de teksten niet te lezen, dan kan dat ervoor zorgen dat poten­ti­ële klanten afhaken. En dat wil je natuur­lijk niet.

Goede teksten

Maar er zijn nog veel meer dingen om rekening mee te houden. Zoals een prettig leesbare tekst die geen taalfou­ten bevat. Dat is misschien niet iets waar je bij stilstaat, maar het is belang­rijk om goed over te komen. Bevat­ten je teksten veel taal- en/of stijl­fou­ten, dan word je onder een deel van de bezoe­kers minder serieus genomen. Ondanks dat je veel verstand hebt van datgene wat je onder­ne­ming doet en het bedrijf profes­si­o­neel acteert.

Visueel aantrekkelijk

Denk ook aan een visueel aantrek­ke­lijke site. De gekozen afbeel­din­gen moeten passen bij datgene wat een onder­ne­ming doet en wat de onder­ne­mer wil uitstra­len. Passen de afbeel­din­gen en bijvoor­beeld de gekozen kleuren niet bij het bedrijf of de branche, dan zorgt dit voor verwar­ring bij de bezoe­ker. En dat komt niet bepaald profes­si­o­neel over.

Je website als visite­kaartje van je bedrijf

Hoog in Google 

En als de boven­staande basis er is, wil je natuur­lijk ook dat je site goed bezocht wordt. En dat betekent dat je site hoog staat in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google. Dat is niet iets wat je overkomt, maar iets wat je zelf kunt sturen. Bijvoor­beeld door de verschil­lende pagina’s van je site te indexe­ren, maar ook door regel­ma­tig nieuwe content op je site te plaat­sen. Zoals in de vorm van blogartikelen. 

Website laten maken kosten 

Je ziet: er is veel om rekening mee te houden wanneer je een goede website wilt hebben, of houden. Natuur­lijk vergt dit een inves­te­ring, maar het resul­taat betaalt zich uit, in de vorm van een hoger websi­te­be­zoek. En, als mogelijk gevolg daarvan, meer succes voor het bedrijf. De vraag die je jezelf dus kunt stellen, is ‘wat mag een website laten maken kosten?’.

Website en webshop

Als het aan ons ligt, hoef je daarvoor niet de hoofd­prijs te betalen! Hoewel een website maken kosten met zich meebrengt, valt dat bij ons reuze mee. Al voor 265 euro per maand heb je een nieuwe website die aanspreekt en infor­ma­tief, geloof­waar­dig, toegan­ke­lijk en veilig is. En die ook nog eens helemaal afgestemd is op jou als gebrui­ker. Verkoopt jouw onder­ne­ming ook produc­ten, of wil je ook produc­ten gaan verko­pen? Dan kunnen wij ook zorgen voor een webshop. 

Teksten en vormgeving 

Heb je geen tijd of zin om (nieuwe) teksten te maken voor je site? Of om een nieuwe uitstra­ling van je onder­ne­ming te verzor­gen? Geen probleem: wij kunnen ook dit voor je uit handen nemen. Bij ons werken hiervoor content­spe­ci­a­lis­ten, waaron­der redac­teu­ren en vormgevers. 

Ja, ik wil meer weten! 

Zoek je een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau voor jouw website en ben je nieuws­gie­rig naar de manier waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.