SEO teksten laten schrijven: een uitkomst!

Je hebt een bedrijf. En je hebt een website. Dat is al heel wat. Nu moet je nog ervoor zorgen dat je website gaat werken voor je bedrijf, zodat je bedrijf succes­vol­ler wordt. Met het SEO teksten laten schrij­ven lukt je dat!

SEO-teksten

Misschien heb je al weleens van ‘SEO’ gehoord, maar misschien ook niet. Dat geeft niet. Er valt van alles over te vertel­len, maar we leggen het even kort uit. ‘SEO’ staat voor ‘Search Engine Optimi­za­tion’. Met SEO worden teksten en webpagina’s zodanig gepre­sen­teerd dat ze optimaal gevon­den worden wanneer iemand iets zoekt op inter­net. Dat is meer dan een trucje, want je wil zelf ook op de juiste website of webpa­gina terecht­ko­men wanneer je iets zoekt…

SEO teksten schrijven

SEO-teksten zijn teksten die op een zodanige manier geschre­ven zijn, dat ze in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google op een hoge positie staan. Dat wil jij ook je onder­ne­ming, want dan kunnen jouw huidige én poten­ti­ële klanten jou gemak­ke­lijk vinden. Maar hoe kun je een goede SEO tekst schrij­ven? Dat is voor veel mensen, of ze nu onder­ne­mer zijn of niet, niet zo eenvou­dig. Het is een vak apart.

Hoe ziet zo’n tekst eruit?

Hoe ziet zo’n SEO tekst er nou uit? Om te begin­nen is die niet te lang, maar ook niet te kort. Wat de juiste lengte is, verschilt. Vervol­gens moet het woord waarop je gevon­den wilt worden er een aantal keren in staan. Maar ook weer niet te vaak. Verder mogen zinnen niet te lang zijn, en moet de inhoud niet te ingewik­keld zijn of te uitleg­ge­rig. Want als dat het geval is, haakt de lezer af, en dat wil je niet. Hou het dus simpel en concreet.

Zoekwoorden

Een belang­rijk onder­deel van goede SEO teksten is dat de juiste zoekwoor­den erin verwerkt zijn, met de juiste frequen­tie. Dat lijkt simpe­ler dan het is, want je websi­te­be­zoe­kers hebben soms op andere zoekwoor­den gezocht dan je zelf denkt. Hoe kom je daarach­ter? Het is mogelijk om dat te analy­se­ren. Ook dat is een klus waar tijd en moeite in moet worden gesto­ken voor een optimaal resul­taat. Maar het loont de moeite, want met de verkeerde zoekwoor­den laat je veel poten­ti­ële klanten liggen. 

Niet aantrek­ke­lijke teksten scoren niet goed bij Google

Aantrekkelijke tekst

Als je het boven­staande op je laat inwer­ken, zal het je duide­lijk zijn dat een SEO-tekst aantrek­ke­lijk moet zijn om te lezen. Je moet dus ook je publiek in je achter­hoofd houden. Webpagina’s met teksten die door bezoe­kers niet aantrek­ke­lijk gevon­den worden, scoren niet hoog bij Google. Dat is iets waar je dus rekening mee moet houden. Een SEO-tekst is dus geen verza­me­ling zoekwoor­den, maar een tekst met een logische opbouw, die geopti­ma­li­seerd is voor de zoekmachine.

SEO teksten laten schrijven 

Heb je geen tijd of zin om zelf goed vindbare teksten te schrij­ven, of ontbreekt het je aan de benodigde kennis om SEO teksten te maken? Dan kunnen wij uitkomst bieden: je kunt door ons je SEO teksten laten schrij­ven! Wij zijn (onder andere) gespe­ci­a­li­seerd in het schrij­ven van SEO-teksten voor onder­ne­mers in aller­lei branches. Wij nemen je dit werk uit handen en zorgen ervoor dat datgene wat je biedt optimaal gepre­sen­teerd wordt.

Allerlei soorten teksten 

Met SEO teksten laten schrij­ven bereik je dat je geen kostbare tijd kwijt bent, terwijl je toch op een profes­si­o­nele manier gehol­pen wordt. We zorgen ervoor dat jouw bedrijf op de juiste zoekwoor­den gevon­den wordt. Daardoor krijg je meer bezoe­kers op je website die geïnte­res­seerd zijn in datgene wat jouw bedrijf te bieden heeft. 

We doen nog veel meer 

En we kunnen nog veel meer beteke­nen op tekst­ge­bied. Zo maken we niet alleen SEO teksten, maar ook bijvoor­beeld blogar­ti­ke­len en succes­ver­ha­len, en zelfs tijdlijn­be­rich­ten voor social media. Alle teksten worden zodanig geschre­ven, dat ze de juiste doelgroep berei­ken en optimaal resul­taat opleve­ren. Hiermee helpen we onder­ne­mers om nóg succes­vol­ler te worden! 

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.