Dé tekst schrijver voor jouw onderneming!

Om het succes van jouw onder­ne­ming verder te vergro­ten, zul je regel­ma­tig moeten commu­ni­ce­ren met zowel je huidige klanten als poten­ti­ële nieuwe klanten. En dat commu­ni­ce­ren gaat voor het groot­ste deel via teksten. Laat ons bureau de tekst schrij­ver van jouw onder­ne­ming zijn!

Nog niet zo eenvoudig

Natuur­lijk weet je zelf heel goed wat jouw onder­ne­ming doet. Maar misschien is het niet zo eenvou­dig om dat op een simpele manier aan anderen uit te leggen. Of het kost je moeite om teksten op een zodanige manier te schrij­ven dat lezers erdoor getrig­gerd worden om voor jouw onder­ne­ming te kiezen. Niet ieder­een is een geboren tekst schrijver… 

De juiste teksten 

Het is dan ook niet altijd gemak­ke­lijk om voor het juiste publiek de juiste teksten te maken. Er komt dan ook veel bij kijken. Wanneer het bijvoor­beeld gaat om teksten voor je website, moeten die niet te moeilijk zijn, anders haken lezers af. Boven­dien zijn je websi­te­tek­sten voor een belang­rijk deel bedoeld om lezers ertoe te bewegen om jouw product(en) of dienst(en) af te nemen. En daar komt SEO om de hoek kijken.

SEO teksten

Met SEO (‘Search Engine Optimi­za­tion’) zorg je ervoor dat teksten op jouw website optimaal gevon­den wordt door de zoekma­chine van Google. En dat zou je ook moeten willen, want je poten­ti­ële klanten moeten op jouw site terecht­ko­men wanneer ze iets zoeken wat jouw onder­ne­ming biedt. Het schrij­ven van SEO teksten kun je het beste overla­ten aan een gespe­ci­a­li­seerde SEO tekst­schrij­ver.

Tekst schrijvers

We kunnen ons voorstel­len dat je geen tijd of zin hebt om zelf de juiste teksten te schrij­ven voor je doelgroep. Logisch, want je hebt het al druk genoeg. Maar je onder­ne­ming is ook niet zo groot dat die een eigen commu­ni­ca­tie­af­de­ling heeft met tekst schrij­vers en vormge­vers. Misschien ben je op zoek naar een freelance tekst­schrij­ver die jou helpt met je marke­ting. Zoek dan niet verder! Ons marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau helpt je met al jouw teksten.

Alles in huis om je volle­dig te ontzor­gen

De juiste toon

Onze redac­teu­ren hebben jaren­lange ervaring in het maken van teksten voor aller­lei onder­ne­mers in verschil­lende branches. Zij zijn dus in staat om ook voor jouw onder­ne­ming de juiste toon aan te slaan. Natuur­lijk zijn de teksten vrij van taal- en stijl­fou­ten en worden ze geschre­ven met jouw doelgroep in het achterhoofd. 

Tekstschrijvers website

Nu we het toch hebben over het vergro­ten van het succes van je website: we kunnen ook een zoekwoor­den­on­der­zoek doen. Hier kun je als onder­ne­ming je voordeel mee doen, want je komt te weten welke zoekter­men bezoe­kers van je website hebben gebruikt om op jouw site terecht te komen. Onze tekst schrij­vers maken op basis van de uitkom­sten van het zoekwoor­den­on­der­zoek optimale teksten voor je website.

Volledig ontzorgd

Onze redac­teu­ren kunnen niet alleen goede SEO teksten voor jouw website maken, maar ook teksten voor onder andere jouw social media. En ook voor adver­ten­tie­tek­sten draaien ze hun hand niet om. En je hebt het voordeel dat marke­ting­ex­perts, fotogra­fen en vormge­vers eveneens onder­deel zijn van ons bureau, zodat je op alle fronten gehol­pen kunt worden met jouw marke­ting. We hebben alles in huis om je volle­dig te ontzorgen!

Marketingplan

Wanneer je dat wilt, kunnen wij een compleet content­mar­ke­ting­plan op maat voor je maken. Daarbij bespre­ken we natuur­lijk eerst wat je je wilt berei­ken. Vervol­gens bekij­ken we welke soorten content we kunnen inzet­ten en welke media we daarvoor gebrui­ken. Wanneer je akkoord gaat, gaan we voor je aan de slag!

Tekstschrijvers Groningen

Ons bureau is geves­tigd in Gronin­gen. Wanneer jouw onder­ne­ming dus in het Noorden geves­tigd is, zijn onze tekst­schrij­vers dus altijd dicht­bij. Maar ook als je elders in het lanf geves­tigd bent, ben je van harte welkom. Even sparren over een tekst of andere marke­ting­ge­re­la­teerde zaken? Dan kun je gewoon langs­ko­men op ons kantoor. De thee of koffie staat klaar!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.