Het ene tekstbureau is het andere niet

Goed geschre­ven teksten, zonder taal- of stijl­fou­ten en gericht op de doelgroep. Teksten waarin de lezer zichzelf herkent en die uitno­di­gen om produc­ten of diensten van jouw bedrijf af te nemen. Daar is een tekst­bu­reau voor. Maar het ene tekst­bu­reau is het andere niet!

Boodschap

Het belang van goede teksten valt niet te onder­schat­ten. Als onder­ne­mer moet je bondig en duide­lijk een boodschap kunnen overbren­gen, anders haken lezers af. En het hangt van het medium af hoe zo’n boodschap het beste overge­bracht kan worden. Zo zien teksten op Facebook er anders uit dan teksten op een website. 

Publiek

Je moet ook het doel en het beoogde publiek in je achter­hoofd houden bij het schrij­ven van een tekst voor een bepaald medium. Schrijf je bijvoor­beeld een tekst voor een tijdlijn­be­richt op Instagram, dan moet je er rekening mee houden dat zo’n bericht gezien wordt door een jonger publiek dan het publiek dat zich op Facebook bevindt. 

Teksten op je website

De belang­rijk­ste teksten zijn die op je website. Je website is namelijk dé bron van infor­ma­tie voor zowel je huidige klanten als poten­ti­ële klanten. En de teksten die erop staan, moeten de lezer ertoe overha­len om jouw produc­ten of diensten af te nemen. Die teksten moeten dus goed zijn, want je gaat ze niet wekelijks veranderen. 

Allerlei eisen

Maar wat zijn goede websi­te­tek­sten? Daar valt veel over te zeggen. Aller­eerst moeten die niet te ingewik­keld zijn, met moeilijke uitleg. Hou de lezer in het achter­hoofd: wat wil die? Wat zit er voor hem of haar in? En hoe kan jouw onder­ne­ming daarbij van dienst zijn? Daarbij hoef je niet tot in detail uit te leggen hoe bijvoor­beeld een bepaald apparaat werkt.

De juiste teksten voor het juiste medium

Google

Belang­rijke teksten op je site moeten ook van een bepaalde lengte zijn, want dan komen ze hoger in Google terecht. Trouwens, er zijn nog meer eisen waar een goede tekst aan moet voldoen. Zo moeten de juiste zoekwoor­den gebruikt worden, en moeten de verschil­lende alinea’s niet te lang zijn. Er is dus van alles om rekening mee te houden.

De juiste teksten

Als je het voorgaande gelezen hebt, kunnen we ons voorstel­len dat je twijfelt of je teksten wel van het vereiste niveau zijn. Misschien heb je ook helemaal geen zin om je hierin te verdie­pen. Logisch, want je hebt het al druk genoeg met je onder­ne­ming. Maar hoe kom je dan aan de juiste teksten voor het juiste medium? Het antwoord is simpel: een tekst­bu­reau! Zo’n bureau bestaat uit 1 of meerdere tekst­schrij­vers die jou helpen met je teksten.

Tekstbureau

ForYou Media is deels een tekst­bu­reau. Onze redac­teu­ren helpen je met alle soorten teksten die je maar wenst. Van tijdlijn­be­rich­ten voor sociale media tot aan adver­ten­tie­tek­sten, en van websi­te­tek­sten tot aan teksten voor magazi­nes. We denken met je mee en schrij­ven teksten met jou en je onder­ne­ming in het achter­hoofd. Omdat onze redac­teu­ren ervaring hebben met het schrij­ven van teksten voor uiteen­lo­pende branches, kunnen zij ook jou en jouw onder­ne­ming helpen.

Meer dan teksten

Maar ForYou Media is méér dan een tekst­bu­reau, en kan méér voor je beteke­nen dan alleen het schrij­ven van teksten. Omdat wij als marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau alles onder één dak hebben, kunnen wij je ook helpen met passende afbeel­din­gen, SEO-teksten en een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. En voldoet je website niet meer aan de huidige eisen? Dan kunnen we je ook daarmee helpen! We maken een website die helemaal up to date is.

Contact

Hebben we je interesse gewekt? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.