Geld verdienen aan je eigen magazine doe je zo

Veel onder­ne­mers strui­ke­len bij het publi­ce­ren van een eigen magazine over het prijs­kaartje. Er zit tenslotte veel werk in het schrij­ven, redige­ren, vormge­ven en drukken van een magazine. Of ze strui­ke­len al in de aanloop ernaar­toe. Want waar begin je in hemels­naam met het maken van een magazine? Is dat geen gigan­ti­sche opgave? Kun je dat er wel naast gebrui­ken, als je ook een onder­ne­ming te runnen hebt? En wat levert het je op? Natuur­lijk kun je je magazine verko­pen en zo (een gedeelte van) de kosten terug­ver­die­nen, maar wist je dat je ook op een andere manier geld kunt verdienen? 

Geld verdienen aan je eigen magazine doe je zo

Veel onder­ne­mers strui­ke­len bij het publi­ce­ren van een eigen magazine over het prijs­kaartje. Er zit tenslotte veel werk in het schrij­ven, redige­ren, vormge­ven en drukken van een magazine. Of ze strui­ke­len al in de aanloop ernaar­toe. Want waar begin je in hemels­naam met het maken van een magazine? Is dat geen gigan­ti­sche opgave? Kun je dat er wel naast gebrui­ken, als je ook een onder­ne­ming te runnen hebt? En wat levert het je op? Natuur­lijk kun je je magazine verko­pen en zo (een gedeelte van) de kosten terug­ver­die­nen, maar wist je dat je ook op een andere manier geld kunt verdienen? 

Het belang van het magazine

Voordat we ingaan op de finan­ci­ële voorde­len van een eigen magazine, is het eerst goed om te overwe­gen wat het nut is van een eigen magazine voor jouw bedrijf. Door vanuit je bedrijf een eigen magazine uit te geven, zorg je voor meer naams­be­kend­heid en draag je je kennis op een laagdrem­pe­lige manier uit. Boven­dien gooien mensen een magazine niet snel weg, waardoor het hen telkens aan jouw bedrijf herin­nert wanneer ze het op tafel zien liggen. Doe je dit goed, dan betekent dat in het beste geval meer klanten, dus meer inkom­sten. Maar je kunt ook geld verdie­nen door adver­ten­tie­ruimte te verkopen. 

Hoe werkt advertentieruimte?

Een goed verdien­mo­del is het verko­pen van adver­ten­tie­ruimte in je eigen magazine. Dit gebeurt vaak op promi­nente pagina’s, zoals de achter­kant of de binnen­kant van je omslag. Misschien wil je de onder­ne­mer die de adver­ten­tie­ruimte koopt een artikel laten schrij­ven die aansluit bij de inhoud van het magazine en daar hun bedrijfs­in­for­ma­tie onder zetten. Het mooiste is om adver­teer­ders te vinden die aanslui­ten bij jouw doelgroep. Zo is het voor de adver­teer­der nuttig om te adver­te­ren en creëer je een ‘logische’ ervaring voor de lezer. 

Inventariseer de toekomst 

Om te weten hoeveel je voor een adver­ten­tie kunt vragen, is het eerst goed om te beden­ken hoeveel opgaven je verwacht te versprei­den. Boven­dien kun je misschien inven­ta­ri­se­ren wat een andere onder­ne­mer zou vragen. Bij ForYou Media denken we ook graag met je mee. 

Plan een activiteit 

Behalve adver­ten­tie­ruimte zijn er ook nog andere manie­ren om aan je magazine te verdie­nen. Zo kun je bijvoor­beeld ook een workshop of evene­ment opzet­ten rondom het onder­werp van je magazine. Geef een workshop om dieper in te gaan op een van de onder­wer­pen die je in het magazine behan­delt. Organi­seer een ware ‘Tupper­wa­re­party’ voor jouw produc­ten en laat mensen eens langs­ko­men voor meer infor­ma­tie. Zo haal jij indirect inkom­sten uit je magazine. Wil je meer weten over geld verdie­nen aan je eigen magazine? Neem gerust contact op en laat ForYou Media je ontzorgen. 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.