Hét branding bureau voor jouw bedrijf

Je bent onlangs een eigen onder­ne­ming gestart, of je hebt al een tijdje een onder­ne­ming. Maar het lukt je maar niet om een zodanige uitstra­ling te krijgen dat jouw bedrijf opvalt te midden van je concur­ren­tie. Wat jij dus nodig hebt, is een branding bureau dat jou helpt met je marketing!

De juiste uitstraling

Het zorgen voor een goede uitstra­ling van je bedrijf is ontzet­tend belang­rijk. Die zorgt er namelijk voor dat huidige klanten en geïnte­res­seer­den jouw bedrijf herken­nen en daar een positieve indruk van krijgen. En een positieve indruk zorgt ervoor dat mensen zaken met je (blijven) doen. Maar zo’n uitstra­ling krijgt je bedrijf niet vanzelf. Daarvoor is het nodig dat je werkt aan jouw merk en huisstijl, oftewel de ‘branding’. 

Goede branding

Het zorgen voor een goede ‘branding’ van je bedrijf is veel meer dan een bedrijfs­naam en een logo. Het gaat om het hele plaatje, van goed gekozen kleuren en typogra­fie tot de juiste fotogra­fie en teksten die aanspre­ken. Wanneer alles op elkaar aansluit, bouw je als bedrijf een eigen identi­teit op, die wordt herkend en erkend door de doelgroep. Wanneer dat niet zo is, zorg je voor verwar­ring, en dat is niet goed voor je populariteit.

Branding bureau

Heb je de indruk dat de branding van jouw onder­ne­ming niet optimaal is en wil je daar verbe­te­ring in? Dan is het wellicht tijd voor ‘rebran­ding’! Als branding bureau zijn we gespe­ci­a­li­seerd in het verbe­te­ren van de uitstra­ling van bedrij­ven. Daarvoor bestaat ons bureau onder meer uit marke­ting­spe­ci­a­lis­ten, vormge­vers en contentspecialisten.

Eenduidige huisstijl

Hoe gaat het in z’n werk? Eerst bekij­ken wij als branding bureau samen met jou wat je bedrijf doet, wat je wilt berei­ken en wat je wil uitstra­len. Op basis daarvan creëren we vervol­gens een eendui­dige huisstijl die gaat werken voor je onder­ne­ming. Op die manier schep je de voorwaar­den om het succes van je bedrijf te vergroten. 

Het verbe­te­ren van jouw uitstra­ling is onze specialiteit!

Complete service

Maar je branding laten maken alléén is niet genoeg. Je moet ook onder de aandacht komen én blijven bij je huidige klanten en poten­ti­ële klanten. Ook daarbij kunnen wij je helpen. Bijvoor­beeld door het maken van tijdlijn­be­rich­ten, en eventu­eel campag­nes, voor je social media. Ook die maakt ons branding bureau in jouw huisstijl, zodat de berich­ten herken­baar zijn. En we kunnen nieuws­brie­ven maken, ook helemaal in jouw huisstijl, waarmee je contact onder­houdt met je huidige klanten.

SEO-teksten

Verder kunnen we je helpen met SEO-teksten schrij­ven voor je website. Met deze teksten bereik je dat jouw onder­ne­ming optimaal via Google gevon­den wordt door poten­ti­ële klanten. Weet je niet goed hoe dat in z’n werk gaat? Onze redac­teu­ren kunnen, op basis van de uitkom­sten van een zoekwoor­den­on­der­zoek, zodanige teksten schrij­ven dat die optimaal gevon­den worden. 

Blogartikelen

Onze redac­teu­ren kunnen je ook helpen met het schrij­ven van blogs. Die zijn nuttig voor zowel je bedrijf als je (poten­ti­ële en huidige) klanten. Door blogar­ti­ke­len op je site te (laten) plaat­sen, zorg je ervoor dat je contact onder­houdt met je huidige klanten en overige bezoe­kers van je site, door te vertel­len over aspec­ten van je bedrijf. Maar blogar­ti­ke­len zijn ook nuttig voor je site, want door regel­ma­tig nieuwe content te plaat­sen, zorg je ervoor dat je hoger in Google belandt.

Branding bureau Groningen 

Ons bureau is geves­tigd in Gronin­gen en is actief voor bedrij­ven in heel Neder­land. Is jouw onder­ne­ming geves­tigd in Noord-Neder­land? Dan is het een kleine moeite om eens langs te komen om de mogelijk­he­den voor branding Gronin­gen te bespre­ken. Maar ook als je elders geves­tigd bent, ben je van harte welkom!

Ja, ik wil meer weten!

Ben je nieuws­gie­rig naar wat wij allemaal voor jouw bedrijf kunnen beteke­nen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.