Waarom branding zo belangrijk is voor jouw bedrijf

Je hebt, als het over marke­ting gaat, vast weleens gehoord van de term ‘branding’. Maar wat
is dat precies en wat kan branding doen voor jouw onder­ne­ming? Bij ForYou Media denken
we graag met je mee.

Wat is branding?

De Engelse term ‘brand’ betekent ‘merk’, en je zou kunnen denken dat branding te maken heeft met het hebben van een logo, een huisstijl en kleur­ge­bruik. Deels klopt dat ook. Maar. branding is zoveel meer. Het is het hele pakket aan zicht­bare en onzicht­bare elemen­ten die ervoor zorgen dat een bedrijf uitstraalt wat het wil uitstra­len. Die uitstra­ling is gebaseerd op. bepaalde merkwaar­den die het bedrijf heeft en graag wil uitdra­gen. En bij die uitstra­ling kan het gaan om aller­lei uitin­gen: adver­ten­ties in kranten of tijdschrif­ten, recla­mes op billboards, radio- of tv-spotjes enzovoort.

Waarom is goede branding belangrijk?

Een goede branding van jouw bedrijf kan niet onder­schat worden. Wanneer je dit niet goed doet, kan het er namelijk voor zorgen dat het publiek (oftewel jouw doelgroep en poten­ti­ële klanten) een verkeerd beeld van jouw bedrijf hebben. Dat kan varië­ren van ‘een beetje verkeerd beeld’ tot ‘een totaal verkeerd beeld’. En dat wil je niet. Want dan bestaat de kans dat. poten­ti­ële klanten afhaken en naar een concur­rent gaan. Jouw klanten, of dat nu je huidige klanten zijn of poten­ti­ële klanten, moeten altijd een positieve associ­a­tie hebben met jouw bedrijf. Met datgene wat jouw bedrijf biedt en andere aspec­ten. Anders raak je ze kwijt.

Positief gevoel

Met een goede branding zorg je niet alleen voor een herken­bare uitstra­ling, maar ook voor een positief beeld van je bedrijf. En. mensen willen een positief gevoel hebben bij een bedrijf waar ze mee in zee gaan of waarvan ze al klant zijn. Als ze ergens niet positief over zijn, zoeken ze een concur­rent waarbij ze dat goede gevoel wél hebben. Het is dus belang­rijk om alle aspec­ten van je branding in orde te hebben, anders straal je iets anders uit dan wat je doet.

‘Met een goede branding zorg je voor een positief beeld van je bedrijf’

Eenduidige uitstraling

Met ‘alle aspec­ten’ bedoe­len we dus ook bijvoorbeeld:

  • De fotogra­fie op de website
  • De manier waarop je je klanten aanspreekt in bijvoor­beeld Facebookberichten
  • De manier waarop je verschil­lende kleuren inzet voor verschil­lende aspec­ten van je bedrijf

Alles grijpt op elkaar in, anders is er geen eendui­dige en consis­tente uitstra­ling. En als je geen eendui­dige uitstra­ling hebt, zorgt dat voor verwar­ring bij het publiek.

Rebranding

Merk je dat de huidige uitstra­ling niet of niet meer klopt bij datgene wat je wil uitstra­len? Dan is het wellicht handig om na te denken over ‘rebran­ding’. Dat is helemaal niet gek: bedrij­ven veran­de­ren en datgene wat ze willen uitstra­len ook. Zo hebben. zelfs meerdere wereld­wijd bekende merken hun logo veran­derd, omdat het bestaande logo niet meer passend was. Dus je zou voor jouw bedrijf óók een rebran­ding kunnen overwegen.

Diverse branches

Ben jij onlangs begon­nen met je bedrijf en wil je werken aan een goede branding? Of heb je al langer je bedrijf en ben je benieuwd of er wat aan je branding te verbe­te­ren valt? Neem dan contact op met ons! Wij hebben in de afgelo­pen jaren voor aller­lei bedrij­ven in diverse branches meege­dacht en meege­werkt aan een goede branding. Hierdoor zijn ze beter in staat om hun doelgroe­pen te berei­ken en om meer succes te behalen.

Kom in actie!

Wil jij ook gaan werken aan jouw branding? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek over de. branding van jouw bedrijf. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspi­ra­tie! Of plan natuur­lijk zelf een afspraak in.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.