Adverteren op Facebook: waarom zou je?

Er zijn aller­lei manie­ren om onder de aandacht te komen van poten­ti­ële klanten. Je kunt flyers uitde­len, je kunt een radio­spotje laten maken, je kunt een adver­ten­tie in een krant laten zetten. Je kunt ook adver­te­ren op Facebook. Hoe gaat dit in z’n werk en waarom zou je dat doen?

Sociale media

Sociale media bestaan nog niet heel lang. Pas in het begin van deze eeuw kwamen de eerste sociale media op inter­net op. Het populair­ste platform is Facebook gewor­den. Heel veel mensen maken er gebruik van om van alles te delen in een tijdlijn­be­richt, waarbij zowel teksten als foto’s en filmpjes gedeeld kunnen worden. Instagram is ook heel populair, en inmid­dels zijn beide platforms onder­deel van Meta. 

Bedrijven op Facebook

Niet alleen parti­cu­lie­ren maken gebruik van Facebook; ook veel bedrij­ven hebben een Facebook­pa­gina. Hierop kunnen ze laten zien wat ze doen, en kunnen ze bijvoor­beeld nieuw­tjes en aanbie­din­gen commu­ni­ce­ren. Facebook is daarmee een prima middel om contact te houden met huidige klanten. Dit levert alleen weinig nieuwe klanten op, want die moeten echt uit zichzelf naar de bewuste pagina gaan.

Adverteren op Facebook

Dit is anders met adver­te­ren op Facebook. Hiermee kun je gericht onder de aandacht komen van poten­ti­ële nieuwe klanten, doordat een adver­ten­tie op de tijdlijn van de gebrui­ker verschijnt. Zo’n adver­ten­tie­cam­pagne kan nauwkeu­rig worden ingesteld op de doelgroep(en) die jij wenst te berei­ken. Heb je een winkel en zoek je klanten in een bepaalde straal om die winkel? Dan kan de campagne zodanig ingesteld worden dat alleen Facebook­ge­brui­kers in dat gebied de adver­ten­tie zien.

Kwaliteit

Er zijn wel een aantal voorwaar­den voor een goede adver­ten­tie­cam­pagne. Zo moeten de adver­ten­ties er goed uitzien, met aantrek­ke­lijke beelden en passende teksten. Die teksten moeten namelijk een relatief groot publiek aanspre­ken, dat getrig­gerd wordt om naar je website te gaan voor meer infor­ma­tie. Bij het maken van een tekst moet je dus in het achter­hoofd houden waar de lezer naar op zoek is, waar jij van beteke­nis kunt zijn. Zo komen er meer poten­ti­ële klanten op jouw website terecht.

Gevraagd en ongevraagd marke­ting­ad­vies

Succes

Omdat succes­vol adver­te­ren op Facebook staat of valt met een goede voorbe­rei­ding en uitvoe­ring, is het verstan­dig om dit uit te beste­den. Wij hebben als social media bureau ruime ervaring in het vergro­ten van het succes van onder­ne­mers. Dit doen we op aller­lei manie­ren, en het ontzor­gen van onder­ne­mers bij het adver­te­ren op Facebook is daar één van.

Resultaten analyseren

We bespre­ken met jou je doelen en wensen, en maken een aantal campag­ne­be­rich­ten die gedurende een bepaalde periode verschij­nen. Natuur­lijk analy­se­ren we de resul­ta­ten en delen die met je, waarna een volgende campagne eventu­eel aange­past en daarmee geopti­ma­li­seerd kan worden. Zo wordt adver­te­ren op Facebook een nuttige aanvul­ling op je marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten! Wanneer je dat wenst, kunnen we ook tijdlijn­be­rich­ten voor je maken voor zowel Facebook als Instagram.

Een goede website 

En als al die gebrui­kers van Facebook dan op jouw website terecht­ko­men, is het handig dat die er goed uitziet en infor­ma­tief is. Ook daar kunnen wij je bij helpen. Niet alleen door een moderne website voor je te maken, maar ook door bijvoor­beeld websi­te­tek­sten en blogar­ti­ke­len te schrij­ven. Natuur­lijk doen we ook dat in nauwe samen­wer­king met jou. We hebben jaren­lange ervaring in het schrij­ven van pakkende en infor­ma­tie teksten, die gericht zijn op de lezer. Dit doen we voor onder­ne­mers in aller­lei branches. 

Ja, ik wil meer weten! 

Hebben we je overtuigd en wil je door ons gehol­pen worden met je Facebook adver­ten­ties uitbe­ste­den, of ben je nieuws­gie­rig naar al de andere manie­ren van social media uitbe­ste­den? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.