Je Facebook advertenties uitbesteden: goed idee!

Je wilt je klanten­kring vergro­ten. Daarvoor heb je al veel gedaan, zoals een infor­ma­tieve website en eventu­eel een webshop. Nu is het nog zaak om de juiste perso­nen naar je website te lokken, waar ze meer te weten komen over jouw onder­ne­ming. Dat kan door te adver­te­ren op Facebook. Wanneer je er zelf niet de kennis voor hebt, kun je ook je Facebook adver­ten­ties uitbesteden.

Onderdeel van marketing

Met ‘adver­te­ren op Facebook’ bedoe­len we niet het plaat­sen van berich­ten op de tijdlijn van de Facebook­pa­gina van je onder­ne­ming. Natuur­lijk, dat is óók een belang­rijk onder­deel van je marke­ting, want je kunt op die manier nieuws delen en bijvoor­beeld aanbie­din­gen onder de aandacht brengen. En je houdt contact met je klanten. Het lastige is alleen dat de berich­ten voorna­me­lijk gezien worden door klanten die jou al kennen en volgen. En op die manier vergroot je je klanten­kring niet.

Adverteren op Facebook

Wat je aanvul­lend kunt doen, is adver­te­ren op Facebook. Dan zien veel meer poten­ti­ële klanten de berich­ten. Maar het is niet verstan­dig om lukraak adver­ten­ties te plaat­sen op Facebook. De kans bestaat dat je geld uitgeeft aan iets wat niet optimaal voor je werkt. En dat is ook niet zo vreemd: een adver­ten­tie op sociale media is niet iets tastbaars. Maar een groot voordeel is dat je met een relatief kleine uitgave veel kunt bereiken. 

Doelgericht

Het mooie van adver­te­ren op Facebook is juist dat er heel doelge­richt ‘getar­get’ kan worden op een bepaalde doelgroep. Bijvoor­beeld alleen vrouwen in een straal van 20 kilome­ter van je onder­ne­ming. Dat is handig als je bijvoor­beeld een dames­kap­sa­lon hebt. Het is dan wegge­gooid geld als je adver­ten­tie voorna­me­lijk gezien wordt door mannen, of door vrouwen die aan de andere kant van Neder­land wonen. Het op de juiste manier instel­len van een adver­ten­tie­cam­pagne is iets waar je over zou moeten nadenken.

De juiste inhoud

Een ander aspect is dat de adver­ten­ties zelf er goed moeten uitzien. Dus met een aandacht trekkende afbeel­ding en een tekst die kort en bondig is. Ook moet die tekst de juiste inhoud hebben. En levert een bepaalde campagne toch niet het gewenste resul­taat op, dan kan die eenvou­dig aange­past worden. Dat is een ander mooi aspect van adver­te­ren op Facebook.

Je klanten­kring vergro­ten met Facebook adver­ten­ties

Facebook advertenties uitbesteden

Er zijn dus, als het gaat om adver­te­ren, veel aspec­ten waar rekening mee gehou­den moet worden. Denk je ook dat deze manier van adver­te­ren van meerwaarde kan zijn voor jouw onder­ne­ming? Maar heb je er de tijd niet voor om je erin te verdie­pen? Dan kun je ook je Facebook adver­ten­ties uitbe­ste­den

Marketingcommunicatiebureau

Wij zijn een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau en zijn onder andere gespe­ci­a­li­seerd in het instel­len van adver­ten­tie­cam­pag­nes voor de vele onder­ne­min­gen waar wij mee samen­wer­ken. We bespre­ken je wensen, schrij­ven de teksten en zoeken passende afbeel­din­gen, en stellen vervol­gens de campagne in. We houden de voort­gang bij, analy­se­ren de resul­ta­ten en sturen eventu­eel bij waar dat nodig is. Natuur­lijk koppe­len we alles aan je terug. Zo kun je je Facebook adver­ten­ties uitbe­ste­den met een gerust hart.

Complete marketing

Maar we doen nog veel meer. We kunnen namelijk je complete marke­ting uit handen nemen. Zo kunnen we blogar­ti­ke­len schrij­ven voor je website (nuttig als je hoger in de resul­ta­ten­lijst van Google wilt belan­den!), kunnen we nieuws­brie­ven verzor­gen (een mooi instru­ment om biding met je klanten te houden), en kunnen we zelfs een optimaal functi­o­ne­rende nieuwe website voor je verzor­gen! Als het gaat om ‘offline’ marke­ting, ben je bij ons aan het juiste adres voor bijvoor­beeld flyers, folders, magazi­nes en verder alles wat bedrukt kan worden. 

Vrijblijvend gesprek

Hebben we je overtuigd en wil je je Facebook adver­ten­ties uitbe­ste­den aan ons? Of wil je meer weten over ons overige aanbod? Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.