Hét social media bureau voor jou!

Als je al een goede website hebt, ben je al een eind op weg om op een goede manier zicht­baar te zijn voor je huidige klanten en poten­ti­ële klanten. Maar er zijn méér manie­ren om onder de aandacht te komen én te blijven. Wellicht is een samen­wer­king met een social media bureau een goed idee voor jou.

Contact houden

Misschien plaats je af en toe een bericht op Facebook, op Instagram, of op beide platforms. Dat is nuttig, want zo hou je contact met je huidige volgers en geeft overige bezoe­kers de kans om meer te weten te komen over je bedrijf. En natuur­lijk kun je nieuws en aanbie­din­gen kenbaar maken. 

Onderdeel van marketingcommunicatie

Maar je kunt meer doen om zicht­baar te worden of te blijven. Heb je weleens gedacht aan adver­te­ren op Facebook en/of Instagram? Misschien niet, maar het kan een succes­vol onder­deel worden van je marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Door op deze platforms te adver­te­ren, bereik je een groot publiek. 

Doelgroepen selecteren

Het is dan wel verstan­dig om een adver­ten­tie­cam­pagne goed voor te berei­den. Begin eerst eens met naden­ken welke doelgroe­pen je wilt berei­ken. Het mooie van adver­te­ren op Facebook en adver­te­ren op Instagram is dat je je doelgroep behoor­lijk nauwkeu­rig kunt selec­te­ren. Een buurt­win­kel heeft er weinig aan als heel Neder­land een adver­ten­tie van die winkel te zien krijgt. Een dames­kap­sa­lon zal zich in adver­ten­ties alleen richten op vrouwe­lijke platformgebruikers.

Goede teksten

Denk ook aan de teksten. Die moeten aantrek­ke­lijk om te lezen zijn en, in het geval van een adver­ten­tie­cam­pagne, niet te speci­fiek zijn. De adver­ten­tie­tek­sten moeten namelijk een breed publiek aanspre­ken. En zorg ervoor dat er geen taal- of spelfou­ten in staan, want een tekst met fouten staat niet erg profes­si­o­neel en doet het imago van je bedrijf geen goed.

Ontzor­ging op het gebied van social media

Social media bureau 

Niet ieder­een heeft de tijd of de kennis om zo’n adver­ten­tie­cam­pagne in te stellen. Heb je zelf niet veel verstand van social media en wat die voor jouw bedrijf kunnen beteke­nen? En kun je wel wat social media hulp gebrui­ken? Dan is het aan te raden om een social media bureau in de arm te nemen. Wij zijn een social media marke­ting bureau en helpen onder­ne­mers om succes­vol­ler te zijn, ook op online-gebied. 

Helemaal ontzorgen

Wij kunnen als social media bureau jou helemaal ontzor­gen op het gebied van social media. Zo kunnen we niet alleen adver­ten­tie­cam­pag­nes opzet­ten met profes­si­o­nele en doeltref­fende teksten en vormge­ving, ook kunnen we tijdlijn­be­rich­ten maken en op regel­ma­tige dagen en tijden publi­ce­ren op jouw Facebook- en/of Instagram­pa­gina. En als je dat wil, kunnen we ook zogenaamde ‘retar­ge­ting-campag­nes’ instel­len voor je social media, zodat je voort­du­rend zicht­baar bent bij je huidige klanten en bij poten­ti­ële klanten. Zo heb je er zelf geen omkij­ken naar!

Resultaten meten

Eén van de mooie aspec­ten van Facebook en Instagram is, dat resul­ta­ten van adver­ten­tie­cam­pag­nes uitvoe­rig gemeten en geana­ly­seerd kunnen worden. Op basis van de cijfers kan de campagne vervol­gens aange­past worden, zodat die nóg beter werkt voor jou. Natuur­lijk doen we dit ook voor jou. De profes­si­o­nals van ons social media bureau­zijn expert op het gebied van social media en kunnen jouw campag­nes optimaal instellen.

Allerlei voordelen

Wanneer je het werk voor je social media aan ons uitbe­steedt, heeft dat aller­lei voordelen:

 Je zorgt voor berich­ten die je doelgroep aanspre­ken
 Je bent beter zicht­baar bij je doelgroep
 Je krijgt meer bezoe­kers op je website
 Je zorgt ervoor dat je naams­be­kend­heid wordt vergroot
 Je zorgt ervoor dat het image van je bedrijf beter wordt
 Je houdt meer tijd over voor je klanten, je gezin en je hobby’s

Dus ben je ervan overtuigd dat social media jouw bedrijf verder vooruit kunnen helpen, en kun je wel wat social media hulp gebrui­ken? Bel dan 050–7600800.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.