Je tekst laten schrijven door professionals

Als onder­ne­mer weet je dat goede teksten belang­rijk zijn in al je uitin­gen. Maar hoe kom je aan die goede teksten? Als je het zelf niet ziet zitten om kostbare tijd en moeite erin te steken, kun je een tekst laten schrij­ven door een profes­si­o­nal, of zelfs al je teksten.

Begrijpelijk

Het maken van een goede tekst voor je bedrijf is niet eens zo eenvou­dig. Die moet bijvoor­beeld niet te moeilijk zijn, want anders haken de lezers af en zoeken ze op sites van je concur­ren­ten wat ze nodig hebben. Dit geldt bijvoor­beeld voor webtek­sten. Je hebt als onder­ne­mer welis­waar de vrijheid om op je eigen site te zetten wat je wil, maar je moet ook de lezer niet afstoten. 

Aansprekend

Ook moeten teksten aanspre­kend zijn, zodat lezers geneigd zijn om verder te lezen. Breng je alleen droge kost, vanuit de onder­ne­ming verteld, dan zullen maar weinig lezers enthou­si­ast worden. De kans is dan aanwe­zig dat ze met een concur­rent in zee gaan. Beter is het om teksten te schrij­ven vanuit het perspec­tief van de lezer: wat wil die? Waar is die naar op zoek? En wat kan jouw onder­ne­ming daarin betekenen? 

Zonder taalfouten

Ten slotte moeten de teksten vrij zijn van taalfou­ten, want anders komt je bedrijf bepaald niet profes­si­o­neel over. Nu zul je misschien zeggen: ‘De lezer snapt wel wat ik bedoel’, maar als iemand met taalge­voel op een website terecht­komt waarop die allemaal taalfou­ten aantreft, zal die zich afvra­gen of de onder­ne­mer in zijn werk wél secuur is. En als de onder­ne­mer preten­deert een profes­si­o­nal te zijn, waarom heeft die zich dan niet laten helpen door iemand die wél goed is in teksten schrijven? 

Publiek

Verder moet je het doel en het publiek in het achter­hoofd houden als je aan de slag gaa voor een bepaald medium waarop een tekst te zien is. Wanneer je bijvoor­beeld iets op Instagram post, moet je er rekening mee houden dat het bericht gezien wordt door een jonger publiek dan het publiek dat bijvoor­beeld actief is op Facebook. Adver­ten­tie­tek­sten worden doorgaans ‘gescand’ door degenen die de adver­ten­tie onder ogen krijgen, dus de kop of slogan moet dan pakkend zijn.

Je moet het doel in je achter­hoofd houden

Tijd en zin

Je ziet: er is veel om rekening mee te houden wanneer je een bepaalde tekst maakt voor je onder­ne­ming. Heb je geen tijd of zin om je hiermee bezig te houden? Of schat je in dat je niet alle kennis in huis hebt om op een goede manier teksten te schrij­ven? Dat kunnen we ons helemaal voorstel­len! Wanneer je al genoeg tijd kwijt bent aan het draai­ende houden van je onder­ne­ming, kan het verve­lend zijn om ook nog eens bezig te moeten zijn met goede teksten schrijven. 

Tekst laten schrijven

Geen nood! Je kunt ook je profes­si­o­nele teksten laten schrij­ven door ons! Wij hebben als tekst­bu­reau jaren­lange ervaring in het schrij­ven van teksten voor aller­lei branches en voor aller­lei soorten media. Of het nu gaat om het maken van (blog)teksten voor je website, seo teksten laten schrij­ven, om tijdlijn­be­rich­ten voor sociale media of om adver­ten­tie­tek­sten voor folders, flyers of nieuws­brie­ven: wij kunnen pakkende en leesbare content voor je maken. 

Wij doen méér 

Maar we kunnen nog veel meer voor jou en je onder­ne­ming beteke­nen. Bij een tekst hoort ook een pakkende afbeel­ding. Ook die kunnen we voor je verzor­gen. En we kunnen bijvoor­beeld een zoekwoor­den­on­der­zoek voor je doen. Dit levert je waarde­volle inzich­ten op in je website en degenen die je site bezoe­ken. En we kunnen een magazine voor je maken; leuk als je bijvoor­beeld een jubileum te vieren hebt!

Contact opnemen

Hebben we je interesse gewekt? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.