Zó werkt adverteren op social media

De wondere wereld van social media lijkt soms over veel myste­ries en gehei­men te beschik­ken. Maar de gehei­men zijn te onthul­len, als je maar weet waar je naar moet kijken. En een marke­teer kan je dit haarfijn in klare taal uitleg­gen. Adver­te­ren op social media… Hoe werkt het precies?

Een belangrijk verschil

Het aller­eer­ste wat de marke­teer je zou vertel­len, is dat je moet weten dat er een verschil bestaat tussen een post voor je tijdlijn, story of reel en een campag­ne­post. We kiezen heel gericht voor het ene of juist het andere middel. 

Zetten we in op een tijdlijn­be­richt, story of reel? Dan kan jouw doelgroep hiernaar zoeken en het nog eens lezen. Dit soort posts gebrui­ken we vooral voor de binding en het onder­hou­den van je huidige commu­nity. Maar maken we een social­m­e­dia­cam­pagne? Dat zijn tijde­lijke berich­ten. Mensen kunnen het nader­hand niet meer terug­zoe­ken. Deze posts zijn juist bedoeld om nieuwe mensen aan te trekken. 

Hoe kun je goed adverteren op social media?

Oké, een campagne is iets heel anders dan een tijdlijn­be­richt. Maar waar moeten berich­ten voor campag­nes aan voldoen? Een campag­ne­be­richt moet meteen pakkend zijn, niet een ellen­lange tekst die iemand later nog eens wil nalezen (want ze vinden het toch niet terug). Daarnaast denken we altijd goed na over waar we mensen naartoe leiden met je campagne. 

Is de post bedoeld voor verkeer naar jouw website? Dan is het belang­rijk dat de doelgroep terecht­komt op een pagina die aansluit bij het doel van de campagne. Anders klikken mensen binnen de kortste keren weer weg. En ja, dat betekent soms dat we je aanra­den een aparte webpa­gina te maken puur om een campagne te laten aanslaan.

‘Er is een belangrijk verschil tussen de tijdlijn en een campagne

Ken je doel én doelgroep 

Weten wat het doel is van je campagne is belang­rijk. Net zo belang­rijk is een goed beeld hebben van je doelgroep. Wie willen we aanspre­ken? Dat kan best verschil­len per campagne. Soms is het heel speci­fiek. Bijvoor­beeld mensen die ooit een fotogra­fie­cur­sus hebben gedaan en in de zorg werken. Andere keren is het breed, eigen­lijk is ieder­een bij jou welkom.

Ieder­een welkom, dat is een prach­tige gedachte. Maar bij social media is een scherp­schut­ter altijd effec­tie­ver dan een wille­keu­rig schot hagel. Weet je het niet goed, dan gaat de marke­teer op zoektocht. We begin­nen breed en kijken gedurende de campagne wat werkt. Gaande­weg spitsen we steeds verder toe. En zo is het een kwestie van heel veel experi­men­te­ren en ontdek­ken: wie gaat waar op aan? Social­m­e­dia­cam­pag­nes zijn daarom tegelij­ker­tijd een mooie manier om inzicht te verga­ren in jouw markt en business.

Stippel een route uit 

Tot slot: een campagne moet een duide­lijke richting hebben. Op lange termijn kunnen we best verschil­lende onder­wer­pen behan­de­len, maar werk éérst iets goed uit. Er zit, als je het goed wil doen, een route en opbouw in social­m­e­dia­cam­pag­nes. Kort door de bocht is die route als volgt:

  1. Eerst richten we ons op bekend­heid creëren van het onderwerp
  2. Vervol­gens laten we de doelgroep er meer over lezen
  3. Daarna ligt de focus op het maken van een afspraak

En heb je aan het eind van deze route veel afspra­ken gekre­gen? Dan gaan we daarna verder met het uitbou­wen van het volgende onderwerp!

Verder bouwen

Campagne afgerond? Mooi, want nu beschik­ken we over aller­lei resul­ta­ten die ons weer infor­ma­tie geven waarop we in de toekomst verder kunnen bouwen. En dat is heel waarde­volle kennis. Een marke­teer helpt je graag om deze cijfers te lezen en te analy­se­ren. Wil jij dat ook weleens ervaren? Bel gerust.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.