Profiteer van een goed content marketing plan

Om zo goed mogelijk onder de aandacht te blijven van je huidige klanten, heb je de juiste content nodig. Die heb je óók nodig wanneer je nieuwe klanten wilt hebben. Maar wat commu­ni­ceer je op welk medium en op welke momen­ten? Hiervoor heb je een goed content marke­ting plan nodig!

Goede content

Je hoeft aan je huidige klanten niet uit te leggen wat je doet en waar je goed in bent. Dat weten ze al. Maar als je nieuwe klanten wilt berei­ken, hoe verleid je hen ertoe dat ze met jou in zee gaan? Daarvoor is goede content laten schrij­ven nodig: teksten en afbeel­din­gen die het juiste effect hebben. Dat is soms niet eens zo eenvou­dig. Als je een ingewik­kelde behan­de­ling aanbiedt, moet je die dan helemaal gaan uitleg­gen, bijvoor­beeld op je website? Of stoot dat poten­ti­ële geïnte­res­seer­den juist af? Met een goede content­stra­te­gie weet je wat je te doen staat. 

In contact blijven

Het is altijd goed om in contact te blijven met je huidige klanten. Dat kan op verschil­lende manie­ren. Je kunt bijvoor­beeld geregeld een nieuw bericht op de tijdlijn van je Facebook­pa­gina zetten. Maar heb je er weleens aan gedacht om een nieuws­brief te laten uitgaan? Dan hou je op regel­ma­tige basis contact met je klanten. Boven­dien kun je er aller­lei nieuw­tjes en wetens­waar­dig­he­den rond je onder­ne­ming in kwijt.

Blogartikelen

Een andere mogelijk­heid is het schrij­ven van blogar­ti­ke­len voor op je website. Daarin kun je aller­lei aspec­ten van je bedrijf uitleg­gen. Geen droge kost, maar leuke en soms persoon­lijke verha­len. Bijko­mend voordeel: wanneer je geregeld nieuwe content op je website plaatst of laat plaat­sen, wordt dat gewaar­deerd door Google in de vorm van een hogere positi­o­ne­ring bij de zoekre­sul­ta­ten, ten opzichte van websi­tes van concur­ren­ten zonder blog. En dat is iets waar je rekening mee kan houden.

Verschillende mogelijkheden

Wat is het beste in jouw situa­tie? Daarin spelen verschil­lende facto­ren mee. Voor uitvaart­on­der­ne­mers is bijvoor­beeld een blog bijna een must. Ga maar na: wanneer je een uitvaart­be­ge­lei­der zoekt, wil je dat die persoon een goede indruk geeft van zichzelf en de eigen werkwijze. Een blog maakt dat mogelijk. Regel­ma­tige tijdlijn­be­rich­ten op Facebook en eventu­eel Instagram, en mogelijk een gerichte campagne, zijn voor veel meer onder­ne­mers interes­sant. En zo zijn er verschil­lende mogelijk­he­den voor verschil­lende doelein­den en doelgroepen.

De juiste content voor verschil­lende branches

De juiste content

We kunnen ons voorstel­len dat je benieuwd bent wat voor jouw onder­ne­ming het beste werkt. En hoe de benodigde content eruit zou kunnen zien. Dan is het goed om te weten dat wij gespe­ci­a­li­seerd zijn in de juiste content voor verschil­lende branches. We hebben jaren­lange ervaring in het maken van content voor aller­lei media, van flyers en magazi­nes tot blogar­ti­ke­len, tijdlijn­be­rich­ten en webteksten. 

Content marketing plan

Wij kunnen, als marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau, een content marke­ting plan op maat voor je maken. We bespre­ken natuur­lijk eerst wat je doet en wat je wilt berei­ken. Vervol­gens bekij­ken we welke soorten content we kunnen inzet­ten en welke media we daarvoor gebrui­ken. Wanneer je akkoord gaat, gaan we voor je aan de slag!

Het juiste medium

We maken, op basis van het content marke­ting plan, teksten die gericht zijn op de lezer, en plaat­sen die op het juiste medium. Of dat nou Facebook is of een folder. Natuur­lijk maken we ook gebruik van het juiste beeld­ma­te­ri­aal, dat aanspre­kend is en opvalt. Natuur­lijk doen we alles in overleg met jou, waarbij je zelf aanpas­sin­gen kunt (laten) doen, net zolang totdat jij tevre­den bent! Op die manier gaat het content marke­ting plan voor jou werken. 

Ja, ik wil meer weten!

Ben je nieuws­gie­rig gewor­den naar de manier waarop wij een content­stra­te­gie voor jouw bedrijf maken? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.