De juiste content marketing strategie voor jou

Onder­ne­mers willen onder de aandacht blijven van hun klanten én onder de aandacht komen van poten­ti­ële nieuwe klanten. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Alleen zijn er tegen­woor­dig veel meer manie­ren om dat te berei­ken. Wat al die manie­ren gemeen hebben, is dat het gaat om content, oftewel teksten, afbeel­din­gen en filmpjes die iets commu­ni­ce­ren. Wij kunnen je helpen bij de juiste content marke­ting strate­gie voor jouw bedrijf!

In contact blijven 

Als onder­ne­mer is het belang­rijk dat je in contact blijft met je huidige klanten, anders loop je het risico dat je ze verliest aan een concur­rent. Hoe zorg jij ervoor dat je een band met je klanten onder­houdt? Je kunt je bedrijfs­pa­gina op Facebook geregeld voorzien van een nieuw bericht, waarin je je volgers op de hoogte houdt van nieuws of aanbiedingen.

Adverteren op social media

Nadeel van tijdlijn­be­rich­ten op Facebook is dat die voorna­me­lijk gezien worden door je huidige klanten. Je bereikt er geen nieuwe klanten mee. Het wordt al anders wanneer je op Facebook en/of Instagram adver­teert. Dan worden je adver­ten­ties gezien door de doelgroep die ingesteld is. Dat is een mooi aspect van adver­te­ren op social media: je kiest zelf wie jouw adver­ten­ties te zien krijgen.

Blog

Een andere manier om de aandacht te vesti­gen op je onder­ne­ming is door regel­ma­tig een blog op je site te plaat­sen. Hiermee kun je van alles, zoals nieuws­be­rich­ten plaat­sen, maar ook bijvoor­beeld uitleg­gen hoe je te werk gaat. En het mooie van blogs is dat ze erg gewaar­deerd worden door Google: websi­tes met regel­ma­tig nieuwe content belan­den hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst. En wanneer je een tijdlijn­be­richt laat linken naar een blog, sla je twee vliegen in één klap!

Nieuwsbrief

Misschien had je er nog aan gedacht, maar je zou ook kunnen overwe­gen regel­ma­tig een nieuws­brief te verstu­ren naar je klanten. Hiermee hou je geïnte­res­seerde klanten op de hoogte van nieuws en andere wetens­waar­dig­he­den over je bedrijf. Je zou zelfs, afhan­ke­lijk van de aard van je onder­ne­ming, speci­ale acties kunnen opzet­ten waarvan geabon­neer­den op de nieuws­brief profiteren. 

Teksten en beelden die de juiste uitstra­ling hebben

Content voor de juiste doelgroep

Voor al deze manie­ren van contact houden is content nodig. Daarbij is het belang­rijk dat die gemaakt wordt met de doelgroep in het achter­hoofd. Dat is soms niet eens zo eenvou­dig. Hoe leg je kort en goed aan poten­ti­ële klanten uit wat je doet en hoe verleid je hen ertoe om verder te kijken op je website? En welke beelden gebruik je daarbij? Er moeten aller­lei keuzes gemaakt worden die passen bij jou en je bedrijf. Je hebt dus een content­stra­te­gie nodig.

Content marketing strategie

Vind je het lastig om zelf content te maken of heb je er de tijd niet voor? En vraag je je af welke manie­ren van content marke­ting de beste voor jouw bedrijf zijn? Dan is het verstan­dig om een content marke­ting bureau in te schake­len. Wij kunnen, op basis van jouw bedrijf en jouw wensen, een passende content marke­ting strate­gie samen­stel­len, waarbij we teksten maken en beelden gebrui­ken die de juiste uitstra­ling hebben.

Alle soorten content 

We kunnen content maken voor alle soorten uitin­gen die genoemd zijn, van tijdlijn­be­rich­ten voor Facebook en teksten voor Facebook­cam­pag­nes tot nieuws­brie­ven en blogar­ti­ke­len. Natuur­lijk gaat alles in overleg met jou: we bespre­ken je doelstel­lin­gen en wensen, en vervol­gens maken we een content marke­ting strate­gie die daarop aansluit. En dan gaan we aan de slag met de invul­ling daarvan: de content zelf. Die kunnen we naar je toe sturen, maar we kunnen die ook zelf plaat­sen, wanneer je dat wilt.

Ja, ik wil meer weten!

Ben je nieuws­gie­rig naar de manier waarop wij een content­stra­te­gie voor jouw bedrijf uitstip­pe­len? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.