Jouw content laten schrijven door professionals 

Je hebt ooit een website laten maken voor je onder­ne­ming. Daarmee had je een belang­rijke stap gezet in de profes­si­o­na­li­se­ring van het bedrijf. Want een bedrijf zonder eigen website is tegen­woor­dig niet meer weg te denken. Maar voldoet je site aan de huidige eisen, bijvoor­beeld rond teksten? Wanneer je er zelf niet aan toekomt, kun je content laten schrij­ven door professionals.

Het belang van Google

Het niveau van de huidige bedrijfs­web­si­tes ligt tegen­woor­dig stukken hoger dan in de begin­ja­ren van het inter­net. Maar in die tijd was er ook nog geen Google. In de afgelo­pen decen­nia is Google zó belang­rijk gewor­den, dat je als onder­ne­mer rekening moet houden met deze zoekma­chine. Waarom? Omdat je wil dat jouw website gevon­den wordt door poten­ti­ële klanten wanneer ze iets zoeken wat jouw bedrijf biedt.

SEO

Mogelijk weet je al dat het belang­rijk is dat bijvoor­beeld de ‘meta descrip­tion’ goed wordt ingesteld. Dat is de korte samen­vat­ting van de activi­tei­ten van je bedrijf. Is die samen­vat­ting te lang (namelijk langer dan 160 tekens), dan is een deel ervan niet zicht­baar bij de zoekre­sul­ta­ten. En dat is een gemiste kans voor een bedrijf. Een goed ingestelde meta descrip­tion is één van de aspec­ten van SEO: Search Engine Optimization. 

Het belang van content

Wat in de afgelo­pen jaren steeds belang­rij­ker gevon­den wordt door Google, is content, oftewel teksten, afbeel­din­gen en filmpjes. Hoe meer kwali­ta­tief goede content er op een website staat, hoe beter een site wordt gewaar­deerd door Google. Daarbij ligt bij Google de focus op regel­ma­tig nieuwe content. Oftewel: wanneer je op regel­ma­tige basis nieuwe teksten op je site zet, bijvoor­beeld in de vorm van blogar­ti­ke­len, kom je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst en blijf je daar ook.

Content schrijven

Maar hoe zien goede teksten voor je website eruit wanneer je die schrijft met het oog op een goede vindbaar­heid? Daar zijn wel een aantal aanwij­zin­gen voor te geven; bijvoor­beeld rond de lengte. Ideali­ter telt een tekst zo’n 600 woorden. Voor de leesbaar­heid is het het beste om de inhoud niet al te ingewik­keld te maken, anders haken lezers af. Gebruik de juiste zoekwoor­den op de juiste plaat­sen in de tekst voor een optimale vindbaar­heid. En het is aan te raden om zowel interne als externe links op te nemen in het verhaal. 

‘Hoe meer goede content, 

hoe beter.’

Je content laten schrijven

Nu kunnen we ons voorstel­len dat je geen tijd of zin hebt (of allebei!) om aan de slag te gaan met maken van teksten, of het verbe­te­ren van bestaande teksten. Dan kun je de content laten schrij­ven door ons! Onze redac­teu­ren zijn experts in het maken van teksten voor aller­lei branches. Zij kunnen dus ook content schrij­ven voor jouw website. En ze zoeken er ook aantrek­ke­lijke afbeel­din­gen bij met stopkracht.

Blogartikelen

Je kunt ook andere vormen van content laten schrij­ven door ons, zoals blogar­ti­ke­len. In een blogar­ti­kel kun je bijvoor­beeld je kennis delen of nieuw­tjes onder de aandacht brengen. Blogar­ti­ke­len zijn dan ook een mooie toevoe­ging voor je site, want vaste bezoe­kers en klanten zien voort­du­rend een leuk en nieuw artikel. Poten­ti­ële klanten die jou nog niet kennen, krijgen door het lezen van de artike­len een positief beeld van jouw bedrijf én van jou als onder­ne­mer. De kans is dan groot dat poten­ti­ële klanten bij jou zullen aanklop­pen. Hiermee zet je dan ook concur­ren­ten op achter­stand die geen blog op hun site hebben staan.

Nog meer rendement

Maar daar houdt het niet op. Onze marke­ting­ad­vi­seurs bekij­ken hoe de gemaakte content nog vaker gebruikt kan worden. Door kleine aanpas­sin­gen is deze content namelijk vaak geschikt om op meerdere kanalen te gebrui­ken. Denk hierbij aan print, online en social media als Facebook. Hierdoor halen we meer rende­ment uit de content die we op maat hebben gemaakt voor jouw bedrijf. Je ziet: je content laten schrij­ven door ons is een uitste­kend idee!

Vrijblijvend gesprek

Hebben we je interesse gewekt? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek over de juiste content voor jou. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.