Het nut van adverteren op LinkedIn

Heb jij als onder­ne­mers te maken met bijvoor­beeld toele­ve­ran­ciers, of zoek je nieuwe perso­neels­le­den? Denk dan eens aan adver­te­ren op LinkedIn! Dit platform is bij uitstek geschikt voor commu­ni­ca­tie met profes­si­o­nals van andere bedrijven.

Adverteren op sociale media 

Je wist al dat je kunt adver­te­ren op sociale media als Facebook en Instagram. Dat is een prima manier om onder de aandacht te komen van poten­ti­ële klanten. Zo’n adver­ten­tie­cam­pagne kan heel gericht ingesteld worden, zodat alleen de door jou gewenste doelgroep de adver­ten­tie te zien krijgt. 

B2B

Een nadeel van campag­nes op Facebook of Instagram is dat deze platforms vooral mikken op ‘B2C’ (‘business to consu­mer’). Logisch, want sociale media zijn, zoals de term al aangeeft, gericht op sociale contac­ten. Zoek je nieuwe perso­neels­le­den voor je bedrijf, of zoek je andere bedrij­ven om een samen­wer­kings­ver­band mee aan te gaan (‘B2B’), dan zijn Facebook en Instagram niet zo interessant. 

Adverteren op LinkedIn

De oplos­sing: adver­te­ren op LinkedIn! Dit heeft verschil­lende voorde­len. Een eerste voordeel is dat LinkedIn een groot platform is, met op dit moment zo’n 5 miljoen gebrui­kers. Niet zoveel als Facebook en Instagram welis­waar, maar meer dan bijvoor­beeld Twitter, Pinte­rest en TikTok. Zeer veel onder­ne­mers werkne­mers hebben een profiel op LinkedIn, dus als je op dit platform actief bent, heb je een zeer groot poten­ti­eel bereik. 

Serieus genomen medium

Een tweede voordeel van adver­te­ren via LinkedIn: dit platform heeft een goede reputa­tie onder onder­ne­mers, juist omdat er nauwe­lijks niet-werkge­re­la­teerde onder­wer­pen voorbij­ko­men. Je zult op LinkedIn dus niet snel lollige vakantiefoto’s voorbij zien komen. Het medium wordt dus zeer serieus genomen, en adver­ten­ties en andere bijdra­gen van gebrui­kers over werkge­re­la­teerde zaken worden dus zelden als ongewenst gezien door andere gebruikers.

LinkedIn heeft een goede reputatie

Nauwkeurig instellen

Een derde voordeel: net als bij campag­nes op Facebook en Instagram is een adver­ten­tie­cam­pagne op LinkedIn nauwkeu­rig in te stellen. Je kunt bijvoor­beeld selec­te­ren op de grootte van de bedrij­ven aan wie je een adver­ten­tie wilt laten zien, maar ook op functies, vaardig­he­den en bedrijfs­na­men. Daarmee vergroot je de kans op een goede respons van andere gebrui­kers van LinkedIn.

Gespecialiseerd

Om het adver­te­ren op LinkedIn succes­vol te laten zijn, is het verstan­dig om je op dit vlak te laten helpen door een marke­ting­bu­reau dat gespe­ci­a­li­seerd is in adver­te­ren op sociale media. Wij kunnen voor jouw onder­ne­ming pakkende campag­ne­be­rich­ten maken en die inplan­nen op LinkedIn Campaign Manager. 

Facebook en Instagram 

Wil je, naast adver­te­ren op LinkedIn, ook via Facebook en/of Instagram onder de aandacht komen bij poten­ti­ële nieuwe klanten? Dan kunnen wij je daar natuur­lijk ook bij helpen. We maken niet alleen doeltref­fende adver­ten­ties, maar kunnen ook tijdlijn­be­rich­ten voor je maken en inplannen.

Complete marketing

Maar we doen nog veel meer. We kunnen je complete marke­ting verzor­gen. We kunnen bijvoor­beeld blogar­ti­ke­len schrij­ven voor je website (nuttig als je hoger in de resul­ta­ten­lijst van Google wilt belan­den), kunnen we nieuws­brie­ven verzor­gen en kunnen we zelfs een optimaal functi­o­ne­rende nieuwe website voor je maken! Als het gaat om ‘offline’ marke­ting, ben je bij ons aan het goede adres voor bijvoor­beeld flyers, folders, magazi­nes en verder alles wat bedrukt kan worden. 

Ja, ik wil meer weten 

Denk je er ook aan om te gaan adver­te­ren op LinkedIn, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.