Goed idee: een doeltreffende website laten bouwen

Ben je net een onder­ne­ming gestart en heb je nog een website nodig? Of heb je al langer een website, maar voldoet die niet meer aan de huidige eisen? Dan hebben we een goed idee voor je: een website laten bouwen door ons!

Goede website

Het belang van een goede website kan niet onder­schat worden. Wanneer een consu­ment op zoek is naar een product of dienst, kijkt die meestal eerst op inter­net. En dan is het voor jou als onder­ne­mer wél handig als die consu­ment op jouw site terecht­komt, wanneer jij biedt waar die consu­ment naar op zoek is. En dat de klant op de site komt, heeft voor een belang­rijk deel te maken met de kwali­teit ervan.

Google

Wat is een goede website? Er zijn verschil­lende aspec­ten die daaraan bijdra­gen. Een goede, doeltref­fende website houdt rekening met de eisen die Google stelt voor de vindbaar­heid ervan. Kijken we bijvoor­beeld naar de teksten op een website, dan moeten die van een behoor­lijke lengte zijn, moeten die een zoekwoord bevat­ten en moet er een heldere alinea-indeling zijn. En het liefst ook nog interne en externe links, oftewel links naar andere pagina’s op de site en links naar webpagina’s van andere sites.

Blogartikelen

Google waardeert het ook als er op een site geregeld nieuwe content komt, bijvoor­beeld in de vorm van nieuwe blogar­ti­ke­len. Plaats je dus regel­ma­tig een nieuw blogar­ti­kel op je site, dan kom je hoger in de zoekre­sul­ta­ten terecht. En dat is deels waar je het voor doet, want je wil niet dat je op pagina 5 van de zoekre­sul­ta­ten­lijst belandt, want dan is de kans groot dat poten­ti­ële klanten jouw website niet zullen bezoeken.

Filmpjes en laadsnelheid

Er zijn nog aller­lei andere aspec­ten waar je rekening mee moet houden. Zo kom je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst als je site veel beeld­ma­te­ri­aal bevat, en het liefst ook bewegende beelden in de vorm van filmpjes. Maar er zijn ook techni­sche aspec­ten, zoals een goede laadsnel­heid van pagina’s op je site. Wanneer het laden van een pagina te lang duurt, bestaat de kans dat een bezoe­ker afhaakt en verder kijkt. En dat moet je zien te voorkomen.

Je kunt het succes van je website zelf beïnvloeden 

Je succes beïnvloeden

Je ziet: je kunt het succes van je website, en daarmee ook het succes van je onder­ne­ming, zelf beïnvloe­den. Maar hoe doe je dat precies, en hoe zorg je bijvoor­beeld voor goede blogar­ti­ke­len? Je zou het allemaal zelf kunnen doen, maar dan moet je je er wel in gaan verdie­pen. En je moet maar net tijd en zin hebben om goede teksten te schrij­ven. De kans is daarbij groot dat je je liever focust op je onder­ne­ming, in plaats van aller­lei marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten, waar het onder­hou­den van je website een onder­deel van is.

Website laten bouwen

Je kunt ook een goede WordPress website laten bouwen door ons! Onze speci­a­lis­ten maken, helemaal in overleg met jou, een site die voldoet aan alle eisen die er tegen­woor­dig aan gesteld worden. Je kunt je website laten bouwen op basis van onze demo-website, die helemaal aange­past kan worden aan jouw wensen. En als je produc­ten verkoopt, kunnen we ook een webshop maken. Natuur­lijk brengt een website bouwen kosten met zich mee, maar die moet je wel afzet­ten tegen datgene wat het je kan opleveren.

En als we toch bezig zijn…

Maar ForYou Media doet méér! Je kunt niet alleen een website laten bouwen door ons, maar we kunnen je hele marke­ting­com­mu­ni­ca­tie uit handen nemen. Dan heb je er zelf geen omkij­ken meer naar! Zoals websi­te­tek­sten schrij­ven (inclu­sief blogar­ti­ke­len), nieuws­brie­ven laten maken en en social­m­e­dia­cam­pag­nes opzet­ten (en tijdlijn­be­rich­ten maken voor Facebook en Instagram). Alles om het succes van jouw onder­ne­ming te vergroten!

Ja, ik wil meer weten!

Wil je door ons je website laten bouwen, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.