Advertenties social media uitbesteden

Facebook, Instagram… Je moet als onder­ne­mer wat met social media. Maar wat is voor jouw speci­fieke onder­ne­ming het beste om te doen? Wellicht is het aan te raden om te adver­te­ren. Maar door wie laat je jouw adver­ten­ties social media verzor­gen en plaatsen?

In vogelvlucht

Social media bestaan pas sinds het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. In Neder­land werd Hyves erg populair. Dit platform werd in 2004 opgericht en had op het hoogte­punt ongeveer 10 miljoen gebrui­kers. Voor verre­weg de meeste mensen was Hyves het eerste sociale netwerk waarmee ze kennis­maak­ten. Daarna raakte Facebook in opkomst, in de jaren ‘10. Inmid­dels zijn er nog meer social media bijgekomen.

Contact met je klanten

Wellicht gebruik je zelf als privé­per­soon een platform als Facebook of Instagram. Mogelijk is jouw onder­ne­ming ook op social media te vinden met een bedrijfs­pa­gina. De kans is groot dat je dan af en toe of geregeld een bericht plaatst. Dat is al mooi, omdat je daarmee op een gemak­ke­lijke manier contact onder­houdt met je huidige klanten. Ook krijgen poten­ti­ële klanten een indruk van je onderneming.

Zichtbaarder worden

Wanneer je je activi­teit op social media beperkt tot alleen tijdlijn­be­rich­ten creëren en plaat­sen, is er wel een nadeel: je posts worden voorna­me­lijk gezien worden door je huidige klanten. Wil je met je onder­ne­ming zicht­baar­der worden op inter­net en meer poten­ti­ële klanten, dan is er méér nodig.

Advertenties social media 

Geluk­kig bieden de platforms de mogelijk­heid om te adver­te­ren. Dat kan zowel op Facebook als op Instagram en LinkedIn. Had je daar al wel eens aan gedacht? Wellicht niet, en dat is ook niet zo vreemd, want voor een goede adver­ten­tie­cam­pagne is er bepaalde kennis nodig. En niet ieder­een heeft die kennis. Maar als adver­ten­ties social media goed aange­pakt worden, kunnen die veel goeds doen voor je onderneming.

Wij kunnen je helemaal ontzor­gen rond social media

De juiste doelgroep(en)

Bij adver­ten­ties social media komen verschil­lende aspec­ten om de hoek kijken. Aller­eerst: welke doelgroep(en) wil je berei­ken? Waar wonen die en in welke leeftijds­ca­te­go­rieën vallen die? Eén van de mooie aspec­ten van adver­te­ren op social media is dat een campagne heel gericht ingesteld kan worden. Hierdoor krijgen alleen die mensen een adver­ten­tie te zien waarvan jij wil dat die de adver­ten­tie ziet.

Bureau voor social media

We snappen dat niet elke onder­ne­mer de kennis of de tijd heeft om zich bezig te houden met adver­ten­ties social media. Kun je wel wat onder­steu­ning op dit gebied gebrui­ken? Laat ons jou dan helpen! Wij zijn een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau en zijn onder andere gespe­ci­a­li­seerd in het onder­steu­nen van onder­ne­mers rond adver­ten­ties social media. 

De voordelen

Wat levert het uitbe­ste­den van adver­ten­ties social media je op? Om kort te gaan, dit:

  • Adver­ten­ties die het juiste publiek aanspreken
  • Een verbe­terde zicht­baar­heid bij de doelgroep(en)
  • Meer bezoe­kers voor jouw website
  • Een grotere naamsbekendheid
  • Een beter imago
  • Meer tijd voor jouw klanten, maar ook voor jezelf

Complete ontzorging

Wij kunnen jou helemaal ontzor­gen rond social media. We maken niet alleen adver­ten­ties sociale media voor je, met aantrek­ke­lijke teksten en vormge­ving, maar we kunnen ook tijdlijn­be­rich­ten maken en die inplan­nen op jouw Facebook- en/of Instagram­pa­gina. Op verzoek stellen we ook ‘retar­ge­ting-campag­nes’ in, zodat je voort­du­rend onder de aandacht van poten­ti­ële klanten bent.

Je hele marketing 

Maar we doen nog meer! We kunnen je helpen met je gehele marke­ting, van een logo en huisstijl tot fotogra­fie voor bijvoor­beeld je website. En van flyers en folders tot het maken van een eigen bedrijfs­ma­ga­zine voor je onder­ne­ming. We kunnen zelfs een nieuwe, moderne website voor je maken.

Succes vergroten

We helpen als marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau al jaren­lang onder­ne­mers met het vergro­ten van hun succes, zowel online als offline. Dat doen we door de zicht­baar­heid van de onder­ne­ming bij de doelgroep te vergro­ten, en aanspre­kende teksten en vormge­ving te creëren en die te plaat­sen op verschil­lende media. Ook jouw bedrijf verdient beter!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.