WordPress website laten maken

‘Waarom zou ik een WordPress website laten maken? Mijn huidige site is toch goed genoeg?’ Het is goed mogelijk dat dit je gedachte is.

Jouw website

Dat je op dit moment al een website hebt is op zich natuur­lijk goed. Het is, nu inter­net al flink wat jaren ingebur­gerd is, moeilijk voor te stellen dat er bedrij­ven zijn die nog niet een eigen plekje op het inter­net hebben in de vorm van een website. Toch zijn die er. Geluk­kig heb je zelf wel een site, die je zelf hebt gemaakt of die je hebt laten maken. Je weet dus al dat een website een belang­rijk middel is om infor­ma­tie te geven aan je huidige klanten en aan poten­ti­ële nieuwe klanten. Een goed uitziende en goed werkende, profes­si­o­nele website is van groot belang voor de uitstra­ling van jouw bedrijf.

Niet meer up-to-date

De kans bestaat echter dat je, nadat je site online is gezet, er daarna weinig meer naar hebt omgeke­ken. In dat geval loop je dan het risico dat (een deel van) de infor­ma­tie die op je website staat niet meer up-to-date is. Het kan zijn dat pagina’s op je site traag laden, en dat is typisch iets waar bezoe­kers van je site op afknap­pen. Je wilt dat dus zien te voorko­men. Ook is het zo dat, wanneer de content op je site niet optimaal is, jouw site niet hoog scoort in de zoekre­sul­ta­ten op Google. En dat wil je natuur­lijk wél!

‘Een profes­si­o­nele en betaal­bare website voor jou’

WordPress

Eigen­lijk zou je een site willen hebben die optimaal is ingericht en prima werkt, met teksten die aantrek­ke­lijk zijn om te lezen en aantrek­ke­lijk beeld­ge­bruik. Kortom: een site waarmee je het succes van je bedrijf vergroot. Zo’n site kunnen wij bieden. Wij werken voor onze klanten met websi­tes van WordPress, het meest gebruikte content­ma­na­ge­ment­sys­teem ter wereld. Waarom is WordPress zo populair en goed? Het is een systeem dat niet alleen gemak­ke­lijk in het gebruik is door bedrij­ven, maar ook op verschil­lende manie­ren aan te passen. Je kunt door ons je WordPress website laten maken.

WordPress website laten maken

Wil je door ons je WordPress website laten maken? Heel verstan­dig! Wij kunnen namelijk een site voor jou maken waarbij we je teksten optima­li­se­ren en de door jou gewenste elemen­ten toevoe­gen. Dat kan bijvoor­beeld een onder­deel ‘reviews’ zijn, of een webshop. Alles is zodanig voor je opgezet en ingericht, dat je site hoog scoort in Google. En zo’n site is ook nog eens betaalbaar!

Allerlei voordelen

Dit zijn de voorde­len voor jou van een WordPress website laten maken door ons:

  • Een nieuwe website in een handomdraai
  • Een website op de nieuw­ste technie­ken van WordPress
  • Uniek vormge­ge­ven design 
  • Afgestemd op de behoef­ten van jouw gebruiker
  • Bespaart je een hoop tijd doordat wij het werk voor jou uit handen nemen 
  • 24/7 spoed­dienst bij proble­men met je site of e‑mail
  • Wijzi­gin­gen in tekst en afbeel­ding worden binnen 48 uur gedaan 
  • Vast maand­be­drag en geen kosten vooraf

Natuur­lijk gaat de site pas de lucht in wanneer je helemaal tevre­den bent. En nadat die gelan­ceerd is, kunnen wij ook nog eens de site regel­ma­tig blijven contro­le­ren. Zodat je ervan verze­kerd bent dat alles goed werkt. 

Nieuwe site voor jou

Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek over een nieuwe website voor jou. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek over jouw WordPress website. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.