Een professionele website laten maken loont!

Je hebt een onder­ne­ming, en je bent serieus met je vak bezig. Maar het kan zijn dat je website niet die profes­si­o­nele uitstra­ling heeft die je graag zou zien. Denk je ook dat dit anders kan en dat het beter kan? Een profes­si­o­nele website laten maken hoeft helemaal niet veel te kosten!

Zoeken op internet

Het belang van een goede website is niet te onder­schat­ten. Ga maar na bij jezelf: als je een bepaald product of een bepaalde dienst zoekt, zoek je eerst op inter­net. En als er voor dat product of die dienst meerdere aanbie­ders zijn, is de kans groot dat je kiest voor degene die profes­si­o­neel én betrouw­baar overkomt. Soms word je getrig­gerd door iets op een website waardoor je gaat twijfe­len en afhaakt. Dat is dan jammer voor die onder­ne­mer, want die raakt een poten­ti­ële klant kwijt…

Veranderende eisen

Dat moet jouzelf natuur­lijk níét overko­men! Het kan zijn dat je ooit een website hebt laten maken door iemand die je kent, een familie­lid bijvoor­beeld. Maar de eisen aan een website veran­de­ren, en wat jaren geleden werd gezien als een ‘goede website’, is dat nu wellicht niet meer. Herin­ner je je WordArt nog? Dat was leuk in de begin­pe­ri­ode van websi­tes, maar wie dat nu nog gebruikt, komt niet bepaald goed over.

Tekst en beeldmateriaal

Om te zorgen voor een goede uitstra­ling van je onder­ne­ming, moeten de teksten op je site begrij­pe­lijk zijn en vrij van taal- en spelfou­ten. En denk ook aan het belang van goed beeld­ma­te­ri­aal, waaron­der foto’s. Websi­te­be­zoe­kers kunnen met goede foto’s positief worden geprik­keld. En denk aan de laadsnel­heid van pagina’s op je website. Als het voor een websi­te­be­zoe­ker te lang duurt voordat een pagina is geladen, raak je die wellicht al snel kwijt. 

Goede vindbaarheid

En wat in de afgelo­pen heel belang­rijk is gewor­den: een goede vindbaar­heid in Google! Vóórdat Google de markt­lei­der werd als zoekma­chine, waren er meerdere andere zoekma­chi­nes populair. Maar tegen­woor­dig ontkom je er niet aan om rekening te houden met Google als het om je website gaat. En Google veran­dert daarbij de spelre­gels ook nogal eens. Het is dus zaak om daar rekening mee te houden, anders loop je wellicht een groot aantal poten­ti­ële klanten mis.

Er komt veel kijken bij een goede website

Eisen

Wil je dat jouw site goed gevon­den wordt door mensen die op zoek zijn naar datgene wat jij biedt, dan is een zoekwoor­den­on­der­zoek noodza­ke­lijk. En je moet ervoor zorgen dat de teksten op je site optimaal gevon­den worden in de zoekma­chine. En daar zijn aller­lei eisen aan verbon­den. Verder komt je onder­ne­ming hoger in Google te staan als je regel­ma­tig nieuwe content plaatst, bijvoor­beeld in de vorm van blogar­ti­ke­len, en filmpjes op je site hebt staan.

Een professionele website laten maken

Er komt dus veel kijken bij een goede website. Denk je dat jouw website beter kan, en wil je een nieuwe, profes­si­o­nele website laten maken? Dan is het verstan­dig om je daarbij te laten helpen door een marke­ting­bu­reau dat hierin gespe­ci­a­li­seerd is. Wij kunnen een complete wordpress website voor je maken en alles instel­len voor een optimale vindbaar­heid in Google. Ook de teksten kunnen wij voor je verzor­gen, en eventu­eel een webshop. 

Aantrekkelijke tarieven

Natuur­lijk zijn er aan een profes­si­o­nele website laten maken kosten verbon­den. Maar die hoeven helemaal niet hoog te zijn! Met onze abonne­men­ten zorg je voor maximaal succes voor je onder­ne­ming tegen aantrek­ke­lijke tarieven.

Ja, ik wil meer weten! 

Hebben we je overtuigd en wil je door ons een zakelijke website laten maken, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.