Merkpaspoort

Wat maakt jouw bedrijf uniek en hoe onder­scheid je jezelf van je concur­ren­ten? Door een goed opgesteld merkpas­poort heb je een sterk merk, waardoor je continu op de juiste manier met je merk om kunt gaan. Jouw merkpas­poort: jouw gids voor een sterk merk.

Verdieping van jouw merk met een merkpaspoort 

In een merkpas­poort leggen we vast hoe jouw bedrijf zich onder­schei­dend in de markt neer kan zetten. Je legt vast wat je merk doet, hoe je dit doet en waarom je dat doet. 

Het merkpas­poort geeft met duide­lijke omschrij­vin­gen en richt­lij­nen sturing en houvast voor alle beslui­ten die je neemt rondom je merk. 

Voorde­len van jouw merkpas­poort:

Volle­dige uitwer­king van je merk, zowel inhou­de­lijk als visueel
Geen twijfel over wat wel en niet bij je past in je bedrijfs­com­mu­ni­ca­tie
1 identi­teit, 1 verhaal. Op al je kanalen en in al je verha­len
Een stevige basis voor alle marke­ting en commu­ni­ca­tie
Alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op

Een merkpas­poort bestaat vaak uit twee onderdelen:

Positi­o­ne­ring: een beschrij­ving van de unieke positie van jouw bedrijf in de markt. Hierin staat waar je in gelooft, wat je wilt berei­ken en voor wie je er bent en waarom. Ook staan hier de belang­rijk­ste merkwaar­den in en wat de ultieme belofte is van het merk aan de doelgroep.

Visuele identi­teit: de positi­o­ne­ring komt tot uiting door een sterke visuele identi­teit waarin er grafi­sche elemen­ten van het merk rangschik­ken in volgorde van belangrijkheid.

 

‘Presen­teer jouw bedrijf 

als autori­teit binnen jouw vakge­bied.

Leg je merk vast met een merkpaspoort 

Door profes­si­o­nele marke­ting­com­mu­ni­ca­tie met een sterke positi­o­ne­ring en een goede visuele identi­teit en huisstijl wordt jouw bedrijf gezien als profes­si­o­neel en betrouw­baar. Op deze manier presen­teer je jouw bedrijf als autori­teit binnen jouw vakgebied.

We helpen je graag met het vastleg­gen van jouw merk. We bieden een compleet merkpas­poort, zodat goed is vastge­legd wat jouw merk is en waar het merk voor staat.

Waarom wij jouw ideale partner zijn voor het maken van jouw merk en imago.

Wij hebben al vele jaren vele bedrij­ven gehol­pen met hun identi­teit. We weten wat werkt
Wij hebben kennis van markt­po­si­ti­o­ne­ring én visuele bedrijfsi­den­ti­teit. En hoe je deze samen in jouw voordeel laat werken
Wij spreken onder­ne­mers­taal. Begrij­pe­lijk. Duide­lijk. Mense­lijk
Wij zijn content­ma­kers. Gedre­ven door creati­vi­teit
Jouw bedrijf is bijzon­der en heeft een eigen verhaal. Laten we dat in jouw merk vastleggen

Wanneer wil jij je verhaal met ons delen? Wij zijn beschik­baar. Wanneer jij eraan toe bent.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.